College Maassluis beantwoordt vragen over Blankenburgtunnel

College Maassluis

Maassluis 09.07.2015 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Blankenburgtunnel en gevolgen voor Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Middels uw brief van 10 juni 2015 heeft u op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast A20 en het aanbrengen van een geluidsisolerende maatregelen. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.

1. Vindt u het ook een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer door de aanleg van de Blankenburg tunnel, toeneemt?

Wij vinden dit ook een onbevredigende zaak.

2. Bent u het met D66 eens dat u de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag, die over de verdeling van deze compensatiegelden gaat, alsnog op bestuurlijk niveau hierover moet aanspreken zodat deze gelden eerlijker verdeeld worden?

Ja, wij benadrukken dit standpunt tijdens diverse bestuurlijke overleggen.

College Maassluis beantwoord vragen op verkeersprobleem A20

3. Bent u het met D66 eens dat deze compensatie gelden voor Maassluis gebruikt moeten worden voor b.v. het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 zodat onder meer de verhoging van de geluidsoverlast van het wegverkeer door de aanleg van de A20 teniet wordt gedaan?

Dit is een maatregel die in verhouding staat tot het project van de Blankenburgverbinding en de (al ervaren) overlast langs de A20 en zou daarmee een goede compenserende maatregel zijn.

4. Bent u het met D66 eens dat u niet akkoord kan gaan met het kwaliteitsprogramma zoals nu is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag?

Wij gaan niet akkoord met de compensatievoorstellen die nu gedaan zijn in de richting van Maassluis. Besluitvormend over het gehele programma heeft de gemeente Maassluis geen stem.

5. Als uitgangspunt voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20 gaat men er vanuit dat de snelheid op de A20 in 2032 100km/h is terwijI dit nu (al) 130 km/h is. Vindt u ook niet dat men van verkeerde uitgangspunten is uitgegaan en hierdoor het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis waarschijnlijk nog hoger is dan in de rapportage is berekend?

Met het verkeersbesluit van 16 december 2014 geldt op de A20 tussen de aansluiting Vlaardingen West en de N213 vanaf 19 december 2014 een maximum rijsnelheid van 130 km/uur gedurende het hele etmaal. Wij zijn van mening dat de effecten daarvan hadden moeten worden meegenomen in het onderzoek.

In de situatie met Blankenburgverbinding zal de maximum rijsnelheid van 130 km/uur alleen nog maar gelden op de A20 ten westen van de Blankenburgverbinding. Dit komt omdat de nieuwe Blankenburgverbinding een maximum rijsnelheid krijgt van 100 km/uur. Wij vinden dat dit had moeten worden meegenomen in het onderzoek.