College vindt Zandmotor niet gevaarlijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/02/2013 16:12 - Gewijzigd op 13/02/2013 17:30

Monster 13.02.2013 - De fractie LPF Westland heeft B&W in een op 4 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de veiligheid rondom de Zandmotor.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt: 

Inleiding

Na de aanleg van de Zandmotor is door Rijkswaterstaat (verantwoordelijk voor het handhaven van de basiskustlijn en het kustfundament) het beheer van de Zandmotor overgedragen aan de Provincie Zuid-Hollend. Naast het beheer is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het organiseren van de bewaking op de (zwem)veiligheid op en rond de Zandmotor. Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s is het college van de gemeente Westland verantwoordelijk voor de strandveiligheid op haar grondgebied.

Voor het organiseren van de (zwem)veiligheid op en rond de Zandmotor is door de provincie Zuid-Holland (PZH) in samenwerking met de gemeente Den Haag, gemeente Westland, Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), Monsterse Reddingsbrigade (MRB), 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) en de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) de ‘Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht Zandmotor’ (SOK) opgesteld. In de SOK zijn afspraken gemaakt over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de partijen met betrekking tot de strandbewaking en het houden van toezicht op en rond de Zandmotor. De SOK maakt het mogelijk dat bezoekers van de Zandmotor op een veilige manier kunnen recreëren op en rond de Zandmotor.

Vraag 1

Is het college het met ons eens dat de Zandmotor, ook voor wandelaars levensgevaarlijk is?

Antwoord

Nee, de Zandmotor is niet gevaarlijker dan het strand in zijn algemeenheid. Met name strandbezoekers die niet uit de regio komen, zijn nog niet gewend aan het feit dat de Zandmotor er ligt en hoe deze zich gedraagt rond eb- en vloed situaties. Dit is een essentieel punt van aandacht voor de provincie en wordt opgepakt door de deelnemende partijen van de SOK. Binnenkort wordt bekeken op welke manier de strandbezoekers nog beter geïnformeerd kunnen worden en waar ze op moeten letten bij een bezoek aan de Zandmotor.

Vraag 2

Is het college het met ons eens dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden en wil het college dit op het hoogste niveau mededelen aan de provincie?

Antwoord

Nee, aan zee is geen garantie voor veiligheid.

Ter informatie: Om de (zwem)veiligheid op en rond de Zandmotor zo goed als mogelijk te organiseren, werkt de gemeente Westland nauw samen met de provincie en alle andere partijen van de SOK, de KNRM en de politie. Op deze manier wordt er ingezet op het voorkomen van incidenten. Het uitgangspunt is, dat alle bezoekers van de Zandmotor veilig kunnen recreëren op en rond de Zandmotor. Mocht er toch een incident plaats vinden, dan wordt adequaat en snel gehandeld door de hulpdiensten. Indien nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van de genoemde incidenten met wandelaars, worden extra maatregelen genomen om de (zwem)veiligheid op en rond de Zandmotor verder aan te scherpen.

Recent voorbeeld

Op 20 januari 2013 is door de gemeente Westland in samenwerking met de hulpdiensten het binnenmeer afgezet voor het publiek. Het binnenmeer was door de vrieskou overdekt met een dunne ijslaag met daar over heen een laag sneeuw. Het verschil tussen ijs en zand was niet goed zichtbaar. Om mogelijke incidenten te voorkomen is het binnenmeer toen afgezet.

Vraag 3

Is het college bereid met de provincie in overleg te treden om de zandmotor af te sluiten met hekken en deze te gaan bewaken?

Antwoord

Nee, het is niet de bedoeling om de Zandmotor af te sluiten voor het publiek.

Vraag 4

Is het college bereid met de provincie in overleg te treden om te  bewerkstelligen dat de Zandmotor voor het badseizoen 2013 wordt weggebaggerd en het strand in dezelfde staat wordt teruggebracht als voor de aanleg van de zandmotor?

Antwoord

Nee, het wegbaggeren van de Zandmotor is geen optie. 

Vraag 5

Is het college bereid een dialoog te starten met de provincie  en Rijkswaterstaat zodat onzinnige, geldverslindende maar vooral levensgevaarlijke projecten als de Zandmotor niet meer worden uitgevoerd?

Antwoord

Ook hier wordt, uit het oogpunt van verantwoordelijkheid, de vraag beantwoord met een nee. Rijkswaterstaat en de provincie houden de pilot Zandmotor nauwlettend in de gaten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

 

J. van der Tak