Collegevragen CDA Maassluis over alternatieve locaties windmolens

CDA Maassluis

Maassluis 08.08.2015 - Afgelopen week werd bekend dat de provincie een milieueffectonderzoek voorbereidt naar alternatieve locaties

voor windmolens in de regio Rotterdam. Dit om de opgave van 150 megawatt in de voormalige stadsregio te halen. Bij de 32 alternatieve locaties worden locaties in Maassluis genoemd.

WV; Gemeenteraad moet poot stijf houden in windmolenkwestie

In 2012 is een convenant gesloten tussen de gemeentes van de toenmalige stadsregio en de provincie. Hieruit blijkt dat de kansrijke locaties ongeveer 80 megawatt kunnen leveren, om te komen tot 150 megawatt moeten de alternatieve locaties 70 megawatt opleveren, hierbij worden ook de eerder afgewogen en afgevallen locaties genoemd. (foto archief)

In het Maassluise coalitie akkoord 2014-2018, Maassluis dichtbij, verbinden en vooruitzien, wordt gesteld dat er in Maassluis, compacte stad met een dichtstedelijke bebouwing, geen ruimte is voor het plaatsen van windparken, windmolens en of windturbines en dat de gemeente alles in het werk stelt om plaatsing ervan te voorkomen.

In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker, wordt gesteld dat er geen ruimte is voor een extra opgave windenergie op land.

In het kader van bovenstaande feiten heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

1. In hoeverre bent u als college op de hoogte van het onderzoek van de provincie Zuid-Holland?

2. Op welke wijze gaat u als college ageren op het startdocument dat ter inzage zal worden gelegd?

3. De provincie stelt dat zij bewoners, andere overheden en exploitanten wil betrekken bij het proces en het onderzoek. Welke inspanning heeft de provincie al gedaan om colleges en raad te betrekken en hoe worden bewoners betrokken? En welke inspanning(en) gaat u plegen om deze betrokkenheid voor Maassluis maximaal in te zetten voor zowel de gemeente als de betrokken inwoners?

4. Locaties die eerder zijn afgevallen in het windconvenant van de voormalige stadsregio worden nu opnieuw door de provincie ter discussie gesteld. Wat betekent dit voor de status van het huidige windconvenant. Graag een toelichting. Ook vragen wij specifiek wat dit mogelijk kan betekenen voor de mogelijke plaatsing van windturbines aan de westzijde van Maassluis.

5. Er zijn meerdere manieren om tot duurzame energie winning te komen, zoals zonne-energie, waterkracht, getijde energie. Deze kunnen ook bijdragen aan de doelstelling van de Provincie, bent u bereid om deze mogelijkheden nadrukkelijk in te brengen bij de provincie in het besluitvormingsproces. Graag een toelichting welke kansen u hiervoor ziet en op welke momenten?

6. De provincie stelt dat uiteindelijk de Provinciale Staten het besluit tot opname in een herziene Verordening Ruimte (VRM) op te nemen. Welke invloed en welke beslissingsbevoegdheid heeft het gemeentebestuur van Maassluis, zowel College als gemeenteraad, op een provinciaal besluit?

Wij kijken uit naar de antwoorden,

Fractie CDA Maassluis