Collegevragen CDA Maassluis over onderwijsachterstanden

CDA Maassluis

Maassluis 04.03.2016 - De gemeente Maassluis spant zich in, samen met diverse partijen, zoals het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, om alle kinderen

in Maassluis een goede start te geven. Het gemeentelijk beleid op het gebied van bestrijding onderwijsachterstanden heeft als doestelling minimaal te voorkomen dat de achterstand van kinderen van 2 en 3 jaar verder vergroot ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, maar het liefste willen we natuurlijk achterstanden verkleinen.

College licht derde kwartaalrapportage van Stroomopwaarts toe

Daarbij richt het huidige gemeentelijke beleid zich o.a. op VVE programma’s. Programma’s die voor deze kinderen ingezet worden om alle kinderen in Maassluis met een achterstand toch een kansrijke start in het onderwijs te geven. Na deze start zetten de scholen de ingezette lijn door, maar de ervaring leert dat het een flinke uitdaging blijft om achterstanden in te lopen.

Onderwijs is belangrijk om kinderen sociaal gezien sterker te maken en goed voor te bereiden op een actieve toekomst in de samenleving.

Als CDA Maassluis willen we graag kijken in hoeverre we als gemeente het onderwijsachterstanden beleid kunnen versterken en verbreden.

Het CDA Maassluis stelt de volgende vragen in het kader van artikel 51 van het regelement van orde.

1.) Welke ruimte bieden de onderwijsachterstandsgelden die de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid voor gemeenten om naast het aanbieden van VVE-programma’s, ook ondersteuning te bieden gedurende de basisschoolperiode ?

2.) Zijn er gemeenten die ook actief beleid voeren op het gebied van onderwijsachterstanden gedurende de basisschoolperiode? Zo ja, kunt u hiervan voorbeelden geven en daarbij aangeven of deze gefinancierd worden vanuit de VVE-gelden?

3.) Wanneer, ondanks de VVE programma’s, de onderwijsachterstanden een uitdaging zijn/blijven voor het onderwijsveld, welke rol ziet het College dan voor de gemeente om hierop in te spelen?

4.) Huiswerkbegeleiding is belangrijk voor kinderen die moeite hebben om mee te komen op school. Niet alle ouders zijn in staat om zelf hun kinderen te begeleiden, omdat ouders bijvoorbeeld zelf onvoldoende geschoold zijn. Echter, huiswerkbegeleiding is niet voor alle kinderen bereikbaar. Het CDA Maassluis ontvangt berichten dat met name kinderen die opgroeien in gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen, hun kinderen wel goede huiswerkbegeleiding willen bieden, maar dit niet kunnen omdat hiervoor de middelen ontbreken. Welke oplossing ziet het College dit probleem?

5.) In hoeverre is huiswerkbegeleiding onderwerp van gesprek met het onderwijsveld?

6.) Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente om ervoor te zorgen dat dat goede huiswerkbegeleiding beter toegankelijk en bereikbaar kan worden voor alle kinderen?

Wij kijken uit naar uw beantwoording,

Fractie CDA Maassluis