Collegevragen inzake aansluiting Maassluis aan het warmtenet

D66 Maassluis

Maassluis 12.02.2019 - Binnenkort zal in overleg met diverse overheden en het bedrijfsleven het restwarmtenet worden uitgebreid. Zo zal de restwarmte van de industrie

uit het Botlekgebied, die als restproduct overblijft, naar een nieuw aan te leggen warmteleiding worden afgevoerd. Rijksoverheid, de provincie, de MRDH en de gemeente Rotterdam stellen prioriteit aan het verwezenlijken van dit warmtenet. Het is de bedoeling dat er uitbreiding komt vanuit het bestaande leidingnet vanuit de Botlek naar Leiden en Den Haag. Dit biedt kans om circa 22.000 huishoudens te verwarmen.

College geeft antwoorden op ontwikkelingen rondom warmterotonde

Het is een mooie kans voor Maassluis om hierop aan te sluiten, wat ook de wens is van de gemeente Vlaardingen. Een kans om de duurzaamheidambities van Maassluis die ook worden verwoord in het rapport “overmorgen” te versnellen. Nieuwe woonwijken de Kade, Sluispolder, het Wilgenrijk en toekomstige nieuwbouw zouden op het warmtenet kunnen worden aangesloten of er zouden tenminste voorzieningen kunnen worden getroffen om dit op korte termijn te verwezenlijken.

Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende vragen:

1. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om in Maassluis een aftakking te krijgen van het aan te leggen nieuw restwarmtenet, zodat Maassluis versneld op het restwarmtenet kan worden aangesloten?

2. Bent u bereid om met de gemeenten Vlaardingen, Westland en Midden-Delfland te overleggen hoe hierin gezamenlijk kan worden opgetreden?

3. Bent u beried om bij het Rijk, de provincie als de MRDH op korte termijn uw wens kenbaar te maken en te onderzoeken welke financiële mogelijkheden er onder andere bij deze instanties zijn om een aansluiting op het warmtenet te realiseren?

4. Is het mogelijk om alsnog de nieuwbouwlocaties de Kade, het Balkon en Sluispolder op dit warmtenet aan te sluiten of tenminste voorzieningen te laten treffen dat dit alsnog in de nabije toekomst mogelijk is?

Met vriendelijke groet,

De fractie van D66 Maassluis

Justin Doekhi, Marlon van den Hoek en Bert de Reuver