Collegevragen inzake calamiteiten in het Botlek gebied

VSP Maassluis

Maassluis 26.06.2018 - Zaterdagmiddag 23 juni werden we in onze regio opgeschrikt door een ernstig ongeval met een tanker in de 3e Petroleumhaven in het Botlek gebied.

Enorme hoeveelheden olie zijn weggelekt met zeer ernstige gevolgen voor het milieu.

Veel dieren, vooral de honderden zwanen die in dit gebied leven, zijn hierdoor zwaar getroffen. Ook de materiele schade is enorm hoewel nog niet goed in kaart gebracht en gekwantificeerd.

Gemeente Maassluis gaat IJsbaan/atletiekbaan weer waterdicht maken

Professionele hulp en de inzet van vele vrijwilligers zal de impact naar wij hopen enigszins beperken..

De VSP heeft echter een aantal vragen m.b.t. de vigerende rampenplannen.

Vraag 1.

Er is bij de havens zoals de 3e Petroleumhaven een noodafsluiting in de vorm van een drijvende afdichting en een bijbehorend protocol bij calamiteiten en is deze gebruikt?

Vraag 2.

Hoe lang heeft het geduurd voordat de betreffende haven was afgesloten en beschermd tegen uitstromende olie?

Vraag 3.

Als dit blijkbaar niet ofwel veel te laat is gebeurd, welke actie wordt nu ondernomen om te onderzoeken waar het fout ging en wie er fouten maakte?

Vraag 4.

Welke stappen onderneemt het college om hierover de onderste steen boven te krijgen?

Vraag 5.

Welke stappen bent u van plan om de geleden materiele schade voor Maassluis zo die is te kwantificeren te verhalen?

Vraag 6.

Welke stappen gaat u ondernemen om de noodplannen in het havengebied te actualiseren en desnoods aan te passen, zodat herhaling op deze schaal niet meer voor kan komen?

VSP Maassluis

Ton Luijendijk

-------------------------

Vandaag en gisteren hebben wij als vrijwilligers mee gewerkt aan de bestrijding van de gevolgen van de milieuramp die heeft plaatsgevonden in de 3de Petroleumhaven waardoor 220 ton stookolie is gelekt en waardoor grote schade aan flora en fauna is aangericht.

Onze vragen daarover luiden:

1. Volgens onze gegevens is het reddingsplan opgestart door een vrijwillige organisatie (dierenambulance), waarom is niet direct het noodplan in werking getreden zodra men op de hoogte was van de gebeurtenissen?

2. Is er volgens U een nood/calamiteitsplan voor dit soort situaties, welke in de omgeving waarin wij wonen, meer voor kunnen komen?

3. Is in dit eventuele noodplan een coördinator aangesteld en zo ja, wie is dit dan?

4. Is het U bekend dat het e.e.a. nu een nogal ongecontroleerde chaotische indruk van de organisatie geeft?

5. Is het bekend dat er meerdere zichzelf benoemde coördinatoren rondlopen waardoor voor de vrijwilligers een zeer onplezierige werksituatie ontstond?

6. Wij hebben via de media kunnen vernemen dat handhaving de haven van Maassluis als nauwelijks vervuild bestempeld en er nu al plannen zijn de haven weer te openen, ondanks de gevaren die dit met zich mee kan brengen. En dit terwijl bij o.a. de Rigel en Steenbank wel vervuiling is geconstateerd. Heeft het weer openen van de haven en sluizen misschien een economische reden?

7. Waarom is, als de haven van Maassluis nauwelijks vervuild was, niet overgegaan tot het verplaatsen van de zwanen naar deze haven totdat ze bij een opvangcentrum terecht konden? Dit om verdere vervuiling/negatieve invloeden voor de zwanen te voorkomen.

8. Kunt u ons, de gemeenteraad zo spoedig mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen in deze?

Met vriendelijke groet

Fractie Forum voor Maassluis