Collegevragen inzake consequenties van gaswinning voor Maassluis

D66 Maassluis

Maassluis 14.05.2019 - In de onlangs ontvangen raadsinformatiebrief over het instemmingbesluit over de gaswinning GaagMonster stelt het college van Maassluis

dat het aannemelijk is dat de totale bodemdaling binnen de berekende 6 cm blijft en dat deze bodemdaling zich gelijkmatig voordoet. Dit naar aanleiding van de diverse rapportages die hebben plaats gevonden, o.a. van het Staatstoezicht op de Mijnen.

'U verzekert de inwoners van Maassluis dat de risico’s voor de schade aan bouwwerken gering zijn. Naar aanleiding hiervan gaat u akkoord met deze gaswinning en besluit u geen beroepschrift op het definitieve instemmingsbesluit in te dienen.   

Inbreng LPF inzake NAM verzoek frakking gasvelden Westland

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen: 

1. Gezien de berekeningen in de rapportages die destijds door genoemde instanties omtrent de gaswinning in Groningen en omstreken zijn gemaakt bleek dat de gevolgen wel zouden meevallen. De gevolgen in die regio kennen wij. Vindt u dat men nog steeds blind kan varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin? Bent u het met D66 Maassluis eens dat het verstandig is om alsnog een second opinion naar de gevolgen voor Maassluis te laten verrichten? 

2. Gaswinning vindt via het gasveld Gaag-Monster ook onder de bodem van Maassluis plaats. Waarom vindt u het acceptabel dat er een bodemdaling van 2 cm tot 6 cm plaatsvindt?  

3. Wij vinden het belangrijk dat de Maassluise inwoner weet waar ze de komende jaren mee wordt geconfronteerd. Heeft u inzicht in welke (financiële) consequenties dit kan hebben voor de gemeente Maassluis en haar inwoners/bedrijven als gevolg van eventuele verzakking en scheurvorming in woningen/bedrijfsgebouwen, alsmede noodzakelijke ophogingen en reparatie aan wegen/leidingen/riolen e.d. die in de toekomst moeten plaatsvinden? Waar kunnen deze kosten verhaald worden?  

4. Bent u bereid om alsnog om een financiële toezegging te verzoeken om de mogelijke toekomstige problemen op te lossen?  

5. Tegen de gaswinning “Gaag – Monster” en de gevolgen daarvan zijn, naar wij hebben vernomen, de omliggende gemeenten Westland en Midden Delfland, in beroep gegaan bij de Raad van State. In vele zaken wordt gezamenlijk opgetreden, zodat wij als gemeenten sterker staan (zie bijvoorbeeld de brief aan de minister over de verlaging van de maximumsnelheid op de A20) Waarom heeft u deze gemeenten niet gesteund met een eigen beroep gezien de gevolgen voor Maassluis?  

6. Alle gemeenten moeten van het Rijk per 2021 een warmtetransitievisie opleveren, waarin staat beschreven wanneer welke wijk overgaat op welke alternatieve warmtebron. In 2050 mag in heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt worden om woningen te verwarmen. Deelt het college onze verbazing dat in een tijd van discussie over klimaat en over aardbevingen/bodemverzakkingen door aardgaswinning het Rijk het uitbreiden van gaswinlocaties zoals Gaag-Monster goedkeurt?  

7. De kosten voor de gaswinning en de uitbreiding daarvan zijn hoog. Bent u het met D66 Maassluis eens dat dit geld beter kan worden ingezet in de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen, zoals de warmtetransitie vanuit het Rijk voorschrijft – en dat daarom de gaswinlocatie Gaag-Monster moet worden afgebouwd?'

Met vriendelijke groet, 

De fractie van D66 Maassluis

Justin Doekhi, Marlon van den Hoek en Bert de Reuver