Collegevragen inzake horeca, precario en corona Maassluis

PvdA Maassluis

Maassluis 19.09.2020 - Vanaf 1 juni jl. is de horeca weer geopend. In Maassluis hebben daarbij een aantal horecaondernemers gebruik gemaakt

van de mogelijkheid om hun terras tijdelijk te vergroten. De afgelopen maanden heeft dat geleid tot meer gezelligheid in de Binnenstad, de terrassen daar waren op zonnige dagen goed gevuld. De extra mogelijkheid van het vergroten van het terras stopt op 1 oktober a.s.

Over de tijdelijke vergroting van de terrassen en de opmerking en de toezegging van uw college naar aanleiding het actualiteitenhalfuur van 19 mei jl hebben wij de volgende vragen:

1. In verschillende gemeenten wordt de mogelijkheid geboden tot verruiming van de termijn voor het hebben van extra terrasruimte voor de horeca. Bent u bereid om dat ook toe te staan voor terrassen die niet nagelvast tijdelijk zijn opgericht?

2. De gezelligheid en de aanloop van toeristen is deze zomer toegenomen in de Binnenstad. Bent u bereid om ook voor het seizoen 2021 horecaondernemers de mogelijkheid te bieden hun terras tijdelijk (niet nagelvast) uit te laten breiden?

3. Door onze fractie is op 19 mei jl. gevraagd of de precarioheffing over de terrassen van de horecaondernemers voor 2020 kon worden kwijtgescholden. Door wethouder Evers is toen aangegeven dat hij dat nader zou onderzoeken. Bent u inmiddels tot een besluit gekomen om voor 2020 geen precario te heffen bij de horeca?

4. Ook andere ondernemers, waarbij wij met name denken aan de detailhandel, worden voor het uitstallen van hun waar, hebben van een luifel, reclamebord e.d. aangeslagen voor precario. Bent u met ons van mening dat ook voor hen voor 2020 voor het heffen van precario een uitzondering zou moeten worden gemaakt?

De coronacrisis en de intelligente lockdown waarin wij nog steeds zitten treft ons allemaal. De afgelopen maanden heeft Maassluis helaas nog wel eens bovenin op lijstjes gestaan van besmettingen en overlijdens. In onze lokale samenleving hebben we dus inmiddels te maken met een groot aantal inwoners die de ernstige gevolgen van corona kennen. Zij hebben een dierbare verloren of kampen met de gevolgen een besmetting. Zorg en aandacht is het minste wat wij voor hen kunnen betekenen.

5. In het begin van corona-crisis en de lockdown heeft u ons een paar maal op de hoogte gesteld van de gevolgen voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Is het mogelijk dat u ons, middels een raadsinformatiebrief, een huidige stand van zaken kunt geven en welke acties u de komende tijd wil gaan inzetten?