Collegevragen inzake ongeval Industrieweg Maassluis

Maassluis Belang/Groen Links

Maassluis 20.09.2018 - Maassluis Belang heeft naar aanleiding van het dodelijk ongeval op de Industrieweg in Maassluis woensdag jongstleden collegevragen gesteld.

'Hedenmorgen lazen wij het verschrikkelijke nieuwsbericht over de aanrijding op de Industrieweg met dodelijke afloop. Op meerdere momenten in de afgelopen jaren hebben we de wethouder gevraagd of we hier iets aan de verkeersveiligheid konden doen.

Van bewoners die direct aan de Industrieweg wonen kregen we vragen over het veel te hard rijden van automobilisten. Van andere bewoners uit de hele wijk kregen we vragen over de veiligheid van de oversteek punten.

De fractie van Maassluis Belang heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen voor het college.

1. Bij de beantwoording van onze vragen over de kadernota geeft u aan dat de oversteek van Elysium naar het Balkon geen onderdeel uitmaakt van het actieplan verkeersveiligheid. Er zal eerst nader onderzoek gedaan worden verricht. Kunt u aangeven waarom dit punt geen onderdeel uitmaakt van het actieplan en of dit onderzoek al loopt?

2. Zo ja, wanneer verwacht u hiervan het resultaat. Zo nee, wanneer zal dit onderzoek van start gaan?

3. Veel kinderen steken lopend maar zeker ook met de fiets in de ochtend en middag hier de weg over op weg naar school. Kunt u aangeven of de Industrieweg ook meegenomen wordt in het fietsplan.

4. Dit is niet de eerste aanrijding maar voor zo ver ons bekend wel de eerste met deze trieste afloop. Wij nemen aan dat u contact met de politie over deze situatie heeft gehad en zijn daaruit wellicht nog andere opties gekomen om er voor te zorgen dat dit wel de laatste aanrijding was?

Namens de fractie van Maassluis Belang,

Denise Mulder

GroenLinks heeft kennis genomen van het fietsongeluk op de Industrieweg met dodelijke afloop. Wij wensen de nabestaande allereerst heel veel sterkte met dit trieste verlies. Natuurlijk kunnen er altijd ongelukken gebeuren maar juist de Industrieweg staat bij fietsers al jaren bekend als onveilig. Daarom hebben wij een aantal vragen aan het college.

Vragen,

1.Maassluis loopt achter de feiten aan als het gaat om fietsveiligheid. Het is onder fietsers al jaren bekend dat de industrieweg één van de wegen is die onveilig is voor fietsers. Deze weg voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. De fietspaden zijn smal, fietsers en scooters rijden er door elkaar en moeten te vaak oversteken en er zijn veel in- en uitritten van bedrijven en parkeerterreinen. Bent u het met ons eens, dat de fietsers er wel heel bekaaid afkomen ten opzichte van automobilisten? En bent u met ons van mening dat de fietspaden flink verbreed moeten worden om meer zichtbaarheid, ruimte en veiligheid te creëren? Ook zien wij graag dat er in twee richtingen wordt geasfalteerd om zo veilig en toekomstbestendig te zijn. Hoe denkt het college daarover? 2. We hebben begrepen dat de MRDH een subsidie wil verlenen voor een nieuw breed fietspad langs de Industrieweg. Klopt dit? Zo ja wanneer wordt deze dan gerealiseerd?

3. Er zijn veel onoverzichtelijke stukken bij de Industrieweg voor zowel fietsers als automobilisten. Een van de meest onoverzichtelijkste punten is het verdiepte kruispunt Mozartlaan-Industrieweg- Noord Niewelandse Poort. Is het niet mogelijk om daar een drempel of stoplicht te plaatsen zodat de situatie veiliger wordt?

4. Verder krijgen we signalen van verschillende inwoners in de omliggende wijken dat veel automobilisten te hard rijden. Is het college voornemens maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een flitspaal neer te zetten of de politie vaker te laten controleren op snelheid? 5. 11 september j.l. is het fietsactieplan gepresenteerd. Is het college bereid om met het bureau Mobycon én met een delegatie van maassluise fietsers de overige onveilige situaties en knelpunten in kaart te brengen en die versneld op te lossen?

Met vriendelijk groet,

Raoul kleijwegt