Collegevragen VSP over intocht Sinterklaas Maassluis

VSP Maassluis

Maassluis 20.06.2016 - De VSP heeft kennis genomen van het Collegebesluit, de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar in Maassluis te willen organiseren.

Op zich staat de VSP hier niet onwelwillend tegenover, maar heeft hierover wel een aantal substantiële zorgen. Deze spitsen zich toe op de volgende onderdelen, de financiën, met name de (on)beheersbaarheid van het budget en de openbare orde.

Wij komen daarom tot de volgende vragen:

- Is de genoemde raming van € 350.000,- een bovengrens?

- Hoe realistisch is het te verwachten dat deze raming door substantiële sponsorbijdragen, beduidend naar beneden kan worden bijgesteld?

- Is er op dit moment reeds sprake van materieel substantiële toezeggingen van ondernemers of fondsen?

- Bent u met ons van mening dat geraamd budget in ieder geval moet worden opgevat als een bovengrens?

- Deelt u onze opvatting dat alle interne uren in welke vorm ook, nu reeds en ook in de komende maanden op dit project moeten worden toegerekend. Dit om niet versluierde kosten te hebben die nergens aan kunnen worden doorbelast.

- Kunt u toezeggen dat de Raad ook in dit project kan rekenen op maximale transparantie.

- Bent u bereid toe te zeggen dat normale werkzaamheden van de organisatie op geen enkele wijze zullen worden vertraagd door deze specifieke project taken.

- Ziet u ook de noodzaak in, dat er een gedegen risicoscan vooraf zal moeten worden gemaakt waarin bijzondere aandacht voor de volgende punten:

1. De relatief (te) kleine buitenruimte wat betreft het havengebied voor een te verwachten massale bezoekersstroom, evenzo de mogelijkheden van parkeren van zoveel auto’s moeten daarin worden betrokken.

2. Met betrekking tot de openbare orde een specifieke risicoscan vanwege de te verwachten aanwezigheid van groepen pro en contra in de Pieten discussie en de consequenties hiervan voor de openbare orde.

- Na het in kaart brengen tijdig met bewoners van het havengebied te communiceren over te verwachten ongemakken en overlast gedurende en in de aanloop van deze dag.

Fractie VSP Maassluis