Doek lijkt te vallen voor zwembad de Waterman

Geplaatst door Westlanders.nu op 16-03-2023 09:15 - Gewijzigd op 16-03-2023 09:57

Wateringen 16.03.2023 - Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd het amendement van Westland Verstandig inzake extra geld voor zwembad de Waterman te ontraden.


Daarmee lijkt het doek voor het Wateringse zwembad te vallen.

Het college heeft de raad middels een raadsvoorstel voorgesteld, geen geld meer te investeren in het zwembad De Waterman in Wateringen. Het gaat college ervan uit dat de kosten om het zwembad te renoveren oplopen tot minimaal € 6,6 miljoen. Dit bedrag staat volgens het college niet in verhouding tot de beperkte opening van het zwembad (vier maanden per jaar).

Aanvullend is het college van mening dat er geen duurzame en financieel gezonde exploitatie mogelijk is. In de commissievergadering van 6 maart jl. heeft het college het besluit aan de gemeenteraad toegelicht en vragen van raadsleden beantwoord. De fractie Westland heeft voor de raadsvergadering van 22 maart 2023 een amendement* ingediend om zwembad de Waterman te vernieuwen.

Het college heeft besloten het amendement te ontraden. Het amendement geeft geen nieuwe voorwaarden om te komen tot een duurzame en financieel gezonde exploitatie. Het beheermodel blijft kwetsbaar. Het amendement legt de risico's volledig bij de gemeente.

* Amendement inzake De Waterman

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 22 maart 2023;

Overwegende:

- De Raad van oordeel is dat, zij het onder voorwaarden, het zwembad De Waterman langdurig voor Wateringen behouden dient te blijven

- De Raad “de regeling over langdurig behoud Waterman voor Wateringen” zoals deze gevoegd is bij het besluit, als voorwaarde stelt aan het nemen van dit besluit

- De Raad bereid is een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.9 miljoen met daarin nog niet inbegrepen de te ontvangen Spuk-subsidie, zodat de totale investering voor een nieuw zwembad en nieuwe installaties komt op € 4.5 miljoen, vermeerderd met de subsidie

Besluit

1. De Waterman wordt vernieuwd volgens de uitgewerkte plannen en dat daarvoor een extra krediet beschikbaar gesteld wordt van € 2.250.000

2. Keurt goed de extra kredietuitgave van € 2.250.000, te dekken uit het te vervallen deel van het in de begroting 2023 opgenomen krediet “herontwikkeling de Noviteit” voor € 1.9 miljoen en uit de te ontvangen Spuk-subsidie van € 350.000

3. Schrapt de investering “Rotonde Zijtwende”, opgenomen in de meerjarenbegroting 2024 ad € 2.8 miljoen en hevelt in de begroting 2024 het bedrag van € 1.9 miljoen over naar het Centrumplan Monster en wijst het resterende bedrag toe aan het Mobiliteitsfonds

4. In te trekken het eerdere raadsbesluit over de toekomst van de Waterman, behalve voorzover daarin een krediet verstrekt werd van € 2.6 miljoen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Regeling over langdurig behoud Waterman voor Wateringen

1. Gemeente geeft opdracht voor vernieuwing bad en installaties zoals eerder aangegeven. Duurzaam, waardoor energieverbruik zeer gering zal zijn en jaarlijks niet meer zal zijn dan € 20.000,--.

2. Nieuwe zwembad kan in seizoen 2024 in gebruik genomen worden.

3. Alle overige zaken -entree, gebouwen, ligweide- knapt de Stichting op in de periode 2023 / 2024 tot aan hernieuwde opening en worden op een kwalitatief goed niveau gebracht voor de komende 10/15 jaar. Daarvoor zet de Stichting van derden afkomstige gelden in (€ 250.000,- die al is toegezegd). Wellicht meer.

4. Het totale complex blijft in stand.

5. De Gemeente geeft aan de Stichting uit in erfpacht voor de duur van 25 jaar het gehele complex. In ieder geval zal in de akte worden opgenomen dat de erfpacht eindigt als de Stichting stopt met het openstellen van het zwembad, dan wel wanneer naar het oordeel van de Gemeente de exploitatie niet naar behoren plaatsvindt, dan wel de continuïteit in gevaar komt. Bij het einde van de erfpacht wordt het complex in de dan aanwezige staat teruggegeven aan de Gemeente.

6. De Stichting verzorgt het onderhoud van het complex met vrijwilligers en bekostigt dat onderhoud zelf uit eigen of van derden verkregen middelen gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst.

7. Uitgaande van de bedongen garantieperiodes voor bad en installaties -welke garanties de Gemeente voorzoveel nodig overdraagt aan de Stichting- zal de Stichting jaarlijks een reëel bedrag reserveren voor het onderhoud. De eerste 5 jaar zal dat jaarlijks minimaal € 10.000,-- zijn. Daarna zal bezien worden welk bedrag voor onderhoud moet worden aangehouden, uitgaande ook van de exploitatieresultaten en de mogelijkheden bij de Stichting. De Stichting heeft een begroting voor de exploitatie opgemaakt waaruit blijkt dat de eerste 5 jaren de onderhoudsreservering kan plaatsvinden. Ook de hiervoor onder 1 gemelde energielasten zijn opgenomen in de begroting.

8. De Stichting zal geen erfpachtcanon aan de Gemeente voldoen en in ruil daarvoor neemt de Stichting het jaarlijkse onderhoud op zich en reserveert zij het aangegeven bedrag.

9. De Gemeente zal haar (blote) eigendom -na het in erfpacht uitgeven- afdoende verzekeren en verzekerd houden en de Gemeente voldoet ook de OZB en Waterschapslasten.

10. De Stichting zal meewerken aan eventuele plannen van de Gemeente als voor het complex een eventuele medegebruiker zich aandient of de Gemeente andere gebruiksmogelijkheden heeft voor de tijd dat het zwembad dicht is. De inkomsten daaruit komen in principe ten goede aan de Stichting. Mochten extra kosten gemaakt moeten worden voor dit gebruik, dan zullen de Gemeente en de Stichting overleggen hoe daarmee om te gaan.

11. De gemeente zal zich inspannen om –mocht ander gebruik een verruiming van de geldende bestemmingsplanvoorschriften noodzakelijk maken- samen met de Stichting zorg te dragen voor die verruiming, mits dat past in een goede ruimtelijke ordening.

12. De Stichting zal de exploitatie van het complex voor eigen risico en rekening gaan doen en daarvoor in principe geen bijdrage van de Gemeente verlangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor een dergelijk verlangen wel redelijk is. In ieder geval zal de Stichting eventuele jaarlijkse exploitatie- overschotten reserveren voor jaren waarin er tekort is.

13. De Stichting zal het zwembad en omliggende gronden tijdens de zomerperiode optimaal gebruiken.

14. De Raad zal uiterlijk in maart 2023 een go- of no go-besluit nemen, zodat renovatie / vernieuwing voor de start van het seizoen 2024 kan worden afgerond.

 

Reacties (8 reacties geplaatst)

En nu tot orde van de dag, namelijk de verkeerssituatie in Wateringen !!!
Waar blijft de normale ontsluiting?
Wateringen is eigenlijk een wijk van Den Haag, zoals Loosduinen en Scheveningen, alleen willen ze het maar niet accepteren. Koppige boeren.
Zullen wel weer huizen komen voor de asielzoekers
@Ria:

Een bodemloze put?
Niet echt; er blijft gewoon water in staan
Het zwembad is een bodemloze put. Helemaal goed als het dicht gaat.
Jammer maar helaas.
Het zwembad is bodemloos gebleken
En zo gaat alles langzamerhand naar Naaldwijk, zoals al gezegd werd ten tijde van de herindeling van 't Westlan in 2004. De rest van de gemeente mag betalen voor de hobby's van Naaldwijk.
Het is niet te begrijpen geen geld voor zwembad,maar wel grond weg geven voor een moskee.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.