Gemeente Maassluis gaat IJsbaan/atletiekbaan weer waterdicht maken

College Maassluis

Maassluis 03.05.2018 - De fractie van de PvdA had schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie rondom de ijsbaan/atletiekbaan, Dr.A. Schweitzerdreef.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de problemen die er met de ijsbaan zijn: dat het water weglekt door kieren waardoor de ijslaag zich niet kan vormen over de hele baan? En dat er als er eenmaal ijs ligt het verbeteren van de ijsvloer door extra water toevoegen alleen met zware pompen vanuit de sloten met kan worden gedaan?

Antwoord:
De zogeheten atletiekbaan/ijsbaan van asfalt is door de gemeente gerealiseerd als een openbaar toegankelijke multifunctionele sport- en speelvoorziening. Het wordt onderhouden, zo is door het college besloten bij aanleg, gelijk als andere openbare voorzieningen in een park. Het is bekend dat de naden bij de betonranden lekkage kunnen geven. Deze naden zijn enkele malen dicht gekit door het Stadsbedrijf. De laatste keer was dat in het najaar van 2016. De in 2017 gebleken lekkage kon door de weersomstandigheden niet meer verholpen worden.

Binnenkort peuteropvang bij alle basisscholen in Maassluis

 

Vraag 2
Klopt het dat de gemeente al 3 jaar geleden door de vrijwilligers is geïnformeerd over deze scheuren en kieren en dat deze zouden moeten worden aangepakt, maar dat het niet is gerepareerd?

Antwoord:
In 2016 is er onderhoud aan de baan uitgevoerd door de randen te kitten. Voorgaand jaar heeft er ook onderhoud plaatsgevonden op verzoek van de Atletiekvereniging. Er waren bulten in het asfalt en die zijn verwijderd. Tijdens de laatste vorstperiode is helaas gebleken dat de reparatie van 2016 niet meer afdoende was.

Vraag 3
Klopt het dat de atletiekbaan eigendom is van de gemeente Maassluis? Klopt het dat de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, tot nu toe steeds heeft aangegeven dat er geen geld beschikbaar is voor onderhoud? Hoe kan dat, gelet op de forse onderbesteding van de gelden in het programma sport?

Antwoord:
Zoals bij antwoord 1 is gesteld: het is een openbare voorziening en daarmee gemeentelijk eigendom. De gehele voorziening van de atletiekbaan wordt niet bekostigd vanuit het programma sport. Daaruit kunnen dan ook geen extra middelen worden ingezet. Het gras wordt vanuit het budget groenonderhoud onderhouden. De atletiekbaan/ijsbaan, die grofweg bestaat uit asfalt, afwateringsvoorziening, opsluitbanden en belijning, wordt onderhouden vanuit het wegenbudget. De naastliggende speelvoorzieningen worden uit het speelruimtebudget onderhouden.

Vraag 4
Klopt het dat er nu via de vrijwilligers van de ijsbaan en bouwbedrijf Van Dijk op eigen initiatief en kosten een inspectierapport wordt gemaakt, zodat de oorzaken in kaart worden gebracht en deze in de zomerperiode snel kunnen worden gerepareerd?

Antwoord:
We hebben een kopie van de rapportage naar aanleiding van uw vragen opgevraagd en ontvangen. Deze rapportage zal, samen met de bevindingen van de eigen dienst, worden gebruikt om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Vraag 5
Klopt het dat het kleine asfalt ijsbaantje voor de kinderen vanaf het begin af aan verkeerd is aangelegd, met hobbels erin waardoor er nooit een goede ijsvloer kan worden aangelegd?

Antwoord:
Het kleine baantje was vanaf het begin al wat hobbelig. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat voor de realisatie van het kleine baantje een beperkt (rest-) budget beschikbaar was, waardoor er ook slechts beperkte mogelijkheid was tot verdichting en egalisatie van de ondergrond. Ook aan het kleine baantje zullen maatregelen getroffen worden.

Vraag 6
Gaat u er voor zorgen dat de ijsbaan komende zomer wordt gerepareerd, zodat er de komende winters weer een goede ijsvloer kan worden aangelegd en er zo veel mogelijk Maassluizers, jong en oud, kunnen genieten van de prachtige, oud Hollandse schaatssport zodra het weer die mogelijkheid geeft?

Antwoord:
Naar aanleiding van een verzoek van de atletiekvereniging AVW wordt dit jaar de atletiekbelijning hersteld en worden hekwerken geïnspecteerd en waar nodig hersteld. In de tweede helft van 2018 zullen maatregelen worden getroffen om de baan "waterdicht" te maken. Tevens zullen wij jaarlijks voor de winter invalt de naden van de betonranden laten controleren en zo nodig dichten.