Gemeente Maassluis zet hondenpoepzuiger weer in

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/06/2018 07:54 - Gewijzigd op 09/06/2018 08:09

Maassluis 09.06.2018 - PvdA Maassluis heeft vragen gesteld aan het Maassluise college naar aanleiding van enkele wijkbezoeken en gesprekken met bewoners.

Zie onderstaand de vragen en de beantwoording.

Vraag 1.

Bij bijna alle wijkbezoeken klagen inwoners over de overlast van hondenpoep. Onder andere in het Vrijheidspark, het Van Beethovenpark en de groenstroken in bijna alle wijken. We dienden daar in 2014 een motiel over in en er kwam een nieuw hondenbeleid. Bij het vaststellen van het nieuwe hondenbeleid hebben we bij amendement2 geregeld dat de poepzuiger ingezet zou worden totdat de overlast weg is. Bij navraag bleek dat de poepzuiger toch bijna niet is ingezet3. Kunt u zorgen dat, nu het snel weer buitenspeel-weer wordt, de parken en groenstroken worden schoongemaakt zodat kinderen kunnen buitenspelen zonder het risico dat zij met hondenpoep in aanraking komen? Hoe vaak is de poepzuiger inmiddels ingezet in 2018?

Antwoord 1

Conform de afspraak met de raad wordt de hondenpoepzuiger ingezet als er een toename van het aantal meldingen is. Er zijn begin maart meerdere meldingen binnengekomen over hondenpoep daarom is besloten om de hondenpoepzuiger zo snel mogelijk in te zetten op locaties waarop de meldingen betrekking hebben en bij speelplekken. Dit was de eerste keer dat de hondenpoepzuiger in 2018 ingezet is.

Vraag 2

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, dat terugkomt in veel wijken. Op verschillende plekken is er behoefte aan een zebrapad. Zodat voetgangers als kwetsbare verkeersdeelnemers veilig kunnen oversteken. Zeker voor mensen die minder snel zijn is een oversteek soms een flinke hindernis.

- Er zijn veel bewoners van Parkhof, uit het Beethovenpark en de flats naar de Koningshoek, die maar moeilijk de Van Beethovenlaan kunnen oversteken. Is het mogelijk een zebrapad aan te leggen over de Van Beethovenlaan?

- Kunt u ook een fietspad langs de Van Beethovenlaan aanleggen, gelet op de afspraken in het fietsbeleid dat bij wegen waar er 50 km/h mag worden gereden vrij liggende fietspaden horen te zijn?

- Ook de inwoners van het Elysium en het Stort hebben behoefte aan een oversteek over de Industrieweg, oa vanwege de voetgangers naar de school op het Balkon en de natuurspeeltuin. Kunt u zo'n zebrapad aanleggen?

- In Sluispolder-West vragen de bewoners van de Schuurhof om een oversteek over de Mgr. Bekkerslaan. Veel wat oudere bewoners maken gebruik van de Hooftzaak en gaan per rollator daarheen, maar de oversteek is lastig en het de is slecht. Ambtelijk is het antwoord tot nu toe afwijzend, kan dat zebrapad er toch komen? Het beleid is dat er op 30 km/u wegen geen voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd. Om die reden valt de aanleg van een oversteekplaats op de Beethovenlaan en de Mgr. W.M. Bekkerslaan af. Zoals vermeld is de Beethovenlaan een 30 km/u weg. Om die reden wordt er geen aparte fietsinfrastructuur aangelegd.

Antwoord 2

De voetgangers mogen gebruik maken van de fietsoversteekplaats. Het was en is fysiek niet mogelijk om al hier een gefaciliteerde voetgangersoversteek plaats te realiseren. Komende vanaf de Industrieweg is naast het fietspad een voldoende breed trottoir aangelegd. Dit biedt voldoende ruimte om stil te staan en de situatie te overzien en gezien te worden. Er is een oversteekplaats ter hoogte van de Haydnlaan, deze ligt op de looproute vanuit het Elysium en het Stort.

Vraag 3

Iedereen moet zeker zijn van een fijne woning in een fijne buurt, maar helaas zijn er toch bewoners zware overlast ervaren en zich onveilig voelen in hun eigen huis, portiek of straat. Het kan niet zo zijn bewoners van huizen door wangedrag van hun buren uiteindelijk moeten verhuizen. De PvdA heeft al in 2011 naar aanleiding van wijkbezoeken waar we tegen dit soort situaties tegenkwamen via een motie4 gevraagd om een betere, sluitende aanpak van woonoverlast om de bewoners beter te beschermen. Naar aanleiding van die motie is er in 2014 een protocol woonoverlast opgesteld met gemeente, politie, VBBM, Maasdelta en Vestia5. Daarover zijn diverse rapportages gekomen naar de raad6, waaruit blijkt dat woonoverlast vaak voorkomt. We hebben verschillende huishoudens gesproken (oa op het Stort) waar de aanpak van woonoverlast niet altijd goed lijkt te werken voor het terugdringen van de woonoverlast. Kunt u verklaren waarom bewoners ondanks de afspraken zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, of niet serieus genomen door Maasdelta? Hoeveel waarschuwingen, hoeveel inzet van bemiddelaars en hoeveel woninguitzettingen zijn er geweest n.a.v. woonoverlast in 2016 en 2017?

Antwoord 3

Via griffienieuws in april 2018 hebben wij u geïnformeerd over cijfers inzake woonoverlast. Uit navraag bij Maasdelta komt naar voren dat zij zich niet herkennen in het door u geschetste beeld. Er wordt in overlastdossiers nauw samengewerkt met gemeente, politie en andere partners. Het aantal waarschuwingen wordt niet bijgehouden. Wel wordt elke melding serieus in behandeling genomen. Er waren vanaf 2016 tot medio 2017 in totaal 7 casussen waarin bemiddeling is ingezet. Er zijn geen woninguitzettingen geweest op basis van woonoverlast

Vraag 4

In diverse wijken zijn er klachten over de kwaliteit van stoepen voor minder validen met scootmobiel of rollators maar ook mensen met kinderwagens: rondom Parkhof en in Sluispolder-West. De gemeenteraad heeft op voorstel van het CDA extra geld uitgetrokken voor het verbeteren van voetpaden7. Hoeveel stoepen zijn daarmee nu verbeterd?

Antwoord 4

De gemeente Maassluis beschikt in totaal over 353.000 m2 tegelverhardingen, grotendeels voet-, en fietspaden. In 2017 is naar aanleiding van motie 13: "Incidentele aanpak stoeptegels" uitvoering gegeven aan het herstellen van slechtste tegelverhardingen. Hiervoor is eenmalig een bedrag van €28.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad

Met de aanvullende middelen is zo'n 1400 m2 bestrating aangepakt. Ook zijn alle invalide opritten gecontroleerd en waar nodig hersteld. Op basis van de in november 2017 uitgevoerde technische wegeninspectie is gebleken dat het aandeel van slechte tegelverhardingen met 7000 m2 is afgenomen (van 13% naar 11% op het totale oppervlakte van tegelverhardingen).

Vraag 5

Eerder hebben we als PvdA gepleit voor leefregels in complexen om verloedering tegen te gaan, maar daar wilde we constateren dat zowel in de Van Beethoven, de Zaneveld en andere flats mensen bij herhaling vuilnis en voedselresten van balkons gooien. Dat levert overlast op van vogels en bij sommige flats zelfs ratten. Maasdelta heeft weliswaar bordjes en brieven opgehangen, maar het blijkt dat er helaas toch bewoners zijn die daar lak aan hebben. Welke mogelijk zijn er nog meer om overlast gevend gedrag van bewoners terug te dringen die het voor de meerderheid van nette bewoners verpesten?

Antwoord 5

Het probleem met het gooien van voedselresten vanaf de balkons is weerbarstig en speelt al geruime tijd. Volgens de huismeester van Maasdelta is er de laatste maanden veel inzet gepleegd voor het vangen van duiven die op de etensresten afkomen. Er is een valkenier ingeschakeld die de duiven heeft gevangen. Daarnaast heeft Maasdelta verschillende bewoners aangesproken op dit gedrag.

Er wordt ingezet op een 'driesporen' methodiek, te weten voorlichting, faciliteren mbt de inzameling en als laatste handhaving.

Voor woonoverlast in zijn algemeenheid geldt dat een woningbouwcorporatie diverse mogelijkheden heeft om op te treden tegen de veroorzakers van de overlast. Het inzetten van mediation door MDM, een gesprek met woonconsulent, een officiële waarschuwing en de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing op te leggen. Een gedragsaanwijzing is een gebod ('verplichting tot het doen van iets') of een verbod ('verplichting tot het nalaten van iets') voor een huurder die overlast veroorzaakt. Is de huurder bereid tot overleg, dan kunnen verhuurder en huurder samen afspraken maken. Zij spreken dan onderling af hoe de huurder zich moet gedragen en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Houdt een huurder zich niet aan de voorwaarden van deze gezamenlijke gedragsaanwijzing, dan kan de verhuurder alsnog naar de rechter stappen.)

Vraag 6

In Sluispolder-West zijn prachtige nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, nu ook aan de Jan Luykenstraat, de inwoners -veelal terugkerende bewoners van de sloopwoningen- zijn heel tevreden met de nieuwe woningen en de regeling voor terugkeerders. Zij en de omwonenden verbazen zich wel over de grote hoeveelheid bouwmaterialen, hekken, stenen, betonblokken die onbeheerd zijn achter gebleven en maar niet op worden geruimd. Ook zijn sommige woningen nu niet goed bereikbaar. Kunt u zorgen voor dat de openbare ruimte snel opruimt en netjes maakt, ook om ongelukken te voorkomen?

Antwoord 6

De overbodige bouwmaterialen, hekken, stenen en bouwblokken zijn inmiddels opgeruimd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris,                 de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist    Dr. T.J. Haan

4