Gemeente Westland zoekt oplossing voor overstort drainagewater

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-11-2023 11:30 - Gewijzigd op 15-11-2023 15:44

Delfland 15.11.2023 upperdate - Op 18 oktober legde het Hoogheemraadschap van Delfland de Gemeente Westland een besluit tot last onder dwangsom op vanwege een tweetal overstortpunten bij Arendsduin en het Vlotwateringpad.


De lozingen zijn afkomstig van het CAD-systeem (Centrale afvoer drainagewater). De Gemeente Westland is hier gebruiker van en de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) is eigenaar en beheerder van dit systeem. Ter hoogte van de locatie Vlotwateringpad trof de gemeente inmiddels tijdelijke maatregelen. Op deze locatie zijn mestzakken geplaatst om het water bij regenbuien tijdelijk te bufferen, en wanneer het watersysteem dit toelaat, dit vertraagd terug te lozen en naar de zuivering af te voeren.

Hiermee wordt de overstort op het oppervlaktewater voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de mestzakken hier zullen liggen. De gemeente is in gesprek met de verschillende betrokken partijen over de structurele maatregelen: de SVOW, als eigenaar en beheerder van het CAD systeem, de coöperatie de Vlot, als verantwoordelijke voor het zuiveren van het water uit het CAD systeem en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Voor de locatie Arendsduin verlengde het Hoogheemraadschap van Delfland de begunstigingstermijn tot 4 december. Wethouder Ferwerda is druk bezig met het zoeken naar maatregelen om ook hier de lozing op korte termijn te stoppen. Met samenspel van tijdelijke inzet van extra pompcapaciteit van bestaande rioolgemalen en anders inregelen van zuivering de Vlot hoopt de gemeente de overstorten te voorkomen. Tegelijkertijd loopt parallel de actie om een structurele oplossing te vinden.

Naast het nemen van tijdelijke en het zoeken naar structurele fysieke maatregelen, loopt nog het traject van het verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter tegen de last onder dwangsom. De zitting vindt plaats op 21 november.

Westlanders.nu heeft Delfland om een reactie gevraagd en die heeft het volgende meegedeeld.

Reactie hoogheemraadschap

'Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Delfland werkt hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit in haar beheergebied. Dat moet ook wel want in 2027 moeten alle wateren voldoen aan strenge eisen (vanuit de Kaderrichtlijn Water). Om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren ligt er ook voor gemeenten, ondernemers, glastuinbouw een rol en verantwoordelijkheid. Delfland is blij met de samenwerking met de gemeente Westland binnen de Taskforce Waterkwaliteit (werken aan verbetering van de waterkwaliteit Westland). Via systemen (CAD systemen) wordt drainagewater, bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater uit de glastuinbouw afgevoerd via het rioolstelsel. De zogenaamde riooloverstorten die plaatsvinden hebben echter een negatief effect op de waterkwaliteit.

Op een tweetal locaties zijn overtredingen, lozingen van afvalwater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, geconstateerd waarvoor een last onder dwangsom is opgelegd aan de gemeente Westland. Deze lozingen zijn al langer onderwerp van overleg. Het klopt dat de gemeente Westland een verzoek aan het hoogheemraadschap van Delfland heeft gedaan om de termijn waarin nog geen dwangsom wordt verbeurd, te verlengen. Delfland heeft deze begunstigingstermijn voor het stoppen van de lozingen door het treffen van maatregelen verlengd. Dat betekent dat de gemeente Westland iets langer in de gelegenheid wordt gesteld de vereiste maatregelen te nemen om overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden.

Voor een van de locaties verloopt de termijn vandaag (15 november). Op deze locatie heeft de gemeente tijdelijke maatregelen genomen. Voor de andere locatie heeft de gemeente nog iets langer de gelegenheid om maatregelen te treffen. Een last onder dwangsom betekent dat overtredingen beëindigd moeten worden en blijven binnen een bepaalde termijn. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan verbeurt een dwangsom van €25.000,- per week tot een maximumbedrag van €100.000,- (waarna, als de overtredingen nog niet gestopt zijn, een nieuw handhavingsbesluit wordt genomen).'

Reacties (1 reactie geplaatst)

Snapt de redactie zelf wel wat hier staat? Totaal onleesbaar.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.