Goede voornemens College Maassluis tijdens jaarwisseling

College Maassluis

Maassluis 15.09.2014 - De fractie van VVD had vragen gesteld met betrekking tot het gebruik van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsviering.

Bij deze treft u de beantwoording van het college van b en w aan.

Vraag 1.
Hulpverleners en burgers worden in de nieuwjaarsnacht vaker en vaker bedreigd door vuurwerkafstekers. Bent u bekend met het overleg tussen ambtenaren van gemeenten, de VNG en het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid? Wordt er door Maassluis ook deelgenomen aan dit overleg om veiligheid voor burgers en hulpverleners te vergroten? Zo nee, waarom niet en welke gemeenten uit de regio nemen wel deel.

Helaas hebben wij in een te laat stadium kennis kunnen nemen van de uitnodiging voor het eenmalig landelijk overleg over de maatregelen die tijdens de jaarwisseling kunnen worden genomen. Vergader technisch was het onmogelijk om deze bijeenkomst bij te wonen. Wij hebben wel het verslag van de bijeenkomst ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat Maassluis vooruit loopt op de geadviseerde aanpak. De aanwijzing van vuurwerkvrije zones is bij ons al in 2010 ingevoerd. Ook de integrale aanpak met in- en externe partners wordt in Maassluis al enige jaren met succes toegepast. Ons is niet bekend welke regiogemeenten bij de bijeenkomst aanwezig zijn geweest.

Vraag 2.
Bent u van plan extra te handhaven nu er tussen 10 uur in de ochtend en 18 uur in de middag geen vuurwerk meer afgestoken mag worden?

Uiteraard gaan wij ervan uit dat zodra deze maatregel van kracht wordt de politie voldoende menskracht zal inzetten om de handhaving adequaat op te pakken. Tevens zal ons eigen team Handhaving en Toezicht op oudejaarsdag extra inzet plegen op het handhaven van de vuurwerkregels.

Vraag 3.
Bent u voornemens om de vuurwerkvrije zones in Maassluis uit te breiden en zo ja aan welke zones denkt u?

Wij denken vooralsnog niet aan het uitbreiden van vuurwerkvrije zones. Sinds 2010 zijn in Maassluis vuurwerkvrije zones ingesteld rond de twee verzorgingstehuizen (Driemaashave en Tweemaster) en op alle schoolpleinen van de basis- en middelbare scholen in Maassluis.

Vraag 4.
Wat wordt er (extra) georganiseerd voor de Jeugd? Wordt hiermee samengewerkt met Welzijn E25 en zijn georganiseerde feesten een mogelijkheid?

Ambulant jongerenwerk (de stichting E25) is actief op straat van 12.00 tot 17.30 uur en maakt contact met de jeugd. De doelstelling van het inzetten van het jongerenwerk is drieledig:

• jongeren op straat voorlichten over het veilig afsteken van vuurwerk,

• bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid op straat en het beperken van overlast veroorzaakt door jongeren.

• (preventief) signaleren van onveilige situaties of handelingen die de openbare orde verstoren en die melden aan relevante netwerkpartners.

Daarnaast zijn wij in overleg met een organisator die in overweging heeft genomen om voor de jeugd een feest te organiseren. De gemeente zal hierbij faciliteren als het gaat om een locatie en eventuele beveiliging. Het organiseren van een feest beschouwen wij niet tot onze primaire taak.

Vraag 5.
Werkt u, binnen uw bevoegdheid, samen met andere buurt- en regiogemeenten, om de overlast en de mogelijke gevolgen van o.a. geïmporteerd vuurwerk tot een minimum te beperken voor burgers en hulpverleners?

Zowel regionaal als in het district zal de politie het importeren en afsteken van illegaal vuurwerk trachten te voorkomen. Wij zullen er op lokaal niveau alles aan doen om illegaal vuurwerk tegen te gaan. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen wij de burgerij oproepen meldingen te doen van verdachte omstandigheden ten aanzien van levering en/of opslag van illegaal vuurwerk.