Grond bij griffiepand gedeeltelijk verontreinigd

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2013 16:17 - Gewijzigd op 31/01/2013 21:25

Naaldwijk 31.01.2013 - In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat grond en grondwater ter plaatse van het voormalige griffiepand aan de Herenstraat 6 te Naaldwijk sterk verontreinigd zouden zijn  

met lood, zink, minerale olie en een ‘teerachtige substantie’. Omdat dit niet geheel de juiste weergave is van de milieuhygiënische bodemsituatie , geven wij u hierbij nadere informatie.

Is er bodemonderzoek uitgevoerd en zo ja, waarom?

De gemeente is voornemens het pand te verkopen en heeft de raadscommissie EFO gevraagd of deze zich kan vinden in dit voornemen . Zoals gebruikelijk bij een voornemen tot verkoop, wordt er eerst bodemonderzoek uitgevoerd. Dit vanuit het oogpunt dat we willen weten wat we verkopen en een eventuele koper niet met een probleem willen opzadelen. Daarom is er in mei 2012 ter plaatse van de achtertuin van Herenstraat een bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Hoe is het bodemonderzoek uitgevoerd?

Hoewel er voor bodemonderzoek bij aan-/verkoopsituaties geen wettelijke normen worden voorgeschreven is er toch voor gekozen om het bodemonderzoek uit te voeren volgens de normen (NEN5740/NEN5725), die normaal gesproken gehanteerd worden in bijvoorbeeld RO- en/of bouwprocedures. Op basis van de eerste resultaten van het grondonderzoek zijn er aanvullende grondanalyses naar het voorkomen van lood en zink uitgevoerd.

Is er sprake van bodemverontreiniging?

Ja, de locatie is deels sterk verontreinigd met lood en zink. Mogelijk (dit wordt uiteindelijk door de provincie bepaald) is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met lood en zink. Voor binnenstedelijk gebied en oudere wijken is het normaal verschijnsel dat de bodem verontreinigd is met lood en/of zink.

Is het volgende citaat juist?:”Gebleken is, dat de bodem (grond en grondwater) plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie en/of een teerachtige substantie”?

Nee, de bodem is ten hoogste licht verontreinigd met PAK en minerale olie. In het grondwater is zelfs geen spoortje van minerale olie gevonden.

Is er een saneringsnoodzaak?

Op dit moment niet. Er zijn geen risico’s voor mens en/of natuur. De locatie is wel sterk verontreinigd met lood en zink, maar een sanering zal als niet-spoedeisend worden beschouwd. Indien gewenst kan de provincie, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, hier een uitspraak over doen. Als de locatie opnieuw ingericht wordt moet er wel gesaneerd worden.