Hoekse lijn eind september in gebruik

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/07/2019 19:09 - Gewijzigd op 18/07/2019 19:48

Hoek van Holland 18.07.2019 - Het heeft 2 jaar langer geduurd dan gepland, maar de metro gaat op maandag 30 september 2019 rijden.

Dat heeft de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils donderdagmiddag bekend gemaakt middels een voortgangsrapportage wat hij naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

'Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd. Wanneer dit in augustus 2019 succesvol is afgerond en de indienststellingsvergunning is verkregen, kan het proefbedrijf worden uitgevoerd. Goed nieuws: start exploitatie staat gepland vanaf 30 september 2019. Uiteraard is dit onder voorbehoud dat er geen nieuwe storingen optreden bij het uitvoeren van het test- en proefbedrijf en het tijdig verkrijgen van een indienststellingsvergunning. Start exploitatie per 30 september 2019 kan gerealiseerd worden zonder overschrijding van het projectbudget. In deze rapportage informeren we u daarnaast over de stand van zaken rondom de Verlenging van de Hoekse Lijn. Over de planning van deze Verlenging informeren wij u in de Voortgangsrapportage van september.

Ombouw

Conform de reactie van het college van B&W op het Raadsonderzoek Hoekse Lijn (18bb1552) wordt in deze voortgangsrapportage gerapporteerd over de GROTICK-aspecten van de ombouw. 

Spoorbeveiligingssoftware

De status van de huidige softwareversie inclusief veiligheidsverklaring (ISA-verklaring) is dat deze geschikt is voor zowel testen als exploitatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat een aantal testen uitgevoerd en minimaal 1.400 testritten gereden moeten worden binnen het test- en proefbedrijf, waarbij geen veiligheidsgerelateerde knelpunten naar voren komen. Deze testen en testritten worden momenteel uitgevoerd binnen het testbedrijf. Op dit moment zijn er circa 750 ritten gereden.

Alternatiefscenario 'metro met snelheidsbeperkingen’

Het scenario ‘metro met snelheidsbeperkingen’ is nog steeds beschikbaar als terugvaloptie. Het kan zo zijn dat zich tijdens het testen nieuwe storingen voordoen of nieuwe fouten worden ontdekt in de spoorbeveiligingssoftware. Op het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet en dit leidt tot forse nieuwe vertraging, kan het alternatief scenario ingezet worden om in dat geval een beperkte exploitatie mogelijk te maken.

Planning indienststellingsvergunning

De dag-tot-dag-planning voor het testbedrijf en proefbedrijf wordt continu aangepast op basis van ontwikkelingen binnen het project. Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd. Het testbedrijf zal in ieder geval tot en met medio augustus 2019 duren. Alle safetycases zijn inmiddels opgeleverd en worden beoordeeld door een onafhankelijk safety-assessor. Wanneer dit gereed is worden de dossiers aangeleverd aan ILT en vervolgens MRDH voor de aanvraag van de indienststellingsvergunning. Door PbHL wordt continu overleg gevoerd met MRDH en ILT over de planning en afstemming voor de aanvraagprocedure van de indienststellingsvergunning.

Naar verwachting kan in de laatste week van augustus 2019 de indienststellingsvergunning met beperkingen worden afgegeven door de MRDH. Wanneer de RET vervolgens het beheer van de Hoekse Lijn van PbHL heeft overgenomen kan het proefbedrijf in september worden gestart. Wanneer het proefbedrijf succesvol verloopt kunnen de beperkingen worden opgeheven en kan op 30 september 2019 gestart worden met de exploitatie.

De start exploitatie verloopt via een zogenaamde ‘zachte landing’. Dat betekent dat er maatregelen genomen worden om verstoringen die in de eerste weken van de opstart ontstaan snel verholpen kunnen worden. Verder zal de metro de eerste weken nog volgens een aangepaste dienstregeling rijden over de Hoekse Lijn. Het vervangend busvervoer is de eerste weken als back-up beschikbaar. Zodra deze periode succesvol verloopt wordt naar verwachting na enkele weken overgegaan naar het rijden volgens de reguliere dienstregeling en wordt het vervangend vervoer afgebouwd. De communicatie richting de reizigers wordt door de RET opgepakt. Start exploitatie is onder voorbehoud dat er geen nieuwe storingen of fouten optreden tijdens de testperiode die veiligheid gerelateerd zijn en/of grote vertraging tot gevolg hebben en het tijdig verkrijgen van de indienststellingsvergunning. Start exploitatie per 30 september 2019 kan gerealiseerd worden zonder overschrijding van het projectbudget.

Verloop testbedrijf

Vooralsnog leveren de uitkomsten van de testen in het testbedrijf geen grote knelpunten of veiligheidsissues op. Wel is geconstateerd dat de storingen met de frequency generator zich blijven voordoen.

De frequency generator is een kastje langs de baan die een signaal (snelheidscode) naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Het systeem reageert op een storing door naar een veilige snelheidscodering terug te schakelen waardoor de metro automatisch een remming gaat inzetten. In de voortgangsrapportage van april jl. hebben we u gemeld dat de oplossing voor de verstoringen met de frequency generator eind maart is getest en dat deze testen succesvol waren verlopen. Als kanttekening is daarbij aangegeven dat deze testen met slechts één metro zijn uitgevoerd en de testen nog niet over het gehele traject van de Hoekse Lijn hebben plaatsgevonden. Nu er uitvoeriger en met meerdere metro’s tegelijkertijd wordt getest blijkt het probleem zich opnieuw voor te doen. De softwareleverancier is bezig met onderzoek en zal met maatregelen komen om de storingen te verhelpen. De komende weken wordt het testbedrijf conform planning voortgezet en worden bestuurders, verkeersleiders en onderhoudsploegen opgeleid.

Documentmanagement

Het documentmanagement van de Hoekse Lijn is te onderscheiden in twee stromen. De eerste stroom is het informatiedossier dat als bijlage wordt verstuurd bij de adviesaanvraag voor de indienststellingsvergunning. Dit dossier is in week 28 opgeleverd en ter beoordeling voorgelegd aan de Independent Safety Assessor (ISA) van PbHL en aan ILT. De tweede stroom documenten betreft de oplevering van dossiers aan RET Beheer, waarmee de exploitatie en het beheer van de Hoekse Lijn kan worden overgedragen aan RET. De overdracht van het Beheer van de Hoekse Lijn aan RET is voorzien in de eerste week van september 2019, voorafgaand aan de uitvoering van het proefbedrijf.

Verbeteringen vervangend busvervoer Hoekse Lijn

Vervangend busvervoer

In de raadscommissie MPOF van 25 juni jl. is door raadslid Eskes (CDA) aan de orde gesteld dat er klachten zijn over hitte in de bussen tijdens warme dagen. Navraag bij RET wijst uit dat bussen zijn voorzien van een koelsysteem. Dit systeem kan de temperatuur in de bus met 5 graden Celsius verlagen ten opzichte van de buitentemperatuur. Dat betekent dat het bij hoge buitentemperaturen in de bus ook warm is en er in beperkte mate gekoeld kan worden. Dit probleem geldt overigens niet alleen voor de bussen van het vervangend vervoer, maar voor de gehele vloot.

Door raadslid Eskes (CDA) is tevens de vraag gesteld of er extra bussen worden ingezet bij drukke stranddagen Op het moment dat de temperatuur in Hoek van Holland 25 graden Celsius of hoger is (of wordt verwacht voor die dag) en een toename van het aantal strandbezoekers wordt verwacht, wordt in Hoek van Holland de 25-gradenregeling van kracht. Deze regeling voorziet in extra inzet en maatregelen van de hulpdiensten en het gebied om een grotere bezoekersstroom van en naar het strand af te kunnen handelen. Denk daarbij aan inzet van verkeersregelaars, extra inzet van handhaving en extra beschikbaarheid van de hulpdiensten. De RET wordt ook geïnformeerd wanneer de 25-gradenregelìng van kracht wordt. In dat geval worden door RET extra bussen ingezet mits personeel en materieel beschikbaar is en de toename van het aantal reizigers van en naar het strand dusdanig is dat extra businzet noodzakelijk is.

Werkzaamheden consortium Baak

De heiwerkzaamheden ten behoeve van de damwandkuip nabij het spoor zijn succesvol afgerond. In het najaar volgen nog werkzaamheden om het talud aan te passen naar de definitieve situatie. Deze werkzaamheden vormen geen belemmering voor exploitatie.

Verlenging Hoekse Lijn

Naast de meest actuele stand van zaken, wordt ook gerapporteerd over de GROTICKaspecten van de Verlenging Hoekse Lijn. 

Het definitief ontwerp, het bestek en het uitvoeringsontwerp worden momenteel voorbereid voor systematische verificatie en validatie. Een belangrijke les uit de Ombouw is dat het aanvragen van een indienststellingsvergunning én de overdracht aan de beheerder een zorgvuldig te doorlopen proces vergt. Het test- Ã integratieplan wordt daarom nu al opgesteld, zodat in de bestekken en contracten de benodigde inzet van de contractanten opgenomen kan worden. Ook het documentmanagement wordt systematisch opgezet. Door de werkzaamheden nu goed op elkaar of te stemmen wordt bijgedragen aan een positieve afronding van het project bij oplevering en indienststelling.

Planning

Omdat de vertraging van de Ombouw ook effect heeft op de planning Verlenging is het projectteam gestart met het opzetten van een herijkte planning. Hiervoor zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarbij onderzocht is hoe de planning aangepast kan worden waarbij de integraliteit van het opleveren en indienststellen van de metro wordt gewaarborgd. In de Stuurgroep Hoekse Lijn van juli is gesproken over de verschillende scenario’s voor de planning voor de Metro aan Zee (Verlenging). In de zomer worden deze scenario's verder uitgewerkt. In de Voortgangsrapportage van september informeren wij u over de planning van de Metro aan Zee.

Vergunningen

De aanvragen voor de omgevingsvergunning voor de tunnel en de benodigde kapvergunning zijn ingediend. De aanvraag omgevingsvergunning voor het verhoogd spoor (spoor op pootjes), het station Strand en de geluidsschermen volgen binnenkort. Verder is de definitieve aanvraag ingediend voor de watervergunning van de tunnelbak. Besluitvorming over deze vergunning door het Hoogheemraadschap Delfland wordt oktober 2019 verwacht.

Communicatie

Er is een commissie Bouwbegeleiding en een inloopspreekuur in Hoek van Holland om omwoners en belangstellenden te informeren over het project. De VvE Strandweg wordt, evenals vorig jaar, uitgenodigd met hun adviseurs om in een gesprek met technici inhoudelijk op een aantal onderwerpen in te gaan.

Inrichtingsplannen buitenruimte verlenging Hoekse Lijn

Het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan voor de stationsomgeving Hoek van Holland Strand is gereed en is voor advies rondgestuurd aan alle betrokken partijen. In dit traject worden ook de resultaten van het crowd-managementonderzoek meegenomen. Momenteel wordt bekeken of het wenselijk is om (onderdelen van) de inrichting van de buitenruimte te integreren in het bestek van het station Hoek van Holland Strand en omgeving Het projectbureau is in onderhandeling met het Zuid Hollands Landschap en Rijksvastgoedbedrijf over de verwerving van gronden en het maken van beheerafspraken in het kader van de aanpassingen in de buitenruimte die nodig zijn voor de aanleg van de Verlenging.

De aanleg van de buitenruimte bij Hoek van Holland Haven en de ruwbouw van het station is in december 2018 gestart en duurt t/m 2020

De consequenties van de herijkte planning voor de opgave bij station Hoek van Holland Haven zijn waarschijnlijk beperkt, maar worden momenteel verder in kaart gebracht. De aanbesteding van de bouw van het gebouw voor de stationsvoorzieningen wordt nog voor de bouwvak 2019 gestart.

Realisatie H6-weg

In de voortgangsrapportage van mei hebben wij uw Raad gemeld dat er sprake is van een nieuwe fase, waarin de aansluiting van de infrastructuur op het spoor wordt gerealiseerd. De voltooiing van het fietspad naast de Slachthuisweg, de noodzakelijke verplaatsing van de spoorbomen en lichten en het asfalteren van het aansluitende wegdek zijn in voorbereiding. Dit wordt opnieuw een overlastgevende situatie, aangezien er wederom rekening moet worden gehouden met de bereikbaarheid voor alle partijen op dit kruispunt ter hoogte van het terrein van StenaLine. Ditmaal op een moment dat ook het spoor van de Ombouw van de Hoekse Lijn intensief wordt gebruikt.

Er wordt een uitvoeringsperiode van minimaal twee maanden voorzien met effect op de verkeersdoorstroming. StenaLine en DSM blijven bereikbaar voor (vracht-) verkeer, voor fietsers is er een omleidingsroute. Hiernaast zijn er qua planning beperkingen van andere projecten of factoren zoals de indienststelling en exploitatie van de ombouw, het strandseizoen, het volgende Brexit-moment in oktober en de winterperiode. In de eerste week van september wordt de overweg Haakweg vrijgehouden van metro-verkeer zodat veilig binnen de spoorzone kan worden gewerkt.

De gehele aanpassing van de kruising is afgerond voor eind oktober (Brexit). Verder is de verkeersregelinstallatie op de rotonde opgeleverd, die een functie heeft als ontruimingsinstallatie van het spoor. Wanneer de koppeling met het spoor ook is gerealiseerd kan de verkeersregelinstallatie in gebruik worden gesteld.'