Landtong Rozenburg krijgt één extra grote windmolen

CDA Maassluis

Maassluis 13.05.2022 - Op 22 februari heeft de fractie van CDA Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van bezwaar tegen de grote windmolen op de Landtong bij Rozenburg.


Inleiding
Tijdens het actualiteitenhalfuur d.d. 18 januari heeft CDA Maassluis gevraagd of het college namens de gemeente Maassluis een bezwaar wilt indienen tegen de grote windmolen op de landtong Rozenburg. Het college heeft toen aangegeven dat zij aan de raad zal meedelen of zij wel of geen bezwaar gaat indienen en daarbij de argumenten voor of tegen zal aangeven.

Op 8 februari hebben wij een reactie gekregen, namelijk dat wethouder Evers binnenkort een gesprek heeft met Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie van Rotterdam. Ook wordt aangegeven dat het nu nog niet aan de orde is om bezwaar aan te tekenen. Dit kan pas tijdens de vergunningsprocedure. Tijdens deze procedure is bezwaar mogelijk. Bij de reactie op 8 februari hebben wij een verslag als bijlage ontvangen van de bewonersavond van de coördinator van de Duurzame Maassluizers.

De CDA fractie heeft de volgende vragen, in het kader van artikel 51 van het reglement van orde, aan het college die zij als volgt hebben beantwoord:

'Voordat wij ingaan op deze vragen eerst een aantal inleidende opmerkingen. In deze inleiding gaan wij in op de voorgeschiedenis en context. Daarmee wordt helder wat eerder besloten is over het zoekgebied. De voorgeschiedenis van het project Windpark Rozenburg is te vinden op de website.

Deze is als volgt samen te vatten:

2017
Provincie Zuid-Holland heeft de zoeklocatie Uitbreiding windpark Rozenburg aangewezen. Deze locatie is opgenomen in het Stadsregionale convenant windenergie.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben voor Rozenburg en Maassluis informatieavonden georganiseerd gericht op de vervanging van 10 bestaande windturbines door 9 nieuwe (meer efficiënte) windturbines (zogenaamde 'repowering') en de uitbreiding met 2 extra windturbines.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben dialoogtafels georganiseerd over beide windparken. Eneco had daarbij het milieueffectrapport (MER) gepresenteerd voor beide windparken, waarbij voor beide windparken is uitgegaan van een maximale tiphoogte van 195 meter.

2020
De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrgging niet akkoord met een onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van het windpark aan Eneco, en heeft besloten dat voor de uitbreiding een aanbesteding nodig was. Eneco heeft in navolging daarop aan de landelijke commissie MER gevraagd alleen advies te geven op het repowering-gedeelte van de MER; De commissie MER heeft daarop positief geadviseerd. Op basis van een onherroepelijke vergunning is de realisatie van de repowering gestart.

2021
Rijksvastgoedbedrijf heeft na een marktverkenning een aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is gegund aan Pondera — in combinatie met Rebel groep en Enercon. Deze ontwikkelaar komt met een planvoorstel en in overleg met de gemeenten Rotterdam en Maassluis wordt de planparticipatie en de financiële participatie georganiseerd.

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat de windmolen(s) op de landtong helpen bij het behalen van de gestelde doelstellingen, van Nederland maar ook van onze regio, Rotterdam-Den Haag en Maassluis zelf.

1. In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

Begin maart 2022 is overleg geweest met de wethouder van Rotterdam.

2. Wilt u ons de voordelen en nadelen benoemen van één grote windmolen in plaats van twee molens in relatie tot Maassluis?

De exacte verschillen tussen de grotere turbine en twee kleinere turbines zullen voor alle milieueffecten (slagschaduw, geluid, ecologie, et cetera) door Pondera inzichtelijk worden gemaakt in de vergunningsaanvraag, als onderdeel van de milieueffecten onderzoeken. Pondera heeft hiervoor gesprekstafels georganiseerd. De gesprekstafel in Maassluis vindt plaats op 18 mei 2022. Tijdens deze gesprekstafels zal een update gegeven worden van de stand van zaken en zullen onderwerpen aan bod komen zoals: participatie, natuur, geluid en slagschaduw. Eventuele mitigerende maatregelen zullen onderdeel zijn van deze gesprekken.

Als voorlopige indicatie van de verschillen hebben we van Pondera het volgende begrepen:

- de ontwikkeling van twee kleinere windturbines op deze locatie is financieel niet haalbaar.
- de impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines (tiphoogte 195 meter).
- de moderne, grotere windturbines zijn stiller dan oudere, kleinere windturbines qua geluid, maar het geluid reikt wel verder
- voor slagschaduw geldt dat door de grotere hoogte van de nieuwe windturbine de slagschaduw contouren verder reiken dan bij de twee lagere windturbines.

3. Er zijn afspraken gemaakt over het wijzigen van het bestemmingsplan om twee (kleine) windmolens mogelijk te maken. Nu gaat Rotterdam deze afspraak wijzigen omdat er na aanbesteding maar een aanbieder was die één grote windmolen wil plaatsen in plaats van de twee kleinere uit het oorspronkelijke plan. Hoe kijkt u naar deze wijziging van afspraken en accepteert u deze wijziging?

Voor de repowering en de destijds bedachte uitbreiding met twee windturbines is een MER opgesteld. Pondera zal een vergelijking maken met deze MER, voor de uitbreiding met een grotere windturbine. Pondera moet een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam voor een omgevingsvergunning en tegelijkertijd een aanvraag doen om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. Als deze aanvraag er ligt zullen wij beoordelen of wij deze wijziging accepteren.

4. Deelt u onze mening dat er objectieve gronden zijn om bezwaar in te dienen? En zo nee, waarom niet?

Momenteel bevinden we ons nog aan het begin van het proces, zie ook vraag 8. De informatiebijeenkomst was de eerste stap. Bij het indienen van de aanvraag vergunningen moet de impact in kaart gebracht worden en hoe deze impact wordt verlaagd. Hieruit volgt het inzicht of er objectieve gronden zijn om bezwaar in te dienen.

5. Tijdens de informatieavond heeft de initiatiefnemer een presentatie gegeven, waarin de effecten voor Maassluis nauwelijks zijn belicht en gebagatelliseerd, ondanks uw toezegging om aan te dringen op realistischere figuren. Waarom zijn deze figuren niet gemaakt en/of gebruikt en gaat u aandringen omdat alsnog te doen in de communicatie?

In het voortraject is meerdere malen aangedrongen op het maken van visualisaties die beter de situatie vanuit Maassluis weergeven. Helaas was het niet gelukt om deze visualisaties vóór de informatieavond te realiseren. Pondera heeft echter toegezegd dat deze visualisaties er wel gaan komen. Ze hebben specifiek toezeggingen gedaan voor visualisaties vanuit de wijk Steendijkpolder, vanuit de flats aan de Merellaan, vanaf de Dr. Albert Schweitzerdreef en vanaf het Balkon, met daarop ook het momenteel afgemeerde kraanschip Thialf. Deze visualisaties zijn inmiddels beschikbaar en in te zien via de website van Duurzaam010.

Deze toezegging is terug te lezen op de Q&A van Pondera, te vinden via de website van Duurzaam010 (2de Q&A link, vraag 29 t/m 32). Deze Q&A's zijn online gezet naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 31 januari.

6. Hoe is de grotere hinder voor Maassluis meegenomen in de besluitvorming door de gemeente Rotterdam?

Zie ook beantwoording vraag 2. De exacte verschillen tussen de grotere turbine en twee kleinere turbines zullen voor alle milieueffecten (slagschaduw, geluid, ecologie, et cetera) door Pondera inzichtelijk worden gemaakt in de vergunningsaanvraag.

7. Hoe kijkt u naar de bezwaren die de Duurzame Maassluizers in hun verslag opgenomen hebben?

Wij delen de zorgpunten als benoemd in het betreffende verslag en hebben dit gedeeld met de wethouder van Rotterdam. Overigens merken wij op zijn verzoek op dat het verslag door betreffende inwoner op persoonlijke titel is geschreven en niet namens de Duurzame Maassluizers.

8. Kunt u aangeven hoe het verdere proces rondom deze windmolen is vormgegeven?

Tijdens de bewonersbijeenkomst heeft Pondera de volgende (voorlopige) planning op hoofdlijnen gepresenteerd:

- Indienen aanvraag vergunningen Maart 2022 (deze planning is niet gehaald)
- Doorlopen planologische procedure Kwartaal 2 en 3 in 2022
- Verkrijgen herroepelijke vergunning Kwartaal 3 in 2022
- SDE++ aanvraag                               Kwartaal 3 in 2022
- Doorlopen beroepsprocedure          Kwartaal 3 in 2022
- Contractering en financiering           Kwartaal 3 en 4 in 2022
- Start realisatie                                   Kwartaal 1 in 2023
- Start productie windenergie             Kwartaal 3 in 2023

Daarnaast heeft Pondera aangegeven dat ze nog verder in gesprek zullen gaan met de bewoners van zowel Rozenburg als Maassluis. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van gesprekstafels betreffende specifieke onderwerpen, zoals participatie, natuur, geluid en slagschaduw. Ook zal er tijdens de ter inzagelegging nog een nieuwe informatiebijeenkomst volgen.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.'

Reacties (10 reacties geplaatst)

En als ze na productie rendabel worden, zijn ze versleten. En nee, ze zijn niet recyclebaar want er zit een speciale behandeling op, tegen het roesten.

Maar als ze versleten zijn, dumpen we ze gewoon in zee! "Opgeruimd" toch ?
Dat eiland is bij uitstek geschikt om helemaal vol te bouwen. Die dingen zijn nou eenmaal hard nodig nu en straks.
We zullen er nog VÉÉL meer nodig hebben als we van die Russen af willen. Dóen
Belachelijk zo groot ding afwachten voor geluid en slag zicht,schaduw waarom
Hmm. Dus Pondera stelt een milieu effect rapportage op?
Is dat niet een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt.

Als je nu al ziet hoe de horizon vervuild is door de vele windmolens en dan nog eens een mega turbine erbij, het wordt er niet mooier op, bouw die dingen lekker op zee.
Als ik naar buiten kijk, zie ik hele rijen van die afschuwelijke dingen staan. Nu komt er nog een extra grote bij.
Subsidie slurpende landschapverpesters vind ik het.
Wat een gez*k. Dat ding staat kilometers ver weg aan de overkant. Je kunt je wel overal druk om maken.
Afschuwelijk die dingen
Zo erg
Niet neerzetten daar
Helemaal niet ziet er niet uit deze onzin en dure hobby hele landschappen zijn vergoord door deze spuuglelijke dingen
Hadden voor de storm moeten zetten

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.