Lekkage bij Olympiahal Maassluis grotendeels opgelost

College Maassluis

Maassluis 24.11.2018 - De fractie van de CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de Olympiahal.

Het college heeft de vragen als volt beantwoord. Alvorens in te gaan op uw vragen schetsen wij het algemene beeld.

In de Olympiahal hebben wij sinds september last van kleine lekkages aan het dak in de Olympiahal. Wij zijn sinds de eerste melding bezig met een dakdekkersbedrijf om de problemen op te lossen. Dinsdag 30 oktober kregen wij na een zware regenval van die nacht te maken met wateroverlast in de zaal, waardoor het gebruik van de sporthal niet verantwoord was. Wij hebben direct de scholen geïnformeerd over de lekkage en aangegeven dat het gebruik die week niet mogelijk was. Met de sportverenigingen zijn wij in overleg getreden over het gebruik.

Omdat de neerslag in die week slechts beperkt was, hebben wij in overleg met de verenigingen bepaald welke activiteiten door konden gaan. Met name de trainingsactiviteiten zijn doorgegaan, de wedstrijdactiviteiten zijn helaas afgelast. Dit is in goed overleg met de verenigingen afgesproken. In diezelfde week is intensief met een dakbedekkingsbedrijf afgestemd wanneer de herstelwerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Dat was afhankelijk van de inzet van werknemers en de beschikbaarheid van materiaal.

Op maandag 5 november zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  Op 14 november zijn er weer werkzaamheden uitgevoerd. Hoewel er geen grote lekkages meer plaatsvinden vallen er op sommige momenten nog druppels op de vloer. Dit staat los van eventuele regenbuien. Naast de inzet van het eerdergenoemde dakdekkersbedrijf is ook een tweede bedrijf ingeschakeld omdat de oorzaak van de lekkage niet eenvoudig is te traceren. Met tijdelijke maatregelen proberen we de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Foto Ervaarmaassluis.nl

Onderstaand uw vragen en onze antwoorden daarop.

1.    Hoelang is het dak al lek? Wanneer wordt het dak gerepareerd en welke effecten heeft dat voor de gebruikers, de scholen en de verenigingen?

De eerste lekkages zijn geconstateerd in september. Een aantal reparaties is uitgevoerd, echter na enkele (droge) weken bleek dat dit niet voldoende was. Om goed in kaart te kunnen brengen hoe groot de omvang van de lekkage was, was een rookproef noodzakelijk. Deze is op donderdag 25 oktober jl. (herfstvakantie) uitgevoerd. Hieruit bleek dat de lekkages worden veroorzaakt op diverse plaatsen op het dak doordat het dak daar poreus is. De omvang is groter dan verwacht. Het dak is 5 november 2018 gerepareerd op het gedeelte waar de recente lekkages waren. Op 14 november is een ander gedeelte gedaan. Wij verwachten dat met de uitvoering van de werkzaamheden de lekkages in omvang sterk zijn gereduceerd en de overlast voor scholen en sportgebruikers grotendeels voorbij is. Voor het “overlagen” van het andere gedeelte en daarmee het oplossen van de resterende lekkages van het dak wordt een nieuwe planning gemaakt. Verwacht wordt dat dit over enkele weken zal plaatsvinden i.v.m. beschikbaarheid dakdekkersbedrijf.

Tijdens de reparaties van het dak heeft dit geen consequenties voor de gebruikers van de Olympiahal. Deze werkzaamheden verstoren het gebruik niet.

2.    Wanneer heeft de laatste inspectie van het dak van de Olympiahal plaatsgevonden?

Het dak is in 2016 visueel geïnspecteerd tijdens de inventarisatie van Synarchis. Toen verkeerde het dak in een goede conditie.

3.    Welke maatregelen die in het rapport zijn genoemd zijn al uitgevoerd en welke zijn voor uitvoering gepland?

Voor de nieuwbouw van de Olympiahal wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De instandhouding van 20 jaar is niet aan de orde. In verband met een goed gebruik van de Olympiahal,  zijn de afgelopen 2 jaar een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, o.a.:

- vloeren van de kleedkamers en het sanitair zijn gerenoveerd;
- voegwerk reparaties aan de buiten- en binnenkant van de zaal;
- aanbrengen van ledverlichting in de zaal en kleedkamers;
- de hemelwaterafvoeren zijn vernieuwd waar nodig;
- de vloer van de keuken van Eetcafé The Ollie’s is vernieuwd.

4.    In het instandhoudingsadvies is een dakrenovatie danwel een vervanging niet opgenomen, is dit advies nog steeds van kracht?

Wij verwachten dat met het overlagen van het dak voldoende maatregelen zijn getroffen.

5.    Welke investeringen zijn voor de Olympiahal in de komende jaren nog voorzien?

Er zijn de komende jaren geen grote investeringen gepland. Wij voeren het noodzakelijke onderhoud uit.

6.    Wat is de huidige status van de uitwerking van de adviezen die zijn genoemd in het rapport van Synarchis?

Zoals aangegeven onder vraag 3 is op basis van het rapport van Synarchis besloten de Olympiahal te gaan vernieuwen. Diverse werkzaamheden die in het rapport zijn genoemd zijn uitgevoerd.