Maatregelen tegen probleemjongeren in Maassluis

College Maassluis

Maassluis 21.07.2014 - De fractie van Christen Unie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de veiligheid in Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

U heeft ons op grond van art. 51 RvO vragen gesteld over veiligheid mede naar aanleiding van de publicatie in het AD Waterweg van 16 juni 2014. Bij deze treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

 1. Veel Maassluizers maken zich zorgen over de situatie en vragen zich af welke maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Vandaar dat wij willen weten hoe u dit gaat oppakken en welke maatregelen u hierbij voor ogen heeft.

   

  Al geruime tijd voert de gemeente beleid dat gericht is op een integrale aanpak van deze groep jongeren. Hierbij staat een persoongerichte aanpak centraal waarbij per individu gekeken wordt naar problematiek en individuele aanpak van deze jongeren. We zullen de komende periode, mede door meer inzet op preventie, de criminaliteitscijfers onder deze groep naar beneden moeten krijgen. Daartoe zijn in mei in de bestuurlijke driehoek een aantal afspraken gemaakt:

        1. De gemeente zet sterk in op vroegsignalering. Alle partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jeugd hebben daarbij een rol te vervullen.

        2. De gemeente en politie gaan nog intensiever informatie delen met elkaar. Doel daarbij is dat in het proces-verbaal van een jongere die over de schreef gaat niet uitsluitend de overtreding wordt gerapporteerd. In het verbaal komt ook de informatie die voorhanden is bij de gemeente, zoals leerplicht of GOSA. Daardoor ontstaat er een beter en completer beeld van de persoon.

        3. Het Openbaar Ministerie zorgt er vervolgens voor dat alle beschikbare informatie bij de rechterlijke macht komt.

        Een andere belangrijke afspraak is dat het Openbaar Ministerie zich gaat inspannen om de doorlooptijden te verkorten.

        4. De burgemeester gaat ouders (weer) rechtstreeks aanspreken op het gedrag van hun kinderen. Daarnaast zal hij de Marokkaanse gemeenschap mobiliseren om opnieuw de zorgelijke ontwikkeling te bespreken en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen.
  De overheid heeft een belangrijke rol bij de openbare orde en veiligheid. Maar dat ontslaat ouders niet van hun verantwoordelijkheid hun taak als opvoeder op te pakken.


  2. Wie gaat u betrekken bij liet oplossen van dit grote probleem. Er wordt in het artikel gesproken over jongeren die niet meer naar school gaan. Waren deze jongeren bekend bij de begeleidingsteams op school?

  Bij de aanpak wordt breed ingezet. Breed in de zin dat naar de totale leefwereld van jongeren wordt gekeken. Maar ook breed in aanpak, hetgeen betekent dat zowel partners uit de strafketen als de zorgketen worden betrokken. Leerplicht maakt hier onderdeel van uit.

   

  3. Uit de criminaliteitscijfers van de politie Regio Rotterdam Rijnmond over de jaren 2009 -2013 blijkt een duidelijke vermindering van het aantal aangiften over de periode 2012-2013. In 2012 is de balie op het politiebureau gesloten. Bent u het met ons eens dat wanneer mensen hun verhaal niet meer kunnen doen dit van invloed is op het wel of niet doen van aangifte?


  Het klopt dat in de jaren 2012 en 2013 het aantal geregistreerde misdrijven in Maassluis duidelijk verminderd is. Deze daling doet zich in de hele regio voor, dus ook in gemeenten met politiebureaus met publiekstijden. Niet alleen de geregistreerde misdrijven dalen, ook het zelfgerapporteerde slachtofferschap daalt. Dit betekent dat burgers zelf aangeven minder vaak slachtoffer te worden van een misdrijf en doen dus minder vaak aangifte.

  Recentelijk is de Regionale Veiligheidsrapportage uitgebracht. De rapportage schetst een beeld van de veiligheidssituatie per gemeente dat door de gebruikte methodiek onderling vergelijkbaar is. Hieruit blijkt o.a. dat in de andere Waterweggemeenten per 1000 inwoners fors meer misdrijven gepleegd worden dan in Maassluis. Ook in vergelijking met gemeenten van gelijke omvang (Gorinchem en Papendrecht) blijkt niet dat de criminaliteit in de gemeente Maassluis structureel hoger is dan in deze gemeenten. 

 Collegevragen CU over veiligheid Maassluis

 1. 4. Bent u bereid om een onderzoek te doen hoe het komt dat in de periode 2012-2013 het aantal aangiften is afgenomen, terwijl juist de criminaliteit en het aantal inbraken in Maassluis hoog blijft?


  Wij gaan hier geen onderzoek naar doen. Het regionale beeld is dat aangiftecijfers en criminaliteitscijfers afnemen, zo ook in Maassluis. Er is en blijft zorg over het aantal woninginbraken. Dit heeft onze onverdeelde aandacht. Ook in de zomermaanden wordt integraal inzet gepleegd met als doel het aantal woninginbraken te doen afnemen.

   

  5. Bij het doen van aangifte via www.politie.nl/aongifte worden heel juist de aangiftemogelijkheden aangegeven. Dat ziet er op papier goed uit. De praktijk geeft echter wachttijden aan en voor een aangifte in persoon moet men naar bureau in Vlaardingen of Schiedam. Kunt u en wilt u invloed uitoefenen om dit te verbeteren?

   

  Onze inzet is dat de politie in de toekomst een vestiging krijgt in het stadhuis van Maassluis. Hiermee komt er een nauwer contact tussen de politie en de Maassluizers. Naast de mogelijkheid om 3D-aangifte te doen kunnen burgers ook weer persoonlijk aangifte doen. Er is overleg om te kijken of er vaste spreekuren komen in de politiepost. Daarnaast werkt de politie zelf ook aan de dienstverlening. Zo zal de politie meer aangiftes gaan opnemen op locatie of bij de mensen thuis. Andere kanalen zijn internet, telefonie en social media, waarmee de politie thans ervaring opdoet. Zoals u eerder is toegezegd zet de burgemeester zich in om de huisvesting en dienstverlening van de politie in onze gemeente in goede banen te leiden.

   

  6. Ook kunnen mensen in Maassluis vanaf 1 november 2011 via 3D aangifte doen in Maassluis. Is deze werkwijze geëvalueerd en wat zijn daarvan de uitkomsten?


  3D aangifte is in 2009 gestart met een pilot in de gemeente Rotterdam. In 2010 is een tweede pilot uitgevoerd onder andere omstandigheden. De mate van acceptatie van deze nieuwe werkwijze is gemeten door de universiteit van Tilburg. Uit de gehouden enquête onder aangevers bleek dat ongeveer 75% van de respondenten positief was en 15 % neutraal. De meerderheid van de aangevers (83%) ervoer het contact als warm en dichtbij.

   

  7. Overweegt het college – naar aanleiding van de zin “Herstel persoonlijk contact bij het doen van aangifte op het politiebureau” op biz. 3 van het coalitie akkoord – de mogelijkheid om het politiebureau weer 24 uur open te stellen?


  In regionaal verband worden met de minister afspraken gemaakt over de openstelling van bureaus. In het huidige voorstel aan de minister kent de regio 3 bureaus met een 24-uurs openstelling. Publiekstijden in de gemeente Maassluis worden bepaald in goed overleg tussen burgemeester en politie. Het gesprek hierover loopt.

   

  8. Voor de regiovorming waren er in de nachtdienst op het politiebureau 4 tot 6 personeelsleden voor de nachtdiensten beschikbaar en minimaal 2 voertuigen. Kunt u aangeven hoeveel politieauto's voor noodhulp vanaf 22.00 uur voor heel Maassluis met 33000 inwoners er nu 's nachts rijden?


  Gedurende de nachtelijke uren rijdt er minimaal één voertuig in Maassluis. Indien bijstand of extra voertuigen nodig zijn worden deze vanuit de omliggende gemeenten gestuurd, inclusief voertuigen vanuit het Westland (politie-eenheid Haaglanden).

   

  9. Bij de regiovorming in 1993 is afgesproken dat er van binnen naar buiten van de cirkel zou worden gewerkt. Dat betekent dat wanneer de noodhulpwagen van Maassluis bezet is, Vlaardingen naar Maassluis komt. Schiedam komt naar Vlaardingen en Rotterdam-West komt naar Schiedam.

  Kunt u aangeven of deze afspraken nog steeds van toepassing zijn? Het beeld bestaat dat er vaak geen wagen in Maassluis wordt ingezet. Klopt dit beeld?

   

  Deze afspraak is nog steeds van toepassing.

   

  10. Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal uren toezicht per dag in de kwetsbare uren?

   

  Maassluis heeft 7 dagen per w/eek, 24 uur per dag toezicht. Gedurende bijzonderheden, zoals evenementen of horeca-avonden, wordt het toezicht verhoogd. De aard van de inzet, bijv. flexibele mobiele eenheid, paarden of speciale eenheden is afhankelijk van de aard van het evenement. Gedurende horeca-avonden zijn er politieambtenaren in dienst, speciaal voor de horeca.

   

  11. Hoe zijn op dit moment de reacties van bewoners op surveliance van de auto met het groene zwaailicht?

   

  Onlangs heeft er een enquête plaatsgevonden en daarbij wordt aangegeven dat bewoners op alle fronten positief zijn over het groene licht en dat de zichtbaarheid van de politie is verhoogd. Er wordt door de bewoners geen hinder ervaren van het groene licht, zij ervaren juist meer veiligheid in de wijk.