Meerdere oorzaken voor vertraging voortgang Hoekse Lijn

College Maassluis

Maassluis 22.12.2017 - De fractie van VSP in Maassluis heeft collegevragen gesteld omtrent de voortgang van de werkzaamheden voor de Hoekse Lijn.

Zie hieronder uw inleiding op de vragen en de beantwoording van het B&W.

"In antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties van de PvdA en de VVD over de Hoekse Lijn schrijft u het volgende:

'Vooral de ontwikkeling van de spoorbeveiligingssoftware ligt op het kritieke pad voor oplevering van het project. Ook de bijbehorende veiligheidsdocumentatie loopt hierdoor vertraging op: deze is noodzakelijk voor de uiteindelijke afgifte van de indienststellingsvergunning door de MRDH, die zich op dit punt laat adviseren door de Inspectie Leefomgeving en Transport (1LT). De tegenvallers in de software ontwikkeling en tegenvallende eerste testresultaten waren volgens het Projectbureau niet (eerder) te voorzien.'

Op dinsdag 11 oktober is in de commissie nader gesproken over de beantwoording van de vragen. Daarbij kwam uit de beantwoording van RET zijde naar voren dat de aanbesteding zoals gebruikelijke met gewogen criteria heeft plaats gevonden. Ook kwam naar voren dat de gegunde contractant Bombardier geen ervaring heeft met de beveiligingssoftware zoals die voor de Hoekse Lijn wordt gebruikt. De fractie van de VSP heeft de indruk dat bij het beoordelen van de inschrijvingen voor de aanbesteding het criterium ervaring met het gevraagde product niet zwaar genoeg heeft meegewogen in relatie tot de andere criteria in de uiteindelijke gunning. De gevolgen zijn nu een substantiële vertraging en op termijn misschien grote inregelproblemen. Ook blijkt uit diezelfde beantwoording door de RET dat inmiddels Bombardier op dit dossier onder curatele staat en zowel dagelijks als iedere week moet rapporteren over de vorderingen."

1. Waar ligt volgens het college in dit geval de verantwoordelijkheid voor de aanbesteding/inkoopprocedure en voor de weging van de criteria?

De gemeente Rotterdam is als opdrachtgever van het project verantwoordelijk voor de aanbesteding en voor de weging van de criteria.

Stand van zaken ombouw  Hoekse Lijn

2. Worden dergelijke criteria in het voortraject besproken met de zogenoemde stakeholders?

Niet op dit detailniveau, de stakeholders zijn betrokken op de hoofdlijnen van het project.

3. Hoe kijkt het college aan tegen de volledige verantwoordelijkheid van de desbetreffende partij, nu klaarblijkelijk een contractant is gecontracteerd die niet volgens planning kan leveren?

De RET heeft het contract met Bombardier, de leverancier van de software, gesloten. De RET heeft aan ons aangegeven dat zij hun leverancier nauwlettend in de gaten houden ten aanzien van de voortgang van de ontwikkeling van de software. Hierbij rapporteert de leverancier dagelijks de voortgang aan de RET en is er wekelijks contact op directieniveau om de voortgang te bewaken. De RET neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

4. Hoe is in de ogen van het college de positie van de MRDH als Vervoersautoriteit als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de opdracht voor de spoorbeveiligingssoftware en voor eventuele vervolgkosten die voortvloeien uit de op dit onderdeel opgelopen vertragingen.

De MRDH is subsidieverlenende partij voor dit project. De MRDH heeft met de opdrachtgever afspraken gemaakt over onder andere scope, planning en kosten van het project. De eventuele vervolgkosten die voortvloeien uit de opgelopen vertragingen zijn onderwerp van bespreking tussen MRDH en gemeente Rotterdam als opdrachtgever.

5. Hoe verloopt nu het overleg met alle betrokkenen over de afloop van het proces nu de RET aangeeft dat Bombardier de werkzaamheden onder curatele moet afronden en deelt u onze bezorgdheid hierover.

U heeft daarover informatie gekregen in de bijlage van de Raadsinformatiebrief van 14 december jl. Daarbij gaat het om meer partijen dan Bombardier, die een rol spelen in de oorzaken van vertraging.

De zorgen over de voortgang zijn, zoals in de recente Raadsinformatiebrief eens te meer aangegeven, ook voor het college een prioriteit in de communicatie met MRDH, gemeente Rotterdam en RET.

6 Bent u bereid te overwegen via de MRDH te druk te mobiliseren bij de RET die het alternatieve traject verkent tot een beproefd product mocht de firma Bombardier niet tijdig of niet kwalitatief kan leveren?

Zoals hiervoor aangegeven zijn er meer projectpartners dan Bombardier aan te spreken op de opgetreden vertragingen. Alle betrokken partijen hebben het grootste belang om het project succesvol op te leveren. Voor het college is van belang dat de reizigers zo snel mogelijk en op een veilige en betrouwbare manier gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe metro alsmede dat de reizigers in de tussentijd zo veel mogelijk tegemoet worden gekomen voor de verlengde periode van vervangend vervoer.