Midden-Delfland in gesprek over gewijzigde watervergunning A4

Gemeente Midden Delfland

Schipluiden 30.04.2015 - Midden-Delfland in gesprek met Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat over gewijzigde watervergunning A4.

Op 25 maart sprak het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) het voornemen uit om op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) de watervergunning voor de realisatie van de A4 te wijzigen. Dit is nodig om een verhoging van de grondwateronttrekking mogelijk te maken.

(De reden hiertoe is dat er geen 400m3 maar 1200m3 grondwater per dag moet worden weggepompt bij de ondergrondse tunnelbak, zo is gebleken. De kans op meer verzakking is hierdoor groter geworden, maar daar is nog geen duidelijkheid over. red)

Voordat de watervergunning wordt verleend, wil gemeente Midden-Delfland eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van de maatregel voor het open agrarisch cultuurlandschap en de bouwconstructie van het tracé. Hierover gaat de gemeente met het hoogheemraadschap en RWS in gesprek. Gezien de beschikbare tijd dient de gemeente voor alle zekerheid wel vast een zienswijze op hoofdlijnen in.

De termijn voor het indienen van een zienswijze eindigt op 5 mei 2015. De wettelijke termijn van 6 weken bleek onvoldoende om de bevindingen van de gemeente Midden-Delfland met het hoogheemraadschap en RWS te bespreken.

Overleg met Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat Govert van Oord, wethouder Midden-Delfland: ‘De gemeente Midden-Delfland heeft de zorg voor een uniek veenweidelandschap en gaat uiterst zorgvuldig om met de ingrepen in dit kwetsbare gebied. De noodzaak om grotere hoeveelheden water af te pompen roept bij ons diverse vragen op. Die moeten eerst beantwoord worden voordat we kunnen vaststellen dat er geen onomkeerbare schade aan het landschap van Midden-Delfland wordt aangericht.

We hebben meer tijd nodig om de gevolgen voor het landschap en de constructie helemaal in kaart te krijgen. We dienen nu een zienswijze in bij het Hoogheemraadschap van Delfland op basis van onze concrete zorgen en we zijn tegelijkertijd in gesprek met zowel Rijkswaterstaat als het hoogheemraadschap om de zaak op te lossen. Het gaat uiteindelijk om de bescherming van Midden-Delfland en de toekomstige gebruikers van de A4.‘