Mogelijk meerdere windmolens langs de A20

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/06/2015 15:36 - Gewijzigd op 17/06/2015 15:52

Maasdijk 17.06.2015 - De actiegroep Tegenwind-Molens heeft een brief met bijlagen gestuurd naar de gemeenteraad over de plannen die er zijn voor windmolens langs de A20.

Hier de strekking van de brief aan de gemeenteraad;

------------------------ 

Enkele leden van de Actiegroep TEGENWIND-MOLENS (de Actiegroep) uit Maasdijk hebben zowel bij de gemeente Westland als bij de Provincie Zuid-Holland een verzoek ingediend op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en verzocht om openbaarmaking van de stukken inzake de plannen voor windturbines in Westland en in het bijzonder de locatie A20 die is opgenomen in de provinciale VRM.

Inmiddels zijn de stukken van de gemeente Westland en de provincie ontvangen en gedeeld met de leden van de Actiegroep.

Wij zijn geschokt!

'Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn niet alle bijgaande stukken door het college of de provincie ter kennis gesteld aan de gemeenteraad. Dit terwijl de gemeenteraad primair het bevoegde orgaan is om bestemmingsplannen vast te stellen en daarbij de juiste afwegingen te maken op basis van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners van Westland. Hoe is dit mogelijk?

Met name de  haalbaarheidsscan opgesteld door Pondera Consult welke door  EBH Elshof advocaten  aan de provincie is gestuurd, getuigt van een ware minachting van democratische beginselen en de inwoners van Maasdijk in het algemeen en de bewoners van Honderdland in het bijzonder.  Wij vragen ons oprecht af of u als gemeenteraad deze haalbaarheidstudie kent.

 

De volgende passage uit de haalbaarheidsstudie is erg verrassend:

“Op verzoek van de gemeente Westland wordt uiteindelijk breder gekeken naar de mogelijkheid tot het realiseren van een groter windpark langs de A20, mede op de bestaande bedrijventerreinen Honderland fase I en Coldenhove (zie figuur 1.2)”.
Als opdrachtgever staat Wind & Co (tevens exploitant van de windturbine Westerlee) genoemd. Echter bovenstaand citaat  lijkt erop te duiden dat de gemeente Westland op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de opdracht voor dit rapport. Wij zijn hier benieuwd naar. Ook zijn wij benieuwd naar het antwoord op de vraag wie de kosten hiervan gedragen heeft.

Er wordt in de haalbaarheidsscan gesproken over 6 à 7  windturbines langs de A20 nabij de kern Maasdijk.
Uit de haalbaarheidsstudie van Pondera Consult blijkt tevens dat er concreet is gekeken naar de positionering van windturbines, type turbines, maximale afmetingen en concrete plekken. Iets dat eerder steeds werd ontkend.  In de commissievergadering van de commissie ruimte in maart 2015  heeft Wethouder Duijvestijn voor het eerst een exacte locatie van één turbine bij Nature’s Pride genoemd.

In  de haalbaarheidsstudie wordt tevens vermeld dat het gemeentelijke rapport uit 2008 niet is vastgesteld en daarom juridisch geen status heeft.  Over de harde conclusies uit het gemeentelijk rapport stapt men gemakshalve heen: “Het onderzoek heeft geen geschikte locatie opgeleverd voor grootschalige locaties”.

In de haalbaarheidsstudie worden de belangen van de omwonenden totaal genegeerd!

Nagenoeg alle gemeenteraadsfracties hebben de Actiegroep ontvangen. Wij hebben onze zorgen op basis van argumenten met u kunnen delen. U heeft zich oprecht geïnteresseerd getoond en ons aangehoord.
Nagenoeg alle fracties zijn op 30 mei jl. ter plaatse komen kijken waarbij u met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen hoe dicht de turbines bij de woningen zouden komen te staan met alle nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners van dien.

Wij vertrouwen op u als onze gekozen volksvertegenwoordigers dat u ons niet in de steek laat en onze belangen zult behartigen. Wij vragen u tevens aan bijgaande informatie de nodige aandacht te besteden binnen uw fractie.'

Met vriendelijke groet,

Namens de Actiegroep TEGENWIND-MOLENS

Cobie Gardien