NAM verwacht 10-15 jaar gas te winnnen langs de A20

College Maassluis

Maassluis 1911.2014 - De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de proefboring van de NAM bij de A20.


Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Middels uw brief van 4 september 2014 heeft u op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de proefboring van de NAM naast de A20 in de gemeente Midden-Delfland. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.

1. In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland. Het gasveld ligt op de grens van Midden-Delfland en Maassluis. Is er in 2012 ook contact geweest met de gemeente Maassluis? Zo ja, wat heeft u namens Maassluis ingebracht? Zo nee, heeft u de NAM hierop aangesproken?

Op 4 november jl. heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) en is er gesproken over de voorgenomen booractiviteiten op de locatie Maasland en de mogelijke gevolgen daarvan en de betrokkenheid van Maassluise bewoners. De antwoorden op deze zaken treft u respectievelijk aan onder vraag 3, 4, 5 en 2.

Eerder zijn er door de NAM gesprekken geweest met de provincie Zuid-Holland is door de NAM een zoekgebied aangegeven waarbinnen de realisatie van een nieuwe gaswinningslocatie mogelijk zou zijn. Medio 2012 zijn er vervolgens door NAM orienterende gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland over de aanleg van een nieuwe gaswinningslocatie bij de A20, aan de zijde van Maasland. In 2012 is er geen contact geweest vanuit de NAM met de gemeente Maassluis, omdat de gemeente geen onderdeel uitmaakte van het door de provincie aangegeven zoekgebied. Medio 2014 heeft NAM de gemeente Maassluis bezocht voor een gesprek op bestuurlijk niveau.

Tijdens dit gesprek is afgesproken dat de gemeente Maassluis op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het voornemen van NAM tot het aanleggen van een nieuwe locatie. Verder zijn er kritische vragen gesteld omtrent de risico's (bodemdaling) en mogelijke overlast voor Maassluis.

2. Op 24 september 2013 voor inwoners van Midden-Delfland een inloop avond gehouden. Wanneer wordt de informatie avond gehouden in Maassluis?

In het najaar van 2013 is inderdaad een informatie-avond gehouden voor alle belangstellenden. Nu de plannen concreter worden, zal nogmaals een inloopbijeenkomst worden georganiseerd voor alle belangstellenden uit de regio. Voor deze bijeenkomst worden ook de bewoners en andere belanghebbenden uit Maassluis uitgenodigd. Naar verwachting zal deze bijeenkomst aan het einde van dit jaar, danwel begin volgend jaar worden georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt via de lokale pers aangekondigd.

3. Het gasveld ligt op de grens van Maassluis en Midden-Delfland, echter alleen Midden-Delfland beslist over de vergunning op basis van de MER. Welke invloed en op welke manier heeft de gemeente Maassluis op deze beslissing?

Voor de aanleg van een nieuwe gaswinningslocatie en een pijpleiding dient NAM een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen bij de betreffende gemeente, in dit geval Midden-Delfland. De bestemmingsplanwijziging gaat vergezeld met een milieueffectrapportage (MER). Momenteel is de MER in voorbereiding en is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. We zullen deze procedure nauwgezet volgen en als de antwoorden met name op het gebied van de bodemdaling onbevredigend zijn, zullen wij daarop reageren (overleg, indienen van reacties). Indien de MER niet conform de wettelijke eis is opgesteld bestaat er voor de gemeente Maassluis, als belanghebbende, de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de MER. Tevens bestaat er de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het moederbesluit (bestemmingsplan) aangaande de NAM-locatie.

4. Als er gas gedepleteerd kan worden, wordt een platform gerealiseerd van behoorlijke afmetingen. Een dergelijk platform kan een eventuele verbreding van de A20 of een derde aansluiting frustreren. Bent u voornemens de belangen van Maassluis hierin te behartigen en op welke manier? Zo ja, op welke manier. Zo nee, waarom niet?

NAM verwacht ongeveer tussen de 10 en 15 jaar gas te kunnen winnen uit dit gasveld. De benodigde asfaltverharding zal een oppervlakte hebben van minder dan een hectare. Deze ruimte is met name benodigd tijdens de boring, wanneer de boortoren en aIle bijbehorende onderdelen op de locatie geplaatst moeten kunnen worden. Deze periode duurt gemiddeld twee maanden. Voor de gaswinning gebruikt men een compacte productie-unit. Dat is een kleine installatie van ongeveer 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Deze installatie zal circa 10 tot 15 jaren op de locatie blijven staan. Bij beëindiging van de gaswinning wordt de locatie volledig ontmanteld, opgeruimd en in de oude staat terug gebracht. Toekomstige ontwikkelingen bij de A20 blijven mogelijk.

5. Aardgasdepletie heeft bodemdaling tot gevolg, deze is niet begrenst door gemeentegrenzen. Wat is de inzet van het college in de richting van de NAM inzake deze bodemdaling als gevolg van deze depletie?

Bodemdaling is een geleidelijk proces en de verwachting van de NAM is dat het in casu geen impact op woningen en gebouwen zal hebben. Het gaat om gemiddeld enkele millimeters per jaar. Autonome bodemdaling vindt altijd plaats, ongeacht of er gaswinning plaatsvindt, en heeft met de samenstelling van de ondergrond te maken. Daarnaast veroorzaakt gaswinning bodemdaling. In de meeste gevallen is de autonome bodemdaling groter dan bodemdaling door gaswinning. Omdat het een zeer klein gasveld is, is de verwachting van de NAM dat de bodemdaling ook gering is.

Wel kan het impact hebben op de waterhuishouding. lnzake de verwachte bodemdaling door gaswinning vanaf de nieuwe Maasland locatie is NAM in nauw overleg getreden met het Hoogheemraadschap van Delfland. De geprognosticeerde bodemdalingsgegevens worden op dit moment in een hoog- en in een laagscenario inzichtelijk gemaakt. Pas wanneer de boring is uitgevoerd en de gegevens van het gashoudende gesteente bekend zijn, zal een meer exacte indicatie van de te verwachten bodemdaling kunnen worden gegeven.

Dit wordt omschreven in het winningsplan. Om er voor te zorgen dat de effecten van de gaswinning op de waterhuishouding in dit gebied en de mogelijk te nemen extra maatregelen vastliggen, worden hierover afspraken gemaakt door NAM en het hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk om het waterpeil op hoogte te houden. Tussen de NAM en het Hoogheemraadschap worden financiële afspraken gemaakt om dit te borgen. Elke vijf jaar wordt de bodemdaling gemeten. Ook in het MER zal de nodige aandacht besteed worden aan de effecten van de gaswinning, waaronder bodemdaling.

Alvorens NAM na de boring tot het winnen van het gas kan over gaan dient zij een winningsplan op te stellen en in te dienen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In dit winningsplan is bodemdaling een belangrijke component. Dit winningsplan wordt gecontroleerd door een instantie als TNO, voordat het door SodM wordt goedgekeurd. Wij zullen bewaken dat de gevolgen voor Maassluis minimaal zijn, anders zal worden ingegrepen zoals bij vraag drie is omschreven.

6. Bent u voornemens om in het geval dat de proefboring succesvol is, afspraken te maken met de NAM over aardgascompensatie waarbij een deet van de opbrengsten duurzaam worden geinvesteerd in de omgeving?

Dit is aan de orde geweest, maar hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. NAM heeft echter wel een actief donatie- en sponsorbeleid voor verenigingen en stichtingen voor de gebieden waar NAM gas of olie wint. Daarnaast heeft NAM een leefbaarheidsfonds. Op basis van gesprekken met wijken en vertegenwoordigers van dorpen en steden kan bekeken welk initiatief gesteund kan worden.

Bodemdalingscijfers zijn openbaar en voor iedereen te bekijken op NL Olie- en Gasportaal zie onder Rapporten en geodetische meetregisters en GPS metingen onder Meetplan Zuid-Holland. Let wel, dit zijn cumulatieve bodemdalingsgegevens, dat betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen autonome bodemdaling en bodemdaling door gaswinning.

Reacties (1 reactie geplaatst)

bodemdaling=huizenprijsdaling=NAM geen schadebetaling.
Net zo\'n rampscenario als in Groningen.
Begin alvast maar de muren en fundering te versterken.
Sterkte mensen.
Ruud

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.