Nieuw ligplaatsenbeleid voor Boonervliet

College Maassluis

Maassluis 20.04.2019 -  ChristenUnie Maassluis had collegevragen gesteld die betrekking hebben op het gesprek tussen de burgemeester en de dijkgraaf

van het Hoogheemraadschap van Delfland en het ligplaatsenbeleid in de Boonervliet. In deze brief zullen we uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden. 

1. We zijn blij met de afgesproken samenwerking tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap om gezamenlijk te komen tot een ligplaatsenbeleid. Bent u ervan op de hoogte dat er ook in eerdere jaren al toezeggingen zijn gedaan richting omwonenden dat er beleid zou komen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat het beleid er deze keer ook daadwerkelijke gaat komen?

De burgemeester en dijkgraaf hebben een goed gesprek gehad over onder meer de kadeophoging en daaropvolgend zijn op ambtelijk niveau contacten gelegd tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap om het ligplaatsenbeleid te bespreken. Vanuit beide instanties is er de wens om gezamenlijk op te trekken en het beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De werkzaamheden aan de kade en daarmee gepaard gaande noodzaak om de steigers en boten uit de Boonervliet te verwijderen zijn het uitgelezen moment om, vanuit een nulmeting, gezamenlijk beleid op te stellen. Hiermee wordt de plaatsing van illegale steigers en boten in de toekomst voorkomen. 

2. Wie worden er betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsenbeleid aan de Boonervliet?

Denk hierbij aan bewoners uit de buurt, vereniging van eigenaren van de torenflats, visverenigingen, bootbezitters. Bewoners uit de buurt en van de torenflats, evenals visverenigingen en de eigenaren van de steigers en boten, zullen zeker worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsenbeleid. 

3. Wordt in het nieuwe beleid rekening gehouden met de wens van bewoners van de torenflat om de strook voor de flat vrij te houden van boten?

(Ivm sterke weerkaatsing van geluid richting de flats en het uitzicht). Met het Hoogheemraadschap is afgesproken dat eerst het aantal vergunde en illegaal geplaatste steigers en boten in kaart wordt gebracht. Daarna zullen de gemeente en het Hoogheemraadschap, samen met belanghebbenden, beleidsafwegingen maken met betrekking tot het nieuwe ligplaatsenbeleid. Het nieuwe beleid zal betrekking hebben op de gehele Boonervliet, daarom zal in de beleidsoverwegingen de strook voor de flats worden meegenomen. 

4. Alle bomen op de kade zijn gekapt om het vernieuwen van de kade mogelijk te maken. Deze bomen zijn beeldbepalend voor dit gebied. Op welke manier wordt de nieuwe kade ingericht zodat er nieuwe natuurlijke elementen ontstaan?

Bv. door herplant van bomen of plaatsen van riet. De gekapte bomen worden gecompenseerd, doordat achter de kade nieuwe bomen worden geplant. Dat zal het Hoogheemraadschap naar verwachting in het najaar doen. 

5. Hoeveel steiger eigenaren staan aangemeld bij het Hoogheemraadschap van Delfland?

Momenteel is het Hoogheemraadschap, met het oog op de geplande werkzaamheden aan de kade, een inventarisatie aan het maken van het aantal aangemelde steigers. Naar verwachting zijn er ongeveer dertig steigers aangemeld. 

6. Omwonenden in dit gebied hebben in de afgelopen jaren (sinds 2000) regelmatig correspondentie gevoerd met de gemeente over het onderwerp ligplaatsenbeleid. Soms werden brieven wel beantwoord, andere keren niet. Wat is het beleid van de gemeente mbt het beantwoorden van brieven van bewoners? Hoe is het mogelijk dat inwoners vaak geen reactie krijgen op verstuurde brieven?

Wanneer bewoners brieven naar de gemeente sturen, ontvangen zij een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van het onderwerp van de brief gelden er verschillende behandeltermijnen voor het inhoudelijk reageren op de brieven en variëren deze van een termijn van een paar dagen tot een termijn van enkele weken.

We betreuren het dat bewoners soms geen antwoord hebben gekregen op hun brieven, dat is niet de bedoeling. We zullen erop letten dat brieven van bewoners wel worden beantwoord. Inmiddels heeft de aannemer een bouw app in gebruik genomen waarmee omwonenden op de hoogte kunnen worden gehouden van de voortgang van het project.