Onderhoud toren Groote Kerk Maassluis start eind april

College Maassluis

Maassluis 19.04.2016 - De fractie van het CDA heeft in maart vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de Kerktoren Groote Kerk.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1 Waarom is de motie Kerktoren d.d. 11 november 2015 nog altijd niet uitgevoerd?Op 22 december 2015 hebben wij een laatste bericht ontvangen, daarna niets meer. Waarom heeft u de gemeenteraad geen tussentijdse informatie gestuurd?

Al voor indiening van de motie is er regelmatig contact geweest met het college van kerkrentmeesters. Dat is daarna voortgezet. Om de motie te kunnen uitvoeren is gezocht naar de benodigde financiële middelen. Daarnaast is geopereerd vanuit het uitgangspunt dat de in de motie genoemde werkzaamheden moesten worden bekeken in samenhang met onderhoud aan de toren voor de langere termijn en een daartoe te sluiten nieuwe overeenkomst met de Protestantse Gemeente Maassluis. Overeenstemming over dat laatste punt heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk was verwacht.

Collegevragen over vertraging renovatie kerktoren Groote Kerk

 

Vraag 2 In de motie is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld om te starten met de werkzaamheden. Is dit bedrag conform de motie beschikbaar gesteld voor de herstelwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de toren van de Groote Kerk voor het in de motie genoemde bedrag is geen geld in de gemeentebegroting opgenomen. Daarom is gezocht naar financiële middelen ter dekking van de uitgaven. Zoals al in het antwoord op vraag 1 aangegeven, vroeg een effectieve en duurzame aanpak van de in de motie genoemde werkzaamheden om een grondige inventarisatie van de voor de komende jaren voorzienbare onderhoudswerkzaamheden aan de toren. Daartoe hebben wij het college van kerkrentmeesters om een onderhoudsplan voor de langere termijn gevraagd. In een gesprek op 21 maart jl. heeft het college van kerkrentmeesters laten weten dit plan inmiddels te hebben ontvangen. Afgesproken is dat zij het zo snel mogelijk naar de gemeente zouden sturen. Dat is gebeurd op vrijdag 1 april.

Op 21 maart is van de zijde van de gemeente een nieuw voorstel gedaan voor een overeenkomst tussen gemeente en Protestantse Gemeente Maassluis over het onderhoud van de toren. Het college van kerkrentmeesters heeft toen aangekondigd daarop zo snel mogelijk te zullen reageren. Inmiddels heeft het college op 12 april besloten de middelen voor de uitvoering van de voor de veiligheid noodzakelijke werkzaamheden in de toren beschikbaar te stellen. Het college van kerkrentmeesters is daarover in een gesprek op 6 april geïnformeerd.

Zij hebben in dat overleg aangegeven in beginsel positief te staan tegenover de op 21 maart gepresenteerde conceptovereenkomst. In dat gesprek is tevens gesproken over het onderhoudsplan voor de langere termijn.

Vraag 3 In de motie heeft de voltallige gemeenteraad als zijn mening uitgesproken dat andere kwesties geen vertraging mogen geven bij het oplossen van de veiligheidsproblemen Wij hebben begrepen dat u onder meer over de eigendomskwestie spreekt en dat de veiligheidsproblemen daardoor niet opgelost worden. Waarom houdt u zich niet aan de tekst van de motie?

Discussie over de eigendomskwestie is geen vertragende factor geweest. Voor ons geldt dat de kerk en toren één onlosmakelijk geheel vormen. Ook tijdens de commissievergadering van 17 november 2015 is in antwoord op vragen meegedeeld dat de gemeente de toren niet in eigendom zal nemen. Andere kwesties die wel invloed hebben gehad op het besluitvormingsproces zijn het onderhoudsplan voor de langere termijn en de daaraan verbonden overeenkomst.

Vraag 4 De kerkrentmeesters hebben u eind oktober laten weten dat zij per 1 januari 2016 de toren definitief gaan sluiten. Hoe heeft u toen op dit bericht gereageerd?

In de brief van 31 oktober 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters ons college meegedeeld voornemens te zijn de toren per 1 januari 2016 definitief voor iedereen te sluiten. Aansluitend heeft hierover met genoemd college overleg plaatsgevonden. Dat heeft er mee ingestemd dat de beiaardiers toestemming kregen. Ook is ingestemd met het uithangen van de vlag in opdracht van de gemeente.

Vraag 5 Inmiddels hebben de kerkrentmeesters de toren definitief gesloten. Er wordt niet meer gevlagd en niemand mag meer naar boven. Wat heeft u in de tussenliggende vijf maanden gedaan om ervoor te zorgen dat er wel gevlagd kan worden en het carillon bespeeld kan worden? Hoe lost u het feit op dat de beiaardiers niet meer naar boven kunnen?

Tot voor kort hadden beiaardiers en degene die de vlag uithangt, toegang tot de toren. Eind maart is de toren gesloten. In het overleg op 6 april is afgesproken dat de beiaardiers en degene die de vlag uithangt, weer toegang tot de toren hebben, onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Vraag 6 Hoe vaak heeft u overleg gehad met de kerkrentmeesters. Wij hebben begrepen dat u op 21 december 2015 overlegd heeft en daarna pas weer op 21 maart 2016. Wat heeft u in de tussentijd gedaan?

Gezien de urgentie van de veiligheid van de toren en de datum genoemd in de motie begrijpen wij niet dat u ook nu weer geen nieuwe afspraak gemaakt heeft. Wij ontvangen graag een uitleg. Bestuurlijk overleg is er geweest op 21 december 2015, op 21 maart 2016 en op 6 april. Gedurende deze periode is er diverse malen overleg geweest op ambtelijk niveau.

Vraag 7 Welke concrete afspraken heeft u op 21 maart jl. met de kerkrentmeesters gemaakt?

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2.

Vraag 8 Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer kan de toren weer opengesteld worden?

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind april beginnen. Volgens een opgave van het college van kerkrentmeesters zouden deze medio mei kunnen zijn afgerond.

Vraag 9 Op 23 februari jl. heeft u besloten om een investeringsbedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een pneumatisch systeem voor bespeling van het carillon van de Groote Kerk. Het onderhoud aan het carillon kan niet plaatsvinden zolang de toren gesloten is. Wanneer wordt dit nieuwe systeem voor bespeling van het carillon geplaatst?

Plaatsing van het systeem wordt afgestemd met de planning voor de overige werkzaamheden.