Oproep van Theo Enthoven aan de gemeenteraad

Advertorial Theo Enthoven

Poeldijk 25.11.2013 - Theo Enthoven, eigenaar van Alpaca Westland doet een oproep aan alle fracties in de gemeenteraad van Westland.

Hij wil dat de fracties dinsdag (morgen) de motie van WV/LEO2.0 steunen aangaande het gedogen van Alpaca Westland aan de Wateringseweg te Poeldijk.

De Alpacafokkerij moet wijken van de gemeente omdat het niet overeenkomt met het agrarische bestemmingsplan waaronder het valt. Zie voorgaande berichtgevingen hierover.

 Reactie van Gemeente Westland in Alpacakwestie

Een brede steun zou volgens Theo zeker door de Westlandse gemeenschap gewaardeerd worden. 'Alpaca Westland zou het zeer waarderen als zij weer scholen en oude van dagen kunnen ontvangen om te laten kennis maken met deze bijzondere dieren, 'aldus van Enthoven.

Meer informatie over de Alpaca ´s staat op de website.

De desbetreffende motie staat hieronder.

------------------------------------------

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 van het Reglement van Orde

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 november 2013;

In overweging nemende:

dat al de nodige gedachtewisselingen hebben plaatsgevonden over de mogelijkheid tot voorlopig gedogen van de Alpacafokkerij op het bekende perceel te Wateringen;

dat aanvankelijk het de richting op ging dat het College van B&W zou gaan gedogen, doch recentelijk het College via de pers bekend heeft gemaakt dat zij “een strakke lijn” handhaaft en niet zal meewerken aan gedogen;

dat handhaving onwenselijk is gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en het feit dat voor het betreffende perceel geen enkele interesse bestaat voor schaalvergroting door één van de buren;

dat zolang geen interesse getoond wordt in het betreffende perceel grond ten behoeve van schaalvergroting en reconstructie het weinig zinvol lijkt om nu en per direct maatregelen te nemen en te handhaven;

dat uiteraard geen overlast bezorgd dient te worden aan buren en de exploitant van de fokkerij alles moet doen om die overlast, indien al aanwezig, weg te nemen;

dat het College uitgaande van het vorenstaande alle belangen in aanmerking nemende zou dienen te gedogen en deze motie roept uw College op om te gedogen totdat daadwerkelijke reconstructie/schaalvergroting in het gebied waarin het perceel waarop nu de Alpaca’s gehouden worden gelegen is, aan de orde is;

Met het verzoek:

Uw College alsnog overgaat, gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, tot het gedogen van het houden van Alpaca’s op het betreffende perceel en daaraan voorwaarden te stellen, zodat in ieder geval geen overlast zal zijn bij buren die het gevolg is van het houden van Alpaca’s.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens