Pilotplan particuliere maatwerk vervoersvoorziening voor Ter Heijde

Jan Bogaard

Ter Heijde 30.04.2018 - De stichting Hint in Ter Heijde aan Zee wil een milieuvriendelijke vorm van maatwerkvervoer realiseren gericht op de doelgroep senioren,

ouderen en mensen met mobiliteitsbeperkingen en op passagiers in het kader van het openbaar vervoer. Dit zgn. combi-vervoer moet, d.m.v. een milieuvriendelijke elektrische minibus,  bestuurd door vrijwilligers, gestalte krijgen in de vorm van een vaste route tussen Ter Heijde en het centrum van Monster  en,  tijdens de spitsuren,  de aansluiting verzorgen op de openbaarvervoerlijnen.

Geïsoleerde kern
De kern Ter Heijde is een geïsoleerde kern zonder winkels en noodzakelijke voorzieningen. Vanwege de ligging achter de slaperdijk is de route van en naar Ter Heijde voor senioren, ouderen en mensen met mobiliteitsproblemen een moeilijk te nemen hindernis. Vooral in de herfst en de winter.  Ook zijn de inwoners al een aantal jaren verstoken van het regulier openbaar vervoer waardoor er geen aansluiting meer is op de buslijnen in Monster.

Enquête
Om een beeld te krijgen aangaande dit mobiliteitsonderwerp,  is een enquête gehouden. De vraagstelling was gericht op het verkrijgen van informatie over de behoefte m.b.t. de herinvoering van de buslijn en een  lijndienst naar  het centrum van Monster. Uit de enquête, die door 53% van de inwoners is ingevuld, blijkt een grote behoefte zodat dat het initiatief van de stichting HinT goed aansluit bij de wens van de inwoners.

De Plusbus
Natuurlijk is er de plusbus. Een vorm van vervoerservice die  wordt ingezet t.b.v.  vooraf gepland  vervoer. Deze vervoersservice moet je echter een dag van te voren bespreken en daarbij ook de gewenste vervoerstijden aangeven.  Echter.., bij ouderen is het zich al dan niet welbevinden op de dag zelf een belangrijk gegeven en kunnen slechte weersomstandigheden op de vervoersdag parten spelen. De  elektrische minibus geeft meer flexibiliteit, meer vrijheid. Je kunt op de betreffende dag zelf bepalen of je naar het centrum van Monster of bepaalde locaties gaat of niet.  Het is overigens voor alle potentiële passagiers een vervoersvoorziening in het meer spontane segment.

Omdat dit maatschappelijk project ruim voldoet aan de voorwaarden, is het project voorgedragen voor een subsidie uit het innovatiefonds. Omdat de WMO burgers zo goed mogelijk in staat wilt stellen om deel te (blijven) nemen aan de samenleving is het college van B&W ook een verzocht om de resterende kosten daaruit te vergoeden. Daarnaast biedt wellicht de  gemeentelijke voorziening voor Regionale Verkeersdoeleinden een financieringsmogelijkheid

Samen met de gemeente Westland en de vrijwilligers hoopt de stichting HinT d.m.v. dit  particuliere initiatief een goede en milieuvriendelijke  bereikbaarheid van de dorpskern Ter Heijde te bewerkstelligen.