Reactie college Maassluis over verkeersveiligheid Industrieweg

Gemeente Maassluis

Maassluis 23.11.2018 - De fractie van GroenLinks heeft daagse na het dodelijk ongeval aan de Inustrieweg  in Maassluis schriftelijke vragen gesteld aan het college

inzake de verkeersveiligheid. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Wij betreuren deze trieste gebeurtenis en leven zeer mee met de nabestaanden. We wensen ze veel sterkte in deze trieste tijd. Zie onderstaand uw vragen en onze beantwoording.

1.      Maassluis loopt achter de feiten aan als het gaat om fietsveiligheid. Het is onder fietsers al jaren bekend dat de industrieweg één van de wegen is die onveilig is voor fietsers. Deze weg voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. De fietspaden zijn smal, fietsers en scooters rijden er door elkaar en moeten te vaak oversteken en er zijn veel in- en uitritten van bedrijven en parkeerterreinen. Bent u het met ons eens, dat de fietsers er wel heel bekaaid afkomen ten opzichte van automobilisten? En bent u met ons van mening dat de fietspaden flink verbreed moeten worden om meer zichtbaarheid, ruimte en veiligheid te creëren? Ook zien wij graag dat er in twee richtingen wordt geasfalteerd om zo veilig en toekomstbestendig te zijn. Hoe denkt het college daarover?

Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid op en rond de industrieweg zal de veiligheid van alle verkeersdeelnemers meegenomen worden. Welke te nemen maatregelen er uit dit onderzoek komen is nu nog niet bekend

2.      We hebben begrepen dat de MRDH een subsidie wil verlenen voor een nieuw breed fietspad langs de Industrieweg. Klopt dit? Zo ja wanneer wordt deze dan gerealiseerd?

Met de MRDH worden de mogelijkheden voor een metropolitane snelfietsroute verkend. Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng heeft aan de MRDH aangegeven dat een snelfietsroute via de Noorddijk kansrijk is en de verkenning richt zich nu op deze route en de Maasdijk.

3.      Er zijn veel onoverzichtelijke stukken bij de Industrieweg voor zowel fietsers als automobilisten. Een van de meest onoverzichtelijkste punten is het verdiepte kruispunt Mozartlaan-Industrieweg- Noord Nieuwlandse Poort. Is het niet mogelijk om daar een drempel of stoplicht te plaatsen zodat de situatie veiliger wordt?

In het onderzoek naar de verkeersveiligheid op de industrieweg zal ook gekeken worden naar de veiligheid van het verdiepte kruispunt en welke maatregelen daar eventueel genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren.

4.      Verder krijgen we signalen van verschillende inwoners in de omliggende wijken dat veel automobilisten te hard rijden. Is het college voornemens maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een flitspaal neer te zetten of de politie vaker te laten controleren op snelheid?

De politie heeft al meerdere keren snelheid gemeten op de industrieweg en andere wegen in Maassluis hierbij is er ook bekeurd. Ook hebben wij een wegkantradar opgehangen om de snelheidsgegevens te meten en analyseren op de Industrieweg. De resultaten hiervan zullen wij in december middels een raadsinformatiebrief aan u presenteren

5.      11 september j.l. is het fietsactieplan gepresenteerd. Is het college bereid om met het bureau Mobycon én met een delegatie van maassluise fietsers de overige onveilige situaties en knelpunten in kaart te brengen en die versneld op te lossen?

Ja zowel op 26 als op 30 oktober heeft de gemeente Maassluis en Mobycon samen op de markt gestaan met een kraam om de fiets te promoten. Aan de Maassluise fietsers is gevraagd om een enquête in te vullen die waarin vragen zijn opgenomen over fietsverkeersveiligheid en er is gevraagd om op een kaart aan te geven waar zij onveilige situaties en knelpunten ervaren. De resultaten hiervan worden opgenomen in het actieplan fiets.

De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de aanrijding Industrieweg.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1.      Bij de beantwoording van onze vragen over de kadernota geeft u aan dat de oversteek van Elysium naar het Balkon geen onderdeel uitmaakt van het actieplan verkeersveiligheid. Er zal eerst nader onderzoek gedaan worden verricht. Kunt u aangeven waarom dit punt geen onderdeel uitmaakt van het actieplan en of dit onderzoek al loopt?

Het actieplan verkeersveiligheid komt voort uit de motie verkeersveiligheid Maassluis waarin enkele plekken specifiek genoemd worden. Hoewel de Industrieweg hier niet in voor komt heeft de verkeersveiligheid ook daar uiteraard onze aandacht. Het onderzoek naar de oversteek op de Industrieweg is nog niet van start gegaan.

2.      Zo ja, wanneer verwacht u hiervan het resultaat. Zo nee, wanneer zal dit onderzoek van start gaan?

Het onderzoek zal in november van start gaan en zal breed de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers meenemen.

3.      Veel kinderen steken lopend maar zeker ook met de fiets in de ochtend en middag hier de weg over op weg naar school. Kunt u aangeven of de Industrieweg ook meegenomen wordt in het fietsplan.

De Industrieweg zit niet in het Actieplan Fiets. Wel wordt de fietsveiligheid op de industrieweg meegenomen in het eerdergenoemde onderzoek.

4.      Dit is niet de eerste aanrijding maar voor zo ver ons bekend wel de eerste met deze trieste afloop. Wij nemen aan dat u contact met de politie over deze situatie heeft gehad en zijn daaruit wellicht nog andere opties gekomen om er voor te zorgen dat dit wel de laatste aanrijding was?

Er is contact geweest met de politie. Zij kunnen in het kader van het strafrechtelijk onderzoek geen nadere informatie verstrekken over de veiligheid van de Industrieweg. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de verkeerstechnische inrichting van de weg oorzaak is van het ongeval. Wel hebben ze al meerdere snelheidscontroles gedaan. Ook hebben wij een wegkantradar opgehangen om de snelheidsgegevens te meten en analyseren op de Industrieweg. De resultaten hiervan zullen wij in december middels een raadsinformatiebrief aan u presenteren.