Reactie GFT Solutions op klachten geuroverlast

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/10/2018 12:20 - Gewijzigd op 02/10/2018 12:32

Naaldwijk 02.10.2018 - De directie van GFT Solutions, gevestigd aan de Industriestraat 14 te Naaldwijk, maakt ernstig bezwaar tegen de wijze waarop de VVD fractie van de Gemeente Westland

in woord en geschrift de door haar ingediende vragen met betrekking tot haar bedrijfsvoering en de veroorzaakte geuroverlast toelicht.

De VVD fractie van de Gemeente Westland heeft het over een afvalverwerkingsbedrijf, waarbij er overlast is van afvalstortingen door af- en aanrijdende vuilniswagens. Daarnaast zouden deze stortingen gepaard gaan met veel geluidsoverlast. Dit is feitelijk onjuist. Aan- en afvoer geschiedt uitsluitend per pallets, container of tankauto. Er is geen sprake van geluidsoverlast.

De VVD fractie spreekt van aanhoudende en ernstige gezondheidsrisico’s ten gevolge van de door het bedrijf veroorzaakte geuroverlast. Daarnaast zou er sprake zijn van ernstige en aanhoudende vliegenplaag. Beide zaken zijn feitelijk onjuist.

De VVD fractie van de Gemeente Westland geeft aan dat het bedrijf in strijd met het bestemmingsplan haar activiteiten zou bezigen. Sinds december 2017 is het bedrijf in nauw overleg met de Gemeente Westland hierover. Indien de her-verpakkingsactiviteiten van het bedrijf worden aangemerkt als een 3.1.-activiteit handelt het bedrijf niet in strijd met het bestemmingsplan. Indien de activiteit zal worden aangemerkt als een 4.1 activiteit, zal bij het alsdan verlenen van een tijdelijke ontheffing ook niet in strijd met de regelgeving worden gehandeld. Inmiddels heeft GFT Solutions op verzoek van de gemeente een uitgebreid geuronderzoek laten verrichten en is in nauw en constructief overleg met de Gemeente Westland en de Omgevingsdienst Haaglanden.

Tevens insinueert de VVD fractie van de Gemeente Westland dat zij aanstuurt op sluiting van het bedrijf. Opgemerkt dient te worden dat dit niet strekt tot de bevoegdheid van de raadsfractie van de VVD en dit slechts voorbehouden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het komt de directie van GFT Solutions uiterst vreemd voor dat de VVD fractie, voordat het College van Burgemeester en Wethouders de door de fractie gestelde vragen kan beantwoorden, vooringenomen conclusies trekt op basis van onvolledige informatie.

GFT Solutions heeft inmiddels de fractie van de VVD van de Gemeente Westland verzocht om met hen in contact te treden.

M Donker jr.

Over GFT Solutions

GFT Solutions herverpakt fruit- en groetenproducten die over de uiterste verkoopdatum (THT-datum) zijn. Producten, die u in uw koelkast heeft liggen en minstens te gebruiken zijn tot de uiterste gebruiksdatum (de TGT-datum). De producten, die aangeleverd worden per pallet of containerbox, worden van consumentenverpakking ontdaan, gesorteerd, verkleind of als ruw product per container of tankauto afgevoerd. De consumentenverpakkingen worden gesorteerd afgevoerd per container.

Wat levert het op?

De groenproducten, die van hoogcalorische waarde zijn, worden gebruikt als katalysator bij de fermentering van mest in biovergisters. Dit levert naast groene stroom en biogas hoogwaardige meststof met een aanmerkelijk lagere hoeveelheid methaangasuitstoot op. Zo leveren wij een duurzame bijdrage aan de drie P’s, people, planet, profit.

Bij GFT Solutions werken 12 werknemers waaronder een 5-tal medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Emissie

Door verdamping treedt er emissie op van vruchtensappen. Naarmate de producten rijper zijn en de temperatuur stijgt treedt meer emissie op. Dit betekent dat de doorlooptijd van de productstromen zo kort en de temperatuur in het bedrijf zo laag mogelijk wordt gehouden om zo min mogelijke emissie te genereren. Uit het door SGS uitgevoerde geuronderzoek blijkt dat bij lage temperaturen en de juiste productiewijze geen sprake is van geuroverlast.

Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben we te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Dit betekende een zeer groot aanbod van producten en hoge temperatuur in de bedrijfsruimte. Tevens hadden composteringsbedrijven hun bedrijven gesloten voor eventuele aanvoer van fruit- en groenteproducten, zodat grotere voorraden moesten worden aangehouden. Dit leidde tot verhoogde emissie met het daarbij behorend klachtenpatroon vanuit de directe omgeving van ons bedrijf en een verhoogde aanwezigheid van vliegen binnen de bedrijfsruimte. Omdat het hier niet gaat om structurele meteorologische overlastgevende omstandigheden spreken wij over incidentele omstandigheden.

De maatregelen

Op eigen initiatief heeft GFT Solutions haar bedrijf gesloten, de bedrijfsruimten ontruimd, gereinigd, de vloeistofkerende vloer opnieuw gecoat en externe expertise aangewend voor een snelle coupering van de verhoogde vliegenactiviteit. Daarna zijn de werkzaamheden in beperkte mate hervat om zo de kans op een te grote emissie tot een minimum te beperken. Dit leidde tot een significante afname van de klachten.