Resultaten over inzet ambulance in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/10/2013 13:15 - Gewijzigd op 25/10/2013 13:38

Maassluis 25.10.2013 - De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de aanrijdtijden van ambulances.  

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord: Wij hebben over uw vragen contact opgenomen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en wij zullen uw vragen, in de volgorde zoals door u gesteld, beantwoorden.

Vraag 1. Na eerdere gesprekken met de AZRR is toegezegd dat er extra inspanning gepleegd zou gaan worden door: - Het direct inzetten rapid responders, - Betere samenwerking met de buurregio Haaglanden, - Een andere herbezetting van de ambulancestandplaats in Schiedam. Kunt u aangeven wat het resultaat is geweest van deze drie individuele inspanning en hoe deze zichtbaar worden in de verbeteringen van de aanrijtijden?

Antwoord: De inzet van het aantal rapid responders is in 2013 niet substantieel hoger geweest dan in 2012. Tijdens (de pilot) invulling van de 25+ regeling in het weekend en feestdagen is rapid responder capaciteit in Maassluis gepositioneerd in plaats van in Schiedam. Er ligt op basis van grensoverschrijdende inzet een burenhulpcontract met Haaglanden voor de postcodegebieden 3145 en 3146 (Maassluis-West).

Als er vanuit Rotterdam-Rijnmond om inzet wordt gevraagd én er is ambulancecapaciteit beschikbaar in Haaglanden dan blijkt uit de rapportages dat alle gereden ritten door Haaglanden naar de postcodegebieden 3145 en 3146 binnen de 15 minuten aanrijtijd zijn gerealiseerd. De ambulance en/of rapid responder heeft de standplaats op de post Hargalaan in Schiedam. Een ambulance die daadwerkelijk op de post Hargalaan te Schiedam staat kan in principe binnen de normtijd van 15 minuten bij een patiënt in Maassluis zijn. Geconstateerd is dat de maatregelen die door de directie van de VRR zijn ingezet nog niet geleid hebben tot een substantiële verbetering van de aanrijtijden in de gemeente Maasluis. Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja hoe aanvullende maatregelen de aanrijtijden kunnen verbeteren.

Resultaten over inzet ambulance in Maassluis

Vraag 2. Gedurende de zomermaanden is er op warme dagen een extra ambulance ingezet in Maassluis. Kunt u aangeven op hoeveel dagen er in Maassluis een extra ambulance gestationeerd is geweest en wat op die specifieke dagen het gemiddelde overschrijdingspercentage was?

Antwoord: Conform afspraak is ingezet op een verschuiving van ambulancepositionering. Er is geen sprake van inzet van een extra ambulance. In plaats van te posten op de Hargalaan te Schiedam is tijdens de 'warme dagen' ingezet op het posten op de kazerne Maassluis. Door de verschuiving naar het westen kunnen - mede gelet op verkeerscongestie op de A20 als gevolg van strandverkeer - de aanrijdtijden naar zowel Maassluis als Hoek van Holland worden verkort.

Op grond van de 25+ regeling (alias warme dagen) is op de volgende weekend/feestdagen ingezet op het rijden vanuit de brandweerkazerne Maassluis: Do 9 mei, zat 8 juni en zo 7 juli en zo 21 juli Op 7 en 21 juli was in Rotterdam-Rijnmond sprake van een hoog aantal spoedritten waardoor gelijktijdigheid van de ritten heeft geleid tot een gemiddeld overschrijdingspercentage van 75 procent. Op de overige dagen was de aanrijtijd wel ruim binnen de normtijd van 15 minuten.

Vraag 3. Kunt u (college van B&W Maassluis) een overzicht geven op welke data wij (gemeenteraadsfractie VVD) in de toekomst deze rapportages (ambulance aanrijtijden kwartaalrapportage) kunnen ontvangen?

Antwoord: In de kwartaalrapportages van de VRR zijn de prestaties van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (een coöperatie van de ambulancedienst VRR en de particuliere BlOS-groep) opgenomen. De kwartaalrapportages van de VRR worden volgens een vastgelegd schema aan het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR aangeboden. Het AB krijgt in mei de eerste kwartaal rapportage, in september de tweede kwartaal rapportage en in december de derde kwartaalrapportage. In maart volgend jaar worden de jaarcijfers, ook qua ambulanceprestaties, aan het AB aangeboden.

Om de informatiewaarde te verhogen, is in het Dagelijks Bestuur en AB van de VRR afgesproken dat vooruitlopend op deze kwartaalrapportages de prestaties van ambulance en brandweer worden verspreid onmiddellijk nadat de kwartaalrapportages zijn behandeld in het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Tot slot: De burgemeester vraagt regelmatig aandacht voor de problematiek van de opkomsttijden van de ambulance en heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 september j.l. naar aanleiding van de tweede kwartaalrapportage 2013 indringend aandacht gevraagd voor de opkomsttijden ambulance in Maassluis. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de directie van de Veiligheidsregio om te komen tot een structurele verbetering van de aanrijdtijden van de ambulance in Maassluis. Wij zullen de raad in kennis stellen van de gemaakte afspraken. Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.