Reuzenklauw moeilijk te verdelgen

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/08/2013 15:11 - Gewijzigd op 02/08/2013 16:35

Maassluis 02.08.2013 - De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over verwijdering van giftig groen (Berenklauw). Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1

Is het u bekend dat jaarlijks de gevreesde en zeer giftige berenklauw de kop opsteekt in onze gemeente?

Antwoord:

Ja, al vele jaren probeert de reuzenberenklauw zich te vestigen in Maassluis. Door gerichte beheermaatregelen in de afgelopen jaren komt de plant in zeer beperkte mate in de stad voor.

De gevoeligheid voor de plant varieert van mens tot mens en is tevens sterk afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht ten tijde van het contact met de sappen van de plant. Door contact met de brandharen of sappen van de plant kunnen brandwonden op de huid ontstaan.

In het dagelijks beheer van de afdeling Stadsbeheer is opgenomen dat aanwezige planten bij constatering direct afgemaaid worden zodat de planten geen zaad kunnen vormen. Door deze wijze van beheer komen geen hogere planten dan ca. 30 cm. voor.

Reuzenklauw moeilijk te verdelgen

Vraag 2

Is het u bekend dat deze plant dit jaar met name bij de kinderspeelplaats in het Sparrendal welig tiert?

Antwoord:

Ja, dat is ons bekend, echter ook op deze locatie komt de plant in beperkte mate voor en zijn door ons bestrijdingacties uitgevoerd.

Vraag 3

Is het u bekend dat deze plant zeer gevaarlijk is voor mens en dier en ernstige brandwonden kan veroorzaken?

Antwoord:

Ja, vooral bij zonnig weer kan contact met de plant brandwonden opleveren zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven.

Vraag 4

Is het u bekend dat verwijdering c.q. verdelging de enige adequate manier is om deze plant een halt toe te roepen?


Vraag 5

Is het u bekend dat tot nu toe deze planten slechts weg gemaaid worden?

Antwoord vraag 4 en 5:

Er zijn diverse methodes om de reuzenberenklauw te bestrijden, die helaas geen van allen afdoende zijn om de plant een halt toe te roepen.

Zelfs de meest vergaande methode, het uitgraven van gehele plant inclusief het wortelgestel tot 1 meter diepte biedt echter geen 100% garantie om de plant te verdelgen. Omdat de plant zich tussen de heester- en boombeplanting vestigt, is het uitgraven ook niet mogelijk zonder de omringende beplanting te beschadigen.

De bestrijding van de reuzenberenklauw is opgenomen in ons dagelijks beheer van het openbaar groen. De planten die de medewerkers van de buitendienst aantreffen, worden in een jong stadium gemaaid tot op maaiveldniveau voordat zaad wordt gevormd. Door deze aanpak komt de plant relatief weinig voor in onze stad. Wij blijven de aanwezigheid van de reuzenberenklauw grondig monitoren en nemen waar nodig vaker maatregelen om de overlast tegen te gaan.

Vraag 6.

Is het u bekend dat bewonerscommissies elk jaar (meerdere keren) opnieuw moeten bellen voor verwijdering van de berenklauw?

Antwoord:

Nee, dat is ons niet bekend. Wel is er dit jaar door de bewonerscommissie Sparrendal enkele malen op gewezen dat er berenklauwen stonden. Deze planten bleken korter dan de eerder genoemde hoogte van 30 cm. Toch is een extra maaiactie uitgevoerd.

Tot slot: zodra er een melding binnenkomt bij de gemeente via het meldpunt Schoon Heel en Veilig op www.maassluis.nl of via de Maassluis app, wordt dit direct beoordeeld en/of een bestrijdingsactie uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. (Foto nlwandel.nl)