Situatie rondom bomenkap aan de Sportlaan

Groen Links Maassluis

Maassluis 04.06.2022 -Op 19 april heeft GroenLinks collegevragen gesteld ten aanzien van de gevolgde procedure bomenkap aan de Sportlaan en bescherming diersoorten.


B&W heeft die als volgt beantwoord.

Inleiding
Het is GroenLinks opgevallen dat er een vergunning is aangevraagd voor het kappen van 36 bomen bij de Sportlaan. Bij deze 36 bomen leeft een beschermde diersoort, namelijk de roeken. De roeken en hun nesten zijn niet alleen tijdens de broedperiode beschermd, maar het gehele jaar door. Helaas zijn deze dieren landelijk gezien de laatste 2 decennia 40% minder waargenomen. Dit vinden we schrikbarend veel! GroenLinks vindt het noodzakelijk dat de populatie van de roeken niet verder daalt.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Waarom is de keuze gemaakt om een ecoloog in te huren, terwijl de gegevens van de roeken op de verspreidingsatlas van de NDFF te vinden zijn?

De gemeente Maassluis heeft zich in het kader van de Wet natuurbescherming gehouden aan alle vereisten en hebben daartoe een ecoloog in geschakeld die de vereiste QuickScan gemaakt heeft. Hierbij valt op te merken dat het niet alleen gaat om de roeken op deze locatie, maar de flora en fauna in zijn totaliteit. Een ecoloog heeft kennis van en oog voor alle flora en fauna.

2. Waarom is er gekozen voor een QuickScan in plaats van een gedegen onderzoek? Wanneer de QuickScan het onderzoek vervangt, weten wij graag waarom.

Er wordt conform de regels en procedures altijd gestart met een QuickScan en op basis hiervan wordt, indien daar aanleiding voor is, een vervolgonderzoek uitgevoerd. De QuickScan gaf daar aanleiding toe wat betreft de vogels en vleermuizen in dit gebied en het vervolgonderzoek is ook uitgevoerd.

3. De ingehuurde ecoloog vermeldt in de QuickScan op bladzijde 16, punt 4 conclusies en ver- volgstappen, Tabel 4: “Beschermde soort(groep)en die binnen het projectgebied niet kunnen worden uitgesloten en waarnaar vervolgonderzoek gedaan moet worden.” Is dit onderzoek gedaan?

3a. Zo ja, is er dan in dit onderzoek vastgesteld dat wat in de QuickScan staat ook uitgevoerd is volgens de kennisdocumenten (BIJ12, 2017) en/of het vigerend vleermuisprotocol (NGB, 2017)?

Zie antwoord bij vraag 2.

4. Bent u het met ons eens dat het geen toegevoegde waarde heeft om (vogel)nesten te tellen (28 mei 2020) in een periode dat de bomen vol in het blad staan?

Ja, om die reden is de telling op verschillende momenten gedaan. Dus zowel in periodes met bomen vol blad als bomen zonder of weinig blad. De roekennesten zijn aan het begin van het broedseizoen geteld.

5. Bent u het met ons eens dat vleermuizen moeilijker waar te nemen zijn wanneer het onderzoek overdag uitgevoerd wordt?

Wij zijn middels de inhuur van een ecologisch advies bureau (expert) gehouden aan de geldende voorschriften voor het soortgericht onderzoek. Een eis is dat er met detectieapparatuur 's avonds en 's nachts wordt gemeten, en dat is ook gebeurd.

6. In de Schakel van 18-02-2021 werd vermeld dat er in juli 2021 een flora- en fauna rapport zou uitkomen. Is dit rapport openbaar gemaakt? Zo ja, waar is dit te vinden?

Vanuit de QuickScan is een ecologisch werkprotocol vereist en er zijn 2 soortgerichte (vervolg) onderzoeken uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn openbaar en op te vragen via gemeente@maassluis.nl.

7. Er zijn aanwijzingen dat er vleermuizen leven in de omgeving van de Sportlaan omdat er vleermuisvriendelijke lichtmasten door de gemeente zijn geplaatst. Vleermuizen en hun vliegroutes zijn streng beschermd in de WNB. Kunnen jullie nu uitsluiten dat de vleermuizen leven om en nabij het projectgebied?

Uit het onderzoek is gebleken dat de bouw van de sportzaal geen gevolgen heeft voor de vleermuizen. Zie hiervoor het soortgericht onderzoek vleermuizen (opvraagbaar, zie vraag 6).

8. Voor het kappen van bomen, waarin beschermde vogels nestelen, heb je een ontheffing nodig van de Omgevingsdienst ZHZ. Is deze verleend? Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Naast dat voor het kappen van bomen altijd een omgevingsvergunning (kapvergunning) nodig is is in gevallen van beschermde diersoorten die de boom gebruiken een ontheffing van de Provincie (ODH) nodig. Op basis van het advies van de ecoloog hoefde er geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor de bouw van de sportzaal moet, na wijziging van het ontwerp, één boom met één-jarige nest(en) verwijderd worden. Met het blijven staan van de andere bomen hebben de roeken voldoende uitwijk mogelijkheden; zo luidt het advies.

 

 

Reacties (6 reacties geplaatst)

Deze Bomen met beschermde vogels moeten weg nadat er eerst een woonwijk pal naast het leefgebied is gebouwd. En omdat er recent een autoruit is geraakt door een steen aangezien het zeer intelligente vogelsoort betreft is er geklaagd door deze nieuwe wijkbewoners.(zie de maassluise FiXi App) Kortom je gaat in een groene wijk wonen om vervolgens de bomen te laten kappen. En straks je afvragen waarom het zo warm wordt zonder groen in jouw betondorp.
Smoesjes en drogredenen
Je kon er op wachten. Bomen verrot. Bomen ziek. Bomen gevaarlijk. Iris had gelijk, dus.
Die bomen zijn door en door rot en levensgevaarlijk. Het had de gemeente gesierd dat ze er eerder al andere bomen hadden geplant. Ze krijgen in Maassluis liever dikke billen dan dat ze eens achter dat bureau uit komen.
Een quickie van een niet zo heel onafhankelijke deskundige.
Op de gemeentehuizen in de wijde omgeving is men gevoelig voor lobbyisten van biobrandstoffen. Vooral van zg groenonderhoud bedrijven uit Boskoop. Wat zou dat nou nog schuiven?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.