Sloop van sociale huurwoningen gaat door

College Maassluis

Maassluis 05.07.2014 - De fractie van de PvdA had vragen gesteld over de sloop van sociale huurwoningen aan de C. Huygensstraat, R. Visscherstraat en J. Catsstraat.


Op basis van informatie van Maasdelta maassluis kan het college van B en W het volgende mededelen.

1. Klopt het dat Maasdelta van plan is de genoemde 57 sociale huurwoningen te slopen en precies evenveel woningen op dezelfde plekken terug te bouwen?

Ja.

2. Klopt het dat de nieuwbouw woningen ook exclusief sociale huurwoningen zullen zijn? Zo ja, zijn er harde toezeggingen over de hoogte van de huren gedaan aan bewoners?

Ja, het zijn en blijven sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens die qua woonlasten (huur- en energielasten) gelijk blijven voor de huidige bewoners. Maasdelta geeft voor de woonlasten een waarborggarantie af. Dit houdt in dat als de bezuiniging op stookkosten, op complexniveau na een jaar, niet wordt behaald dan zullen de woonlasten worden bijgesteld.

3. De woningen zien er over het algemeen nog prima uit en zijn goed onderhouden en vanwege de rustige wijk en de tuinen ook gewild. Wat zijn de redenen waarom Maasdelta deze woningen wil slopen? Waarom blijkt nu opeens renovatie minder aantrekkelijk dan kort geleden? Is hier de voorziene herstructurering van Sluispolder West een factor in?

Er zijn verschillende redenen voor de sloop/nieuwbouw. Zo is een belangrijk deel van de woningen niet onderheid en staat min of meer scheef. Via renovatie zullen de woningen bovendien niet boven het C-label uit kunnen komen. Om deze redenen, in samenhang met andere maatregelen die bij de renovatie noodzakelijk zijn, acht Maasdelta het niet verstandig en financieel verantwoord om grote investeringen te doen en de woningen op deze wijze nog 30 jaar door te exploiteren.

Zij vinden in dit geval nieuwbouw die in beginsel 60 jaar meegaat, beter op zijn plaats. Eerst recent zijn door Maasdelta alle te nemen maatregelen in samenhang bezien en doorgerekend en heeft deze afweging plaatsgevonden. Dit staat los van het project Sluispolder-West, maar dit project biedt eventueel wel kansen op wisselwoningen. In afstemming met bewoners vindt sloop en nieuwbouw van de J. Catsstraat e.o. tussen nu en vijf jaar plaats.

4. Wat is de logica om deze woningen aan te pakken en de oude duplexwoningen aan de G.A. Brederodelaan die kleiner zijn en ook kwalitatief minder te bieden hebben, juist niet mee te nemen?

In deze woningen zijn reeds diverse renovaties gedaan, waaronder douches, kozijnen en dubbel glas. Sloop en nieuwbouw zijn hier niet aan de orde. Wel of geen sloop is overigens een zaak van Maasdelta (zie ook onder punt 7).

5. Hoe wordt er omgegaan met de zittende bewoners, die er vaak al erg lang wonen? Krijgen deze bewoners een terugkeergarantie, tijdelijke woonruimte, verhuiskosten vergoedingen voor de twee verhuizingen die ze moeten meemaken enzovoorts?

De bewoners krijgen een terugkeergarantie en kunnen gebruik maken van een wisselwoning. Ook kunnen bewoners ervoor kiezen definitief naar een andere woning te verhuizen. Bewoners zijn immers urgent en hebben dan voorrang voor een woning binnen de stadsregio. Er wordt één verhuiskostenvergoeding uitgekeerd, per 1 maart 2014 bedraagt deze 5.799 euro.

6. Kunnen de tuinen (grotendeels) behouden blijven, gelet op de tuin, energie en kosten die bewoners hier vaak decennia in hebben gestoken?

Nee, de tuinen kunnen qua afmetingen wijzigen en zullen na de sloop/nieuwbouw opnieuw ingericht moeten worden.

7. Wat is de rol van het college en de gemeenteraad ten aanzien van deze herstructurering? Moeten raad en college instemmen met sloop en nieuwbouw? Is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk?

Er is bij deze sloop/nieuwbouw naar verwachting niet of nauwelijks sprake van ruimtelijke gevolgen. Eerst bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning is te beoordelen of een ruimtelijke procedure nodig is. Ook de volkshuisvestelijke gevolgen zijn beperkt. Deze zijn bovendien in beginsel positief. De kernvoorraad aan sociale huurwoningen wordt hier immers compleet nieuw met een waarborggarantie op woonlasten. Derhalve is het primair een zaak van de woningeigenaar en -verhuurder i.c. Maasdelta.

8. Wanneer bent u door Maasdelta geïnformeerd over dit voornemen? Waarom is het voornemen van Maasdelta niet kenbaar gemaakt aan de raad, zeker gelet op de bespreking van de plannen voor Sluispolder West en de druk die dit oplevert op de lokale markt voor sociale huurwoningen, in samenloop met de sloopplannen van Maasdelta daar?

Wij zijn recent geïnformeerd. Onder verwijzing naar ons antwoord bij vraag 7 is dit niet primair een zaak voor de gemeente en is het derhalve ook niet direct aan u gemeld. Het is primair een zaak van Maasdelta en haar huurders.

Zij zal afspraken maken met de huurders/bewoners over het gefaseerd aanpakken van de sloop en nieuwbouw, mede om de extra druk op de lokale markt voor sociale huurwoningen zoveel mogelijk te spreiden in de tijd.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Hoe kunnen deze mensen nu van krap 5800 euro 2 x verhuizen, Interne inrichting, hun tuin opnieuw inrichten ... enz enz, dit is toch waanzin waar op is dit bedrag gebaseerd ? Echt te gek voor woorden ..
Wanneer gaat de kogel door de kerk in de Guido gezellenstraat we wachten er op

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.