Stand van zaken inbraken in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 25-06-2015 14:50 - Gewijzigd op 25-06-2015 15:03

Maassluis 25.06.2015 - Naar aanleiding van collegevragen door PvdA Maassluis gesteld over het grote aantal inbraken, heeft het college als volgt geantwoord.


1. Is het bij u bekend dat er in de afgelopen weken diverse inbraken zijn gepleegd in de Oranjebuurt? Zo ja, welke aantallen zijn via de politie bij u bekend en is er een bepaald patroon in de inbraken te ontdekken?

Ja dit is ons uiteraard bekend. De afdeling Openbare orde en wijkbeheer ontvangt de aantallen woninginbraken van de Politie. De Oranjebuurt valt bij de meldingen van de Politie onder `Sluispolder'. Tot en met de maand mei hebben 7 inbraken in Sluispolder plaatsgevonden (inclusief pogingen). Er is —momenteel- geen patroon te ontdekken; de woninginbraken vinden verspreid over de gehele stad plaats.

2. Heeft u, zoals wij dat meerdere keren hebben voorgesteld, de bewoners direct huis aan huis geihformeerd over de inbraken en tips gegeven om de risico's te verkleinen? Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

Al sinds augustus 2013 wordt een bewonersbrief bezorgd in straten waar meerdere keren een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Dit is een brief van dhr. Top, chef basiseenheid van de Politie, en de burgemeester. In deze brief worden bewoners geattendeerd op de inbraken en wordt hen verzocht contact op te nemen met de politie wanneer zij iets verdachts hebben gezien. Daarnaast staan preventie tips in de brief vermeld.

3. Hoe stoat het momenteel met het aantal inbraken in heel Maassluis? Zijn er andere wijken die ook zo specifiek last hebben van een inbraakgolf?

In Maassluis hebben tot en met de maand mei 2015 82 woninginbraken, of pogingen daartoe, plaatsgevonden.

Per wijk is de verdeling als volgt:

Centrum 12
Dijkpolder 15
Sluispolder 7
Kapelpolder 7
Burg. Wijk 18
Steendijkp. 23

Zoals u weet, heeft in 2013-2014 een inbraakgolf plaatsgevonden in de Steendijkpolder. Ook bovenstaande aantallen geven in die wijk weer een hoge druk. Echter, in tegenstelling tot de vorige inbraakgolf zijn de inbraken nu zeer verspreid door de stad.

4. Welke maatregelen zijn er genomen door politie, gemeente, Maasdelta en bewoners om de kans op inbraken te verkleinen of de kans op heterdaad te vergroten? Welke aanvullende mogelijkheden ziet u daar nog toe?

Sinds 2013 hebben de zgn High Impact Crimes (in eerste instantie straatroven en overvallen, sinds 2014 ook woninginbraken) landelijke aandacht. Op districtelijk niveau vindt er sinds 2013 overleg plaats tussen politie en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om de activiteiten op elkaar of te stemmen. Daarnaast vindt, ook sinds 2013, lokaal overleg plaats over deze aangelegenheid tussen gemeente, politie en Maasdelta. Sinds 2013 heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden, zoals:

- Zeven bijeenkomsten voor Senioren in 2013, in samenwerking met de Brandweer

- Bewoners bijeenkomsten (vier) waarbij inzicht is gegeven in de (aantallen) inbraken en preventie tips zijn gegeven, waaronder het verstrekken van (gratis) lampen en voorlichtingsmateriaal

- Bewonersbrieven, zoals onder 1 beschreven, zijn sinds 2013 15 keer verspreid in straten waar (meerdere) inbraken hebben plaatsgevonden

- Buurtpreventie is uitgebreid met de Vogelbuurt en Drevenbuurt in 2014-2015. Eerder was al een Buurtpreventie in het Centrum, Sluispolder-oost en Steendijkpolder. Bij heel het project Buurtpreventie hebben zich nu 65 vrijwilligers aangemeld.

- Buurtpreventie let actief op inbraakgevoelige aspecten bij woningen en attendeert de bewoners daarop.

- Project Waaks! is gestart in 2014. Waaks! is een project waarbij hondenbezitters worden betrokken bij incidenten in hu woonwijk. Tot en met heden is Waaks! actief in de Steendijkpolder, Vogelbuurt en Componistenbuurt. In totaal hebben 45 mensen zich aangemeld bij dit project.

- De tekstkar van de gemeente is/wordt met regelmaat ingezet tbv woninginbraken en fietsendiefstallen

- Met grote regelmaat wordt in de Maassluise Courant De Schakel aandacht gevraagd voor de woninginbraken en wordt men voorzien van preventie tips - Maassluis is een van de weinige gemeenten die haar inwoners voorziet van een (gratis) lamp

- Het Project 'Geel Verven', waarbij leerlingen van het Albeda College zijn betrokken, vindt al enige jaren plaats, onder begeleiding van team Handhaving & toezicht. Ook tijdens dit project, dat altijd in de wintermaanden plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan (preventie van) woninginbraken.

- De Politie heeft in de Steendijkpolder in 2014 extra personele inzet gepleegd.

Voor wat betreft extra maatregelen die genomen kunnen worden, kan gedacht worden aan extra inzet van de Politie. Echter, dit is het meest effectief wanneer er een zgn hot spot kan worden aangewezen aan de hand van een analyse. Momenteel vinden de inbraken zo verspreid in de stad plaats, dat dit voor dit moment geen voor de hand liggende optie is.

5. Overweegt u ook tijdelijk cameratoezicht in te stellen in en rondom de wijk om de opsporing van daders makkelijker te maken en om afschrikwekkend te werken?

Wij overwegen een mobiele camera aan te schaffen die ingezet kan worden op wisselende locaties in de stad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeesterren wethouders,

De secretaris , de burgemeester,

A.J.T. Korthout p .G.M. Keijzer 

Reacties (1 reactie geplaatst)

ramen en deuren extra beveiligen met sloten op je handgrepen en licht laten branden als je niet thuis ben en tuinverlichting scheelt een heleboel

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.