Stand van zaken onderhoud aan Groote Kerk Maassluis

College Maassluis

Maassluis 23.10.2015 - Het CDA Maassluis heeft in september collegevragen gesteld over onderhoud aan de toren van de Groote Kerk.

Naar aanleiding van door hen gestelde vragen op grond van art. 51 van het Reglement van Orde treft u hierbij de beantwoording van deze vragen aan.

1. In de Schakel van 20 augustus jl. heeft het College een inschatting van de kosten voor het openstellen van de toren gegeven, zijnde C 40.000,-. En dat nog onzeker is of deze kosten ten laste van de begroting 2016 komen en dat er een beroep op fondsen gedaan wordt. Hoe is het bedrag van 40.000 euro onderbouwd en hoe wordt de financiering van het bedrag van € 40.000,- geregeld? Wanneer krijgen wij hierover een voorstel?

Antwoord:

Het bedrag van € 40.000 is gebaseerd op een eerste conceptbegroting voor de uit te voeren werkzaamheden. In goed overleg met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat wij bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor de veiligheid in de toren ook de uitvoeringsovereenkomst voor het onderhoud betrekken. Deze dateert van september 1972 en is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort hopen wij het concept voor deze overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters te bespreken. Pas als er een definitieve offerte ligt voor de uitvoering van de werkzaamheden is overleg aan de orde over de wijze van financiering.

2. Op 10 maart heeft u geantwoord dat de kerktoren zo snel mogelijk weer open gaat. Wij zijn nu een half jaar verder. Op welke termijn gaan de werkzaamheden starten en kan de toren weer open? Graag krijgen wij een toelichting waarom het zoveel langer duurt dan verwacht en wat tot nu toe is gedaan door het College en waar mogelijk knelpunten liggen.

Antwoord:

In het antwoord op de vorige vraag is al aangegeven dat de werkzaamheden pas kunnen starten nadat er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst is getekend en opdracht kan worden gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Onder meer vanwege de status als rijksmonument gaat het bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden om meer partijen dan gemeente en College van Kerkrentmeesters. Wij betreuren het dat het hele proces meer tijd in beslag neemt dan wij hadden verwacht.

3. In de afhandeling schrijft u dat u als uitgangspunt neemt dat het eigenaarschap van de kerktoren bij de Protestantse Gemeente Maassluis blijft. U heeft 10 maart jl. aangegeven dat u zou bekijken wat de mogelijkheden zijn om de kerktoren in eigendom over te dragen aan de gemeente. Graag ontvangen wij meer informatie over de stand van zaken in deze.

Antwoord:

In goed overleg met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat de toren wordt gezien als een geheel met het kerkgebouw en dat daarom overdracht van eigendom aan de Gemeente niet aan de orde is.

Wij vertrouwen erop u met de bovenstaande antwoorden naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de se retaris de burgemeester,

mr A.J.T. Korthout A.G.M. Keijzer (Loco

2