Stand van zaken verkeersoverlast Westlandseweg

College Maassluis

Maassluis 19.09.2020 - Op 24 augustus heeft de fractie VSP Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van het verkeersoverlast aan de Westlandseweg.

Met deze brief beantwoorden B&W de vragen in de door hen gestelde volgorde.

Inleiding
De afgelopen dagen hebben verschillende inwoners van Maassluis via de media en via een brief aan de raad aandacht gevraagd voor de toenemende overlast door het gedrag van een aantal weggebruikers, zowel auto’s als motorrijders. De klachten richten zich vooral op de overlast die mensen die aan de Westlandseweg wonen - en met name ouderen - ondervinden.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de raadfractie van VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

Heeft het college kennis genomen van de klachten van inwoners over de geluidsoverlast van verkeersdeelnemers, met name op de kruising van de Westlandseweg met de Van Beethovenlaan en de Richard Hollaan?

Ja.

Deelt het college de mening van wethouder Voskamp - zoals weergegeven in de media, dat hier sprake is van 'asociaal rijgedrag'?

Wij delen de mening dat er in sommige gevallen sprake is van asociaal rijgedrag.

Op welke waarnemingen is die kwalificatie gebaseerd?

Wij merken aan de meldingen en de berichten van de politie dat er een toename is van klachten met name op gebied van geluid.

Zijn er geluidsmetingen verricht om deze kwalificatie en de klachten van omwonenden te kunnen onderbouwen en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

Er zijn geen geluidsmetingen gedaan op deze locatie. Door verschillende kanten waaruit we de meldingen krijgen kunnen we wel concluderen dat er sprake is van geluidsoverlast.

Indien dit niet het geval is, gaat het college alsnog geluidsmetingen laten uitvoeren?

Wij zijn op dit moment niet voornemens geluidsmetingen te doen.

Heeft de burgemeester deze kwestie in zijn reguliere overleg met de politie besproken en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

In diverse overleggen is hierover met de politie gesproken.

Deelt het college de mening van de woordvoerder van de omwonenden dat een 'lik-opstukbeleid' met forse boetes een goed middel is om de overlast aan te pakken?

We kunnen fysieke maatregelen nemen maar gaan niet over de uitvoering van de handhaving. Dit wordt ingevuld door de politie en het OM.

In zijn reactie in de media zegt wethouder Voskamp mee te willen doen met een proef van Rotterdam met camera's die ook geluidsovertredingen registreren. Hoe concreet is dat voornemen? Wanneer kunnen dergelijke camera's in Maassluis worden geplaatst en waar?

De camera's die nu geplaatst zijn in Rotterdam hangen daar als proef. Deze proef volgen wij met belangstelling al vanaf de start. Bij de besluitvorming op het gebied van verkeersveiligheid in de regio hebben wij bij Rotterdam aangegeven ook open te staan voor een dergelijke proef in onze stad.

De metingen zijn op dit moment nog geen wettelijk bewijs en er kan dus niet op gehandhaafd worden. Mocht deze proef slagen en worden de geluidsmetingen als wettelijk bewijs aangemerkt door het OM zullen wij de aanschaf van dergelijke meetapparatuur in overweging nemen.

Welke andere maatregelen denkt het college te kunnen nemen om aan dit verkeersvandalisme een einde te maken?

Wij zijn niet voornemens fysieke maatregelen te nemen. De reden hiervoor is dat we op doorgaande wegen zoals de Westlandseweg geen fysieke maatregelen kunnen nemen die dit probleem oplost. Het gaat hier met name om handhaving op overtredingen wat een zaak van de politie is.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis