Start Islamitisch onderwijs in Maassluis in 2023

Leefbaar Maessluys

Maassluis 08.07.2022 - Leefbaar Maessluys heeft begin juni collegevragen gesteld ten aanzien van Islamitisch onderwijs in gemeente Maassluis.


B&W hebben die vragen als volgt beantwoord.

Inleiding
Per 1 november 2021 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een toetsingstraject in gang gezet in gemeente Maassluis. Dit nadat de Stichting Islamitisch College (SIC), op basis van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, een aanvraag heeft ingediend voor de komst van een basisschool met een islamitische grondslag in Maassluis, waarbij de minister van Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW) vóór 1 juni 2022 een besluit had moeten nemen.

Minister Wiersma van OCW heeft afgelopen dinsdag 31 mei het besluit genomen dat het SIC een basisschool met een islamitische grondslag in Maassluis mag starten. Het betreft specifiek basisschool ‘Ababil’. Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Voorafgaand aan de beantwoording van de artikel 51vragen, willen wij graag een nadere toelichting geven met betrekking tot het starten van een nieuwe school. Volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, die per november 2021 van kracht is gegaan, kunnen initiatiefnemers een nieuwe school oprichten en een verzoek indienen bij het Ministerie. Deze aanvragen worden door het ministerie getoetst aan de wettelijke eisen. De inspectie heeft daarbij de wettelijke taak om een oordeel te geven over de onderwijskwaliteit die te verwachten is op nieuwe scholen. De minister besluit vervolgens, mede op basis van het advies van de inspectie, over de aanvraag. De gemeente Maassluis heeft hierin geen taken en/of bevoegdheden.

Vraag 1
U bent als het goed is geïnformeerd door het Ministerie van OCW. Bent u bekend met het besluit van de minister?

Wij zijn niet door het Ministerie geïnformeerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs. Om die reden kan een gemeente ieder jaar vanaf 1 juli op duo.nlzien of er nieuwe initiatieven voor scholen in haar gemeente zijn. Wij hebben het besluit via de media en op de website van Duo vernomen.

Vraag 2
Hoe kijkt het college aan tegen het besluit van de minister?

Neutraal, de gemeente heeft hierin geen bevoegdheden. De minister toetst de aanvraag en neemt het besluit. Het is het recht van initiatiefnemers om een aanvraag in te dienen. 

Vraag 3
Welke vervolgstappen gaat het college nemen naar aanleiding van dit besluit?

Wij zullen in overleg gaan met het schoolbestuur over de te realiseren school.

Vraag 4
Is bij u bekend of SIC op korte termijn basisschool Ababil in Maassluis wil starten?

Het uitgangspunt is dat er in augustus 2023 gestart wordt met de nieuwe school

Vraag 5
U stelde eerder dat initiatiefnemers van een nieuwe school ook met de bestaande schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in gesprek moeten gaan over hun plannen voor een nieuwe school. Heeft u inmiddels gevraagd naar de inzichten van verschillende partijen tijdens de reguliere overleggen die u voert? Zo ja; wat was hiervan de uitkomst?

Stichting Islamitisch College (SIC) zal op termijn aansluiten in het reeds bestaande, reguliere, lokale overleg met schoolbesturen, kinderopvang, samenwerkingsverband en gemeente. Met deze partijen is besproken dat SIC zal gaan aansluiten.

Vraag 6
Is bij u bekend hoeveel ouderverklaringen zijn getekend?

Nee, dit aantal is bekend bij het Ministerie

Vraag 7
Bij een eerdere aanvraag in 2019 bleek het aantal te verwachten leerlingen te laag te zijn om een school haalbaar te maken. Wat is het aantal te verwachten leerlingen voor het jaar 2023?

Dit weten wij (nog) niet.

Vraag 8
Weet het college of stichting SIC direct of indirect financiering geniet vanuit het buitenland?

Vraag 9
Is het college bereid om transparantie van de financiën te eisen?

Nee het valt onder de bevoegdheden van het ministerie van OCW en/of de onderwijsinspectie om de financiën te toetsen aan de eisen. Zij weten of SIC direct of indirect financiering geniet vanuit het buitenland, maar SIC voldoet aan de gestelde eisen. Het college kan dus geen transparantie van de financiën eisen.

Vraag 10
De gemeente Maassluis is, mits er geen bezwaar wordt gemaakt door derden, verplicht om het besluit van de minister uit te voeren en SIC te voorzien van onderwijshuisvesting. Kunt u ons de mogelijke huisvestingslocaties noemen?

De mogelijke huisvestingslocaties zijn nu nog niet duidelijk.

Vraag 11
Welke financiële gevolgen voorziet het college op het moment dat bassischool Ababil wordt opgenomen in het plan van scholen?

In het Meerjaren Onderwijs Huisvestingsplan (MOHP) is geen rekening gehouden met de komst van een nieuwe school. Een nieuwe school betekent niet per definitie een heel nieuw schoolgebouw. Er kan gebruik gemaakt worden van leegstaande lokalen en later wellicht van een vrijkomend gebouw. Het huisvesten van een nieuwe school heeft financiële consequenties. Zodra wij meer inzicht hebben in de consequenties zullen wij u hierover informeren.

Vraag 12
Is het college bereid om bassischool Ababil op te nemen in het plan van scholen?

Vraag 13
Welke financiële en juridische consequenties kan de gemeente Maassluis verwachten als het college bassischool Ababil niet opneemt in het plan van scholen?

Het is een besluit van de minister en wij hebben de plicht de betreffende school onderwijshuisvesting aan te bieden. Wij zullen dan ook met de betreffende school rekening houden in onze plannen.

Vraag 14
Is het college van mening dat islamitisch onderwijs in Nederland segregatie stimuleert en een parallelle samenleving in stand houdt?

In Nederland zijn er openbare- en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. Het islamitisch onderwijs is een 'bijzondere school'en past binnen de landelijke wetgeving. Het recht op financiering van bijzonder onderwijs is ruim 100 jaar geleden in de Grondwet verankerd via artikel 23.

Vraag 15
Is het college van mening dat segregatie an sich leidt tot verminderde kansen op de arbeidsmarkt, een grotere kans op armoede en daarmee leidt tot een verhoogde druk op ons sociale vangnet c.q. onze verzorgingsstaat?

De beleidsnota 'Samen Doen'heeft als uitgangspunt dat Maassluis een toekomstgerichte stad is, waar we werken aan een plek voor iedereen. Vanuit deze leidende principes worden gelijke kansen en deelname aan de arbeidsmarkt gestimuleerd.

Vraag 16
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt vooraf aanvragen voor het starten van een nieuwe school. De plannen rondom burgerschapsonderwijs zijn daar een expliciet onderdeel van. Hoe gaat het college waarborgen dat Nederlandse normen en waarden, zoals de democratische rechtstaat en bepaalde vrijheden, waaronder die van seksueel anders geaarden, vrouwen, andersgelovigen en ongelovigen, worden gewaarborgd?

Het is de taak van de onderwijsinspectie om te onderzoeken of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit en of voldaan wordt aan de doelen van het burgerschapsonderwijs. Dit is geen taal/bevoegdheid van het college.

 

Reacties (16 reacties geplaatst)

Godsdienst krijg je thuis. Opvoeding krijg je thuis. Normen en waarden en respect voor anderen hebben leer je thuis. En op school geef je onderwijs. Naast de normale lessen zoals geschiedenis, wiskunde, biologie. Krijgen ze ook godsdienst les. En daar leren we de kinderen over iedere godsdienst hoe die in elkaar steekt. En om respect te hebben voor iedere godsdienst of afkomst. Anders kunnen we toch nooit met zijn allen samen leven?
Nederland, het land van de zogenaamde vrijheid. Maar de vrijheid om een keuze te maken voor religieus onderwijs wil men afschaffen. Het mes snijdt aan twee kanten, vergeet dat niet.
In De Lier zijn er 6 basisscholen, waarvan er 1 openbaar is. De overige 5 zijn christelijk en rooms katholiek.
Dus deze scholen moet direct sluiten; een nieuw bestuur aanstellen en een nieuw beleid gaan voeren?
Hypocriete gedrag; een groot deel van onze kinderen heeft op die scholen gezeten en zijn er niet slechter van geworden!!
Liever een gelovige samenleving dan het Sodom en Gomorra waar wij nu in leven!!
Als je de multiculturele samenleving wil laten slagen dan moeten alle scholen openbaar worden. Eerst moeten we het verplichten dat er nieuwe scholen altijd openbaar moeten zijn. Vervolgens moeten alle andere scholen zich in 5 jaar tijd 'omscholen' tot openbaar.

Zolang dit niet is gebeurd, zal polarisatie hoogtij blijven vieren.
Erg zouden wij ook daar een christelijke school kunnen bouwen of zou die binnen 1 week in de fik staan ik denk het wel mensen stem op ome geert dit gaat echt fout met de ze amateurs aan het roer pim we missen je al jaren
Christelijk onderwijs. Islamitisch onderwijs.
Het is niet meer van deze tijd.
Om het maar niet over fascistisch onderwijs zoals Baudet dat wil te hebben.
Wappies kun je niks leren.
Straks zijn er geen openbare scholen meer. Moeten de autochtone kinderen ook naar de islamistische school
Meedien de taal leren aanpassen?
Ik doe mijn kind straks naar zo'n FvD school.
Kunnen ze wat leren over alternatieve feiten en complotten.

Eindelijk! De wachtlijsten voor islamitisch onderwijs liepen de spuigaten uit.
Voor alle die galspuwers hier. Laten we al het christelijk/Nederlands onderwijs in het buitenland ook verbieden!! Want in veel landen waar Nederlanders wonen hebben wij ook eigen scholen en eigen onderwijs. Maar daar hoor je nooit iemand over?
Zelf wel eigen onderwijs en cultuur onderwijzen in andere landen, maar zodra het in Nederland wordt gedaan moet al het onderwijs opeens openbaar zijn. Hahaha!!
Een school voor wappies!!
Rutte de leugenaar riep altijd meedien de taal leren aanpassen en nu krijgen we dit ag ag
Meisjes van zeven met een hoofddoekje. Laat ze later zelf toch beslissen.
Christelijk of Islamitisch onderwijs hoort niet meer in deze tijd. Allemaal indoctrinatie!!! Als ze 18+ zijn kunnen ze zelf beslissen.
Niet te geloven dat het allemaal door kan gaan. Mijn stem gaat voor altijd naar de PVV.
Onderwijs hoort openbaar te zijn!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.