Toelichting college over verkeerssituaties in Maassluis

College Maassluis

Maassluis 13.01.2023 - Op 22 november heeft PvdA Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van vreemde verkeerssituaties in gemeente Maassluis.


Met deze brief beantwoorden B&W de vragen als volgt.

Inleiding
De PvdA fractie spreekt regelmatig inwoners die ons geregeld wijzen op vreemde (verkeers-)situaties in hun wijk en ook met ideeën komen. Aan de hand van onderstaande vragen verzoeken wij u actie te ondernemen om de genoemde constateringen op te pakken. Bij een aantal daarvan geven wij u suggesties mee. Wij verzoeken u bij uw beantwoording aan te geven hoe en voor wanneer u het één en ander gaat oplossen.

1. De zebrapaden op de Industrieweg, maar ook op het einde van de Rozenlaan, lopen niet door over de daar aanwezige fietspaden. Wat is hier de reden voor en zou dit alsnog gerealiseerd kunnen worden Bij de aanleg destijds werd dat niet nodig gevonden

Wij zijn van plan dit in de toekomst wel te doen, dit wordt in het nieuwe beheerplan wegen meegenomen. Het beheersplan met daarin een planning zal uiterlijk halverwege 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Op een aantal plekken bij de fietspaden langs de Industrieweg is er sprake van een forse wortelopdruk. Dit leidt tot onveilige situaties. Ook op andere plekken in de stad liggen de fietspaden er soms slecht bij (o.a. Oleanderpark, Vlaardingsedijk, ect). Wanneer gaat u deze plekken aanpakken?

Het plaatselijk herstel van fietspaden bij wortelopdruk en het plaatselijk aanpakken van losliggende tegels behoort tot het regulier onderhoud. Een definitievere oplossing zou het asfalteren van alle doorgaande fietspaden kunnen zijn. De financiële consequenties worden meegenomen in het beheerplan wegen.

3. De Maassluise Binnenstad is weer door vele toeristen dit jaar bezocht. Het valt daarbij op dat zij, maar ook de eigen inwoners, het geldende eenrichtingsverkeer op de Noordvliet NZ en ZZ tussen de Lijndraaiersbrug en de Wagenbrug voor fietsers niet begrijpen. Vanuit Maasland mag je niet rechtdoor over de Noordvliet NZ. Maar aan het eind, bij het begin van het eenrichtingsgebod bij de Goudsteen, staat dat dit niet voor fietsers geldt. Het tegen het verkeer inrijden als fietser wordt niet gehandhaafd. Zou het een idee zijn om tussen de Wagenbrug en de Lijndraaiersbrug het daar geldende eenrichtingsverbod niet voor fietsers van toepassing te verklaren?

Daarmee ontstaat ook voor het gemotoriseerde verkeer duidelijkheid dat zij moeten letten op tegemoetkomende fietsers. Momenteel zijn we bezig met ontbrekende en overbodige bebording aan te passen. Borden hebben maar een beperkte invloed op het gedrag van fietsers. Wij hebben geen bezwaar dat deze route door fietsers worden gebruikt. We gaan een onderbord aanbrengen en nemen en dit mee in het bebordingsplan.

4. Een ander vreemde situatie in de Binnenstad is het verbod om tijdens winkelopenstelling te fietsen op de Doctor Kuyperkade en het eerste deel van de Zuidvliet. Inmiddels zijn buiten de op het bord gestelde tijden een tweetal horecaondernemers actief met een terras en is op zondag één van de winkels met daarbij behorende uitstallingen open. Mogelijk zou hier een algeheel verbod om te fietsen kunnen worden ingevoerd of het onderschrift voor het voetgangersgebied zo aan te passen dat duidelijk is wanneer er wel of niet mag worden gefietst?

Het huidige onderbord zorgt voor onduidelijkheid doordat fietsen op verschillende dagen op andere tijdstippen is toegestaan. We gaan het onderbord aanpassen door fietsen iedere dag op dezelfde tijden toe te staan. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat borden maar een beperkte invloed hebben op het gedrag van fietsers.

5. Op 13 mei 2022 heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijkheden voor nieuwe prullenbakken in de Binnenstad nav de motie "gewenste uitstraling voor de hele stad". Daarin heeft u toegezegd om met een drietal scenario's naar de raad te komen. Daarnaast is er in de begroting budget voor gemarkeerd. Tijdens de commissiebehandeling van de tweede bestuursrapportage bleek hier onduidelijkheid over te bestaan. Wanneer kunnen wij de plannen hiervoor verwachten?

Over deze aangelegenheid wordt u in 2023 verder geïnformeerd.

6. In het kader van verfraaiing van de Binnenstad willen wij u wijzen op een project in het stadshart van Alphen aan den Rijn. Daar heeft men ter verbetering van de waterkwaliteit en vergroenen van het stadshart een project gerealiseerd van drijvende planteneilandjes. Wellicht is kan dit ook in het niet bevaarbare deel van de Zuidvliet worden gerealiseerd en zou daarvoor de samenwerking met Lentiz (vmbo Maasland) kunnen worden gezocht?

Door zowel een studente van Lentiz Maassluis als een student van Lentiz Westland is in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de plussen en minnen, de mogelijkheden, ontwerp, randvoorwaarden etc van floating islands/ drijvende eilanden. Het is duidelijk geworden dat zowel het zoete water (o.a. de Vlieten) als het brakke water (de haven) binnen Maassluis in aanmerking komen voor de floating islands. De eilanden hebben diverse functies zoals verfraaiing van da stad (beleving, kleur, groen), zuiverend effect van het water en bijdrage aan de biodiversiteit (zowel onder als boven water). Op dit moment ontbreken de middelen voor realisatie.

7. Nadat het kruispunt bij de Albert Schweitzerdreef en de Maasdijk is aangelegd is daar geen zebrapad aangelegd. Zou dit nog kunnen worden gerealiseerd?

Het kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten. De oversteekplek is duidelijk aangegeven met lijnen en er is een drukknop om over te steken aanwezig. Er steken daarnaast weinig voetgangers over en er ligt hier al een drempel. Een zebrapad achten wij hier niet noodzakelijk.

8. Regelmatig doen zich onveilige situaties voor bij de parkeervakken voor de AH aan de Mesdaglaan. Achteruit stekende auto's vormen een gevaar voor fietsers maar ook voor aankomende auto's. Is het mogelijk om deze parkeervakken zo te veranderen dat dit de veiligheid van alle weggebruikers daar ten goede komt?'

Bij de parkeervakken aan de Mesdaglaan is rekening gehouden met parkerende auto's. Daarom ligt er tussen het parkeervak en de weg een strook met afwijkende bestrating. Bij de parkeervakken aan de Mesdaglaan is rekening gehouden met parkerende auto's. Daarom ligt er tussen het parkeervak en de weg een strook met afwijkende bestrating. Hierdoor kan een auto iets achteruit rijden om zicht te krijgen om het verkeer. Er ligt ook een drempel op de kruising van de Mesdaglaan met de Breitnerstraat, hierdoor is het verkeer genoodzaakt af te remmen.

9. Een ander probleem met parkerend verkeer doet zich in die omgeving voor bij de Lidl aan de Rembrandlaan. Bij de daar aanwezige parkeerplaats is geen duidelijk onderscheid gemaakt waar het gaat om de in- of uitgang. Dit leidt tot irritaties van daar parkerende of wegrijdende automobilisten. Zou het een idee zijn om hierin duidelijkheid te scheppen door de ene zijde als ingang en de andere als uitgang te bestemmen?

Er is onderzocht of dit parkeerterrein eenrichting zou kunnen worden gemaakt. Dit blijkt niet mogelijk vanwege de inrichting. Door het haaks parkeren kan het verkeer tegen de richting in gaan rijden en dat willen we voorkomen.

10. Al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor het veiliger maken van de centrum route, Lange Boonenstraat en Wagenstraat door het verlagen van de snelheid. Afgelopen vrijdag is daar helaas nog een ongeluk gebeurd. Wanneer kunnen we daar plannen voor verwachten?

Bij het verlagen van de snelheid van de centrumroute willen wij ons houden aan de GOW-30 richtlijnen van het CROW. Dit zijn wegen die niet passen binnen het bestaande onderscheid tussen gebiedsontsluitingswegen (met een snelheidslimiet van 50 km/h) en erftoegangswegen (met een snelheidslimiet van 30 km/h), omdat ze beide functies hebben. De centrumroute is daar een voorbeeld van. Het CROW heeft aangekondigd deze richtlijnen op korte termijn bekend te maken.

Zodra er inzicht is in deze richtlijnen zullen deze worden bestudeerd hoe deze maatregelen op de centrumroute kunnen worden toegepast. Hierdoor zullen de wegen op de centrumroute worden omgevormd tot gebiedsontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 30 km/h. Op de korte termijn zijn wij voornemens om de adviessnelheid van 30 km/h die nu in de Marelstraat en Lange Boonenstraat geldt te verlengen tot aan de Lijndraaiersbrug.

11. Op de website van de gemeente zijn plannen te vinden voor de herinrichting Lange Boonenstraat, met aanpassingen vanwege het riool. Hierin is te lezen dat de inrichting blijft zoals nu is.

a. Eerder hebben we een inspreekster gehad om mee te praten over het veiliger maken van die weg. De wethouder heeft destijds toegezegd haar uit te nodigen. In de Schakel is te lezen dat zij nog niet is gehoord over de aanpassingen. Waarom is er nog niet met de inspreekster gesproken?

De wijkcoördinator heeft eind oktober telefonisch met de inspreekster (bewonerscommissie) gesproken en haar uitgenodigd voor een gesprek. In december heeft er een gesprek plaatsgevonden met de bewonerscommissie rondom dit onderwerp.

b. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraken in het coalitieakkoord om de weg een 30 km zone te maken? De straat wordt ingericht als GOW-30. De richtlijnen van het CROW zijn nog niet bekend. Gezien het gebrek aan ruimte kan de inrichting niet veel verschillen van de huidige inrichting.

c. Waarom worden er nu al aanpassingen gemaakt aan het riool, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de inrichting? Is het niet efficiënter om dit in één keer aan te pakken?

Dit had al enige jaren geleden uitgevoerd moeten worden, maar is steeds uitgesteld vanwege de vertraging over onder andere de GOW-30 richtlijnen. Verder uitstel leidt tot een steeds groter overstromingsrisico. Daarnaast zou veel regen ook verhinderen dat de hulpdiensten hier kunnen passeren. Hierdoor was het niet mogelijk om de aanpassingen rond het riool uit te stellen. Tegelijkertijd zijn op dit moment de GOW-30 richtlijnen nog niet bekend. We proberen in de uitvoering hier nog zo veel mogelijk van mee te nemen, maar, zoals gezegd, laat de beperkte fysieke ruimte weinig alternatieve inrichting toe.

 

Reacties (2 reacties geplaatst)

Als dit de hele "oogst" is die PvdA heeft binnengekregen aan klachten, vragen e.d. uit de bevolking, lijkt het nog wel mee te vallen met vreemde en/of gevaarlijke verkeerssituaties in Maassluis en heeft de gemeente Maasluis een "makkie" met het oplossen daarvan. Helaas is er véél meer loos in Maassluis. Kijk bv naar geslotenverklaring vrachtverkeer C-07 naar centrum Maassluis: bebording zo lek als een mandje en niet handhaafbaar.
Links-/rechtsafverbod op PC Hooftlaan bij Lijndraaiersbrug: borden van model uit RVV1966 die sinds 1 januari 2009 niet meer geldig zijn. Dus niet handhaafbaar.
Parkeerverbod bord E1 op Julianalaan (Paletzijde) terwijl daar fietsstrook ligt (is al parkeerverbod).
P-verbod bord E1 bij bushalte op Merellaan.

Mijn professie was verkeer en mijn hobby is dat nog steeds....
En hoe zit het met die veerpont die al vier maanden uit de vaart is? Zijn dat echt technische problemen aan 2 ponten tegelijk of is dat een smoes om vast voor te sorteren op de komst van de tunnel bij Vlaardingen? Stinkt naar leugens en een verkapte bezuiniging. Een godvergeten schandaal!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.