Veiligheid bio-energiebedrijf Abengoa weer in orde

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/08/2013 07:00 - Gewijzigd op 30/08/2013 07:03

Maassluis 30.08.2013 - De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over stankoverlast van het bedrijf Abengoa in het westen van Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Abengoa is tot vrijwillige stillegging overgegaan om de problemen op te lossen. Wat zijn deredenen geweest van de DCMR om de productie opnieuw te laten opstarten?

Abengoa is in december 2012 niet tot stillegging overgegaan in verband met de geurproblematiek, maar omdat de procesvoering onvoldoende op orde was. Abengoa heeft gedurende ongeveer drie maanden, tot eind maart 2013, het bedrijf stilgelegd om de procesvoering te optimaliseren, met name gericht op verbetering van de veiligheidsprestaties. Het bedrijf is weer opgestart nadat DCMR, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben geconstateerd dat de veiligheid voldoende is geborgd.

2.Het gebruik van E-noses wordt ingezet om dicht bij de bron te kunnen meten en direct tot maatregelen over te gaan. Waarom is er niet ingegrepen door de Milieudienst na vele klachten maar ook na zeer langdurige geuroverlast?

Rond het terrein van Abengoa staan geen E-noses opgesteld. De DCMR handelt wat betreft Abengoa op basis van klachten en eigen waarnemingen. Ingrijpen vindt plaats door het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland. In verband met de optredende geuroverlast heeft de provincie als bevoegd gezag op 2 november 2011 een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf ertoe te bewegen een einde te maken aan de geuroverlast. Deze is inmiddels volledig verbeurd. Op 6 augustus 2013 heeft de provincie Zuid-Holland een nieuwe last onder dwangsom opgelegd aan Abengoa met een aanzienlijk hoger te verbeuren bedrag (€ 100.000,- per overtreding met een maximum van 2 miljoen euro).

3. Is er met de provincie contact geweest om tot meer dwingende maatregelen over te gaan?

Zoals onder vraag 2 staat beschreven achten wij de sanctiemaatregelen zoals deze nu zijn genomen afdoende en zien wij momenteel geen reden om tot meer dwingende maatregelen over te gaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.