Verklaring omtrent verleende vergunningen Govert van Wijnkade

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-02-2022 00:00 - Gewijzigd op 05-02-2022 09:26

Maassluis 05.02.2022 - Op 18 januari heeft VVD Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van de bij rechtswege verleende vergunningen G. van Wijnkade.


B&W hebben hun vragen als volgt beantwoord

Inleiding
Afgelopen december heeft u van rechtswege vergunningen moeten verlenen tbv het realiseren van appartementen in de historische pakhuizen aan de Govert van Wijnkade 18 en 21. De vergunning is van rechtswege ontstaan omdat naar blijkt het college niet tijdig over de aanvraag heeft beslist. Wij maken ons zorgen over de gevoerde procedure, de parkeerdruk indien er meerdere appartementen worden gebouwd, de juridische consequenties die kunnen ontstaan als het niet past binnen het bestemmingplan en als laatste de gevolgen voor aanliggende bedrijven en bewoners.

Wij hebben daar de volgende vragen over:

1. Het betreft twee aanvragen voor het realiseren van extra woningen op de locatie Govert van Wijnkade 18 en 21. Passen beide aanvragen binnen het huidige bestemmingsplan?

Zowel Govert van Wijnkade 18 als 21 liggen in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad en hebben de bestemming Gemengd-4 met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-1'. Binnen de bestemming gemengd-4 zijn buiten kleine bedrijven, kantoren ook woningen toegestaan. De realisatie van nieuwe geluidsgevoelige objecten is binnen de aanduiding 'specifieke vorm van wonen' niet toegestaan. Een woning is een geluidsgevoelig object. Nieuwe woningen mogen derhalve niet worden gerealiseerd. Beide plannen passen hiermee niet binnen het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk op basis van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) juncto bijlage 2, artikel 4 besluit omgevingsrecht (Bor). Deze stelt in artikel 4, lid 9 dat het gebruik van een bouwwerk kan worden veranderd.

2. Hoe kan het zijn dat u een vergunningsaanvraag voor een dergelijk verzoek niet beantwoord is in de daarvoor gestelde termijn?

Het is niet goed gegaan in de afwikkeling van de aanvraag. Daarover zijn we ook in contact getreden met de direct omwonenden. P.D. Vers Ons kenmerk: 256810 De gevraagde omgevingsvergunning van Govert van Wijnkade 21 is in 2020 ambtelijk aangemerkt als onderwerp voor een zogenaamde uitgebreide procedure. Dit betreft een procedure waar het bestemmingsplan wordt aangepast naar de gewenste activiteit. (Deze procedure heeft een doorlooptijd van tenminste 26 weken). Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor nummer 18 (welke feitelijk om dezelfde wijziging gaat: van bedrijvigheid naar wonen) is in eerste instantie uitgegaan van dezelfde procedure als bij nummer 21.

Na nadere bestudering was de uitkomst van zowel 21 als 18 dat de reguliere procedure gevolgd moest worden, omdat medewerking middels de kruimellijst mogelijk was Hiermee veranderde de eerder vastgestelde procedure van uitgebreid naar regulier en daarmee ook de maximale behandeltijd van 26 weken naar 8 weken. Beide aanvragen waren echter, na deze constatering, al langer dan 8 weken in behandeling. Het enige besluit wat hierop kon worden genomen was het verlenen van een "vergunning van rechtswege". De belanghebbende hebben bezwaar ingediend tegen de afgegeven vergunning van rechtswege m.b.t. het pand gelegen op nr 21. Tijdens de bezwaarprocedure zullen de ingediende bezwaren worden behandeld en worden nagegaan of de gelopen procedure juist is verlopen.

3. Wat zijn de consequenties van de voorgenomen bouw voor het historisch stadsaanzicht?

De verbouw naar woningen is een verbetering in het aanzicht van het historische stadsaanzicht. De daartoe bevoegde Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis, CCEM, heeft positief geadviseerd op deze aanvragen. De opmerkingen die ze nog hadden zijn als voorwaarde in de vergunning opgenomen.

4. Hoe zit het met de parkeernorm in relatie tot het vigerende bestemmingsplan?

Zowel Govert van Wijnkade 18 als 21 zijn getoetst aan de beleidsregels parkeren. Deze toets wees uit dat de ontwikkeling bij nummer 19 past binnen de door de gemeente vastgestelde normen en dat bij de ontwikkeling van nummer 21 er een tekort van 1.4 parkeerplaatsen ontstaat. Normaliter wordt nagegaan of de realisatie van het tekort aan parkeerplaatsen ergens anders gecompenseerd kan worden. Indien dat mogelijk is moet de aanvrager een bedrag storten in het parkeerfonds waarna de gemeente op een locatie in de buurt van de ontwikkeling de parkeerplaatsen realiseert. Indien dat niet mogelijk is kan de aanvraag om omgevingsvergunning worden geweigerd. Vanwege de van rechtswege ontstane vergunning kan het storten van een bedrag in het parkeerfonds niet worden afgedwongen.

5. Zijn er nog meer bouwvergunningen van rechtswege afgegeven in de afgelopen 2 jaar?

Er zijn in de laatste 2 jaar, buiten deze twee aanvragen, geen vergunningen van rechtswege ontstaan. Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.