Vragen aan College Maassluis over fusie bibliotheken

CDA Maassluis

Maassluis 07.04.2015 - De bibliotheek in Maassluis is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor inwoners en organisaties die op zoek zijn naar kennis en informatie.

Afgelopen week bereikte de fractie van CDA Maassluis het bericht over fusie plannen tussen de bibliotheken van Maassluis/Midden-Delfland enerzijds en de bibliotheek van Vlaardingen anderzijds. De bibliotheek van Vlaardingen is een gemeentelijke organisatie die zelfstandig dient te gaan opereren. De bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland is een zelfstandige organisatie met een subsidie relatie.

Op initiatief van de gemeente Vlaardingen zijn voor de Vlaardingse bibliotheek in verband met een bezuinigingsopgave scenario’s uitgewerkt. Volgens de projectleider is een fusie met de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland het meest kansrijk.

De fractie van CDA Maassluis wil in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen voorleggen aan het college:

- In hoeverre bent u bekend met de bezuinigingsopgave voor de bibliotheek van Vlaardingen?

- Bent u op de hoogte van de scenario’s en het voorkeursscenario van een fusie tussen de bibliotheken van Vlaardingen en Maassluis/Midden-Delfland?

- Volgens uitspraken van de Vlaardingse Portefeuillehouder zou de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland zijn gepolst en een positief signaal hebben afgegeven. In hoeverre bent u hiervan op de hoogte? Bent u, als college, eveneens op bestuurlijk niveau in gesprek met Vlaardingen en Midden-Delfland hierover en wat is hierin uw inzet?

- Gezien de bezuinigingsambities in Vlaardingen; welke structurele effecten op de gemeentelijke begroting van Maassluis heeft een fusie tussen de bibliotheken?

In het geval van een fusie:

- Welke effecten heeft dit op de dienstverlening?

- Welke gevolgen heeft dit voor het personeel?

- Welke gevolgen zijn er voor de collectie?

Wij kijken uit naar de beantwoording, CDA Maassluis