Waterkwaliteit verbetert te langzaam

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 27.05.2014 - De waterkwaliteit in het gebied van Delfland is niet goed. Dit beeld vloeit voort uit de Waterkwaliteitsrapportage 2013.

Alleen door samen met gemeenten en de glastuinbouwsector voor de volle 100% te blijven werken om het water schoner te krijgen, kan de waterkwaliteit worden verbeterd. De inspanningen van de afgelopen jaren van alle betrokken partijen hebben dit nog niet voldoende kunnen bewerkstelligen.

 

 

Ingecalculeerd was dat het resultaat van alle inspanningen die Delfland al samen met gemeenten en de glastuinbouwsector leverde, niet meteen zichtbaar zou zijn. Wel zou er in de komende jaren een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar worden. Deze verbetering gaat echter nog niet snel genoeg. De rapportage laat zien dat de stagnerende lijn in de nutriëntenconcentraties zich voortzet in 2013 en dat het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen niet substantieel is afgenomen.

De slechte waterkwaliteit wordt in het gebied van Delfland vooral veroorzaakt door meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen. De polders met de hoogste overschrijdingen voor nutriënten zijn de Dorppolder (gemeente Midden-Delfland/gemeente Westland), de Oude en Nieuwe Broekpolder (gemeente Westland), Oostmadepolder (gemeente Den Haag) en de Zuidpolder van Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp).

 

De polders met de meeste bestrijdingsmiddelen zijn de Oranjepolder (gemeente Westland) en de Oude Campspolder (gemeente Midden-Delfland/gemeente Westland).

Gevolg van de vervuiling in het water zijn onder meer dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast, achteruitgang in soorten planten en dieren in en rond het water en zelfs vissterfte.

Delfland neemt in 2014 de volgende maatregelen voor schoner water in het gebied:
- Regionaal samenwerken met gemeenten en glastuinbouw om in 2027 vanuit de glastuinbouw (vrijwel) niets meer te lozen in sloten en vaarten.
- Extra baggeren van waterbodems waarvan bekend is dat er veel schadelijke stoffen in liggen opgeslagen die nog enkele jaren geleidelijk afgegeven worden aan het water.
- Extra doorspoelen van de grotere kanalen en vaarten in het gebied met relatief schoner water uit het Brielse Meer.

Overigens wordt er niet alleen naar de chemische samenstelling van het water gekeken. Voor het werk aan schoon water zet Delfland zich ook in voor een gezonde waternatuur. Ook in ecologische zin is de waterkwaliteit nog niet goed. Er is vaak nog weinig ruimte voor waterplanten. 

Daarentegen voldoen 18 van de 22 zwemwaterlocaties aan de Europese zwemwaterrichtlijn. Delfland meet tijdens het zwemseizoen op de officiële zwemlocaties elke twee weken de kwaliteit van het zwemwater. Daarnaast heeft Delfland in 2013 verschillende extra maatregelen genomen in bijvoorbeeld de Dobbeplas (Pijnacker-Nootdorp), de Delftse Hout (Delft) en de Krabbeplas (Vlaardingen). Het gaat hierbij veelal om blauwalgenbestrijding. Hiervan zal in de loop van 2014 blijken of dit de gewenste resultaten geeft.