Westlandse Lintjesregen 2019 in Poeldijk

Gemeente Westland

Poeldijk 26.04.2019 update - Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Arends van de gemeente Westland op vrijdag 26 april 2019 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Tijdens de feestelijke uitreiking in De Veiling in Poeldijk  kregen 21 personen de bijbehorende versierselen opgespeld.  

De volgende drie personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer K. (Krijn) Buitelaar te 's-Gravenzande was van 1966 tot 2011 vrijwilliger bij de Protestantse kerk in Naaldwijk. Hij vervulde daar functies als bestuurslid en voorzitter van gesprekskringen, ouderling, hoofdleider van de jeugdclubs en bestuurslid van seniorencontact.

Vanaf 1998 is hij, als vrijwilliger voor PUM, 28 keer afgereisd naar ontwikkelingslanden om zijn kennis over groenteteelt te delen. PUM is een organisatie die zich richt op versterking van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden en zet hiervoor Nederlandse experts in. 

Tussen 1999 en 2003 leidde betrokkene groentetelers op in Albanië, Moldavië en Kroatië voor de vrijwilligersorganisatie Stoas. Van 2004 tot 2008 was hij voor ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad in India en Nicaragua om telers van groente op te leiden.

Sinds 2008 helpt de heer Buitelaar als vrijwilliger bij onderhoudswerkzaamheden bij de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul. Tevens geeft hij daar rondleidingen en beheert de website. 

De heer C. (Cor) van Elswijk te Honselersdijk werd in 1987 scheidsrechter bij lokale Westlandse voetbalverenigingen en toen ook als scheidsrechter bij de KNVB. Bijna 25 jaar was hij scheidsrechter op het hoogste niveau van de zondagamateurs. Van 1990 tot 2005  floot hij bij zaalvoetbaltoernooien. was hij scheidsrechter.

Als vrijwilliger bij de Haagse Scheidsrechter Vereniging verzorgt hij trainingen als gediplomeerd conditietrainer en was hij voorzitter van de werkgroep spelregels. 

Daarnaast is betrokkene oprichter, bestuurslid en buurtprevent van Buurtpreventie Honselersdijk.

De heer T.J.H. (Theo) Mulder te Wateringen, werd in 2002 voorzitter van het Rode Kruis, district Delft/Westland-West en De Lier. Daarnaast zette hij in Delft een ontbijtservice voor ouderen op.

Vanaf 1975 vervulde hij vrijwillige functies als lid van het Korps Nationale Reserve,  jurylid van de vrijwilligersprijs "De Loftrompet", vertegenwoordiger van mantelzorgers in de WMO-adviesraad, webmaster bij de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen en voorzitter van de Gepensioneerden van de Fortisbank in Den Haag.

Hij is voorzitter van het Platform Vrijwilligerswerk Westland, vrijwilliger bij de Zonnebloem, webmaster redacteur  bij de Vereniging Gepensioneerden KLM. (2006 - heden)

Vanaf 2016 is betrokkene voorzitter van de kerngroep Werk en Inkomen van de Adviesraad Sociaal Domein Westland.

De volgende 19 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw H.C. Beukers- van den Heuvel  (Henny) te Wateringen werkt sinds 1998 als vrijwilliger/penningmeester bij de handbalvereniging VENECO VELO. Daar is ze verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie. Ze begeleidde verschillende handbalteam, beheert de reserveshirts en verzorgt de kaartverkoop bij thuiswedstrijden.

Mevrouw de G. (Geeke) Bruijn - Kuyvenhoven te 's-Gravenzande werd in 1990 vrijwilliger bij de Infogroep Glastuinbouw Westland. Als voorzitter van het project 'Klas in de kas' gaf zij gastlessen bij land- en tuinbouwbedrijven. Ze was actief bij projecten als 'SOB- Westland' en de Culibus, tijdens 'Kom in de kas'  en wierf nieuwe vrijwilligers.

Sinds 1996 is ze vrijwilliger en lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Naaldwijk. Ze  organiseerde de Startzondagen en was lid van de muziekgroep ter ondersteuning van de kerkelijke musicals.

Van 1999 tot 2009 was mevrouw voorzitter van de WFM, de Westlandse Federatie van Muziekverenigingen. Zij was medeorganisator van het Westland Festival voor HaFaBra-orkesten (Harmonie, Fanfare, Brassband). Verder organiseerde zij het Twirlkampioenschap en de Taptoe Westerhonk ten behoeve van mensen met een beperking.

Daarnaast was betrokkene van 1999 tot 2017 secretaris en penningmeester van de muziekvereniging Eendracht maakt Macht. 

De heer V.H. van Dijk (Vincent) te 's-Gravenzande was van 1969 tot 1999 als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande. Hij vervulde daar functies als voorzitter van de Gereformeerde Jongeren Vereniging, voorzitter van de Jeugdraad, medeoprichter en voorzitter van het Interkerkelijk Jongerenkoor Asoteba en tal van andere activiteiten binnen de kerk. 

Sinds 1991 is hij betrokken bij de plaatselijke voetbalclub, eerst bij SV 's Gravenzande en na de fusie in 2010 bij FC 's Gravenzande. Behalve de bestuurlijke functies die betrokkene in de vereniging vervult, is hij ook actief geweest als leider en trainer.

De heer G.W.A.M. (Gerard) van der Elst te Poeldijk is sinds 1976 vrijwilliger bij Scouting Poeldijk. Hij was leider van de verkenners en algemeen bestuurslid. Nu is hij materiaal-/ en gebouwbeheerder en onderhoudt het buitenterrein. 

Betrokkene heeft zich bijzonder ingespannen om het nieuwe gebouw tot stand te brengen. Daarnaast is hij actief in de landelijke vrijwilligerspool.

Bij het Scoutingkampeerterrein in 's-Gravenzande was hij materiaalbeheerder en lid van de kampstaf.

Sinds 2017 beheert de heer van der Elst voor drie koorgroepen de bibliotheek en verzorgt hij het materiaal tijdens de repetities en vieringen bij Zangkoren Deo Sacrum in Poeldijk.

De heer A.J. (Arjen) van der Ende te Maasdijk begon in 1978 als vrijwilliger, initiatiefnemer en organisator van de Sociëteit Happy Valley, voor de jeugd van de Hervormde kerk. Hij  was betrokken bij de aankoop en inrichting van de nieuwe accommodatie, het zoeken en het werven van sponsoren.

Vanaf 1985 was hij lid en sinds 1989 voorzitter van de Stichting Zomerspektakel Maasdijk. 

Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de Stichting On Wheels om kinderen met de spierziekte Duchenne leuke activiteiten te bezorgen. Hij is bestuurslid van KOM, de Stichting Kernoverleg Maasdijk (2000 -heden). Sinds 2012 is hij mede-initiator en bestuurslid van de Stichting Klein Dierenverblijf. 

Sinds 2014 is betrokkene vrijwilliger bij de Schaatsbaan Maasdijk.

De heer G.J.C.T. (Gilles) Hamel uit Naaldwijk is sinds 1992 vrijwilliger bij respectievelijk het verpleeghuis De Naaldhorst en het verpleeghuis De Hooge Tuinen in Naaldwijk. Hij schrijft stukjes voor het bewonersblad en schenkt koffie en thee.

Hij was van 1995 tot 2006 scriba van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. 

Als vrijwilliger bij de Studiegroep Genealogie Westland was hij medeorganisator van tentoonstellingen en leverde bijdragen aan verschillende publicaties. Tevens was hij redactielid van het Jaarboek Genootschap Oud-Westland en schreef artikelen.(1993 - 2010)

Sinds 1996 verzorgt betrokkene rondleidingen, workshops en cursussen bij het Historisch Archief Westland. Als specialist op het gebied van genealogie droeg hij veel bij aan het kopiëren en ontsluiten van de Burgerlijke stand van de voormalige Westlandse gemeenten. Hij heeft honderden bezoekers bijgestaan bij het doen van genealogisch onderzoek.

De heer G.H.W.M. (Gerard) Helmich te Naaldwijk is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij de vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos. Hij zorgt voor het verspreiden van het clubblad  en is sinds 2008  gastheer van het bezoekerscentrum. Ook is hij medeorganisator van de jaarlijkse paasspeurtocht in het Staelduinse Bos. Vanaf 1989 is de heer Helmich met tussenpauze schaakleider geweest bij de Schaakvereniging Schaakmat. Als vrijwilliger bij Parochie Sint Adrianus is hij lid van het collectantencollege , bezorgt het kerkboekje, is gastheer en helpt bij uitvaarten (1993 - heden).

Sinds 2007 gaat hij bij mensen op bezoek namens De Zonnebloem. 

Hij is vrijwillige tuinman en bij de Brede Buurtschool Heenweg en bij verpleeghuis Hooge Tuinen. Sinds 2007 is hij een van de verkeersregelaars bij de Avond Wandel Vierdaagse en bezorgt hij maaltijden voor Tafeltje-Dek-je van Vitis Welzijn. 

Mevrouw C.A.M. (Corrie) Kleijberg- van der Valk te Wateringen was vanaf 1975 tot 1990 vrijwilliger bij de zorginstelling De Ark. Ze hielp de bewoners uit bed, bij het wassen en aankleden en begeleidde hen naar de kerkdienst.

Van 1989-2018 was ze gastvrouw bij het Oranje Comité Wateringen. Daarbij begeleidde en organiseerde zij de kinderspelen, de kinderoptocht en verkocht consumptiemunten.

Mevrouw was collecte-coördinator van het Prinses Beatrix Spierfonds van 1979 tot 1990.

Vanaf 1984 is ze vrijwilliger bij de Stichting Myosotis Westland in Naaldwijk, waar ze mensen met een verstandelijke beperking begeleidt tijdens het zwemmen en andere vrijetijdsbestedingen.

De heer P.J. (Piet) van der Knaap te Wateringen is vanaf 1954 vrijwilliger bij Handbalvereniging Velo in Wateringen. Hij richtte het herenhandbalteam op en vervulde functies als algemeen bestuurslid, vicevoorzitter, voorzitter, penningmeester, secretaris en coördinator van de verhuizing van Velo naar de Noordweg.

In 1953 was hij vrijwilliger bij de watersnoodramp in Zeeland en hielp boeren in Zeeland met het rooien van de aardappelen. Bovendien ving hij mensen op die dakloos waren geworden.

Van 1992 tot 2008 was hij penningmeester de Parochiële Caritas Instelling, een fonds voor kleinschalige hulp aan mensen in nood.

De heer van der Knaap vervulde bestuursfuncties bij de raad van bijstand van de Centrale Coöperatieve Snijbloemenveiling (1969-1975), bij de Kegelvereniging Vrienden Door Kegelen en de Delfse Kegel Bond (1999-2017) en voorzitter van de ouderraad Basisschool Pius X (1974-1985). Sinds 1998 is de heer Van der Knaap bestuurslid van Stichting Kringloopwinkel Wateringen en Kwintsheul. 

Tot slot bezorgde hij maaltijden van Tafeltje-dek-je tussen 2002 en 2012.

De heer J.F. (Koos) van der Kruijk te Monster zet zich vanaf 1990 voor de Hervormde Gemeente Monster. Hij vervulde functies als ouderling, scriba, leider van de jeugdclub, lid van de muziekcommissie en zorgde voor het ouderenvervoer naar de wekelijkse kerkdiensten. Daarnaast coördineert hij de schoonmaak van de Stichting Verenigingsgebouw De Haven. Verder zette hij zich in voor het opzetten en onderhouden van de digitale ledenadministratie.

Sinds 1998 is betrokkene secretaris van de Gereformeerde Bond.Vanaf 2010 is hij chauffeur en bijrijder van de Plusbus, lid van de adviescommissie, de redactiegroep en de werkgroep rijvaardigheidstraining. 

Daarnaast is hij sinds 2013 organisator van de jaarlijkse burendag van de bewoners aan de Zeestraat. 

De heer J. (Jacques) Moor te Monster is sinds 1998 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in Monster. Hij verricht reparatie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de diverse kerkgebouwen en in de tuin rondom de kerk. 

Tevens is hij lid van de telcommissie en levert hij een grote bijdrage aan het sorteren van kleding oor de zustergemeente in Roemenië.

De heer A.E.C. (Auke) Mulder te Honselersdijk is sinds 1976 politievrijwilliger. Hij zet zich in voor de surveillancedienst bij  evenementen, verkeerscontroles, wijkzorg, preventie en andere regionale evenementen. Ook wordt hij regelmatig ingezet bij landelijke evenementen. Bij het Bureau Beveiliging en Bewaking was hij actief bij het onderhoud van de gepantserde voertuigen en deed hij de administratie van verlofhouders van vuurwapens bij Bureau Bijzondere Wetten. 

De heer L.P. (Leeke) van der Poel te Naaldwijk was van 1979 tot 2018 als vrijwilliger werkzaam bij het zeilend zeeschip De Eendracht. Hij werkte als schipper, maar zorgde ook voor de benodigde zeekaarten en het onderhouden van contacten met de havens. Daarnaast was hij met onderhoud bezig en verrichtte hij allerlei andere hand- en spandiensten. Het zeilschip De Eendracht verzorgt groepsreizen voor ex-daklozen, jongeren in een moeilijke thuissituatie of met een ernstige ziekte en andere bijzondere groepen.

Mevrouw G.A. (Gerrie)  Quak- Lanser uit Naaldwijk was van 1997 tot 2013 vrijwilliger bij Rode Kruis Nederland. Zij werkte als verpleegkundige tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking.

Vanaf 2003 is mevrouw vrijwilliger en secretaris bij het Westlands Dameskoor,  waar ze de ledenadministratie en de website bijhoudt. Zij onderhoudt het contact met de dirigent en is medeorganisator van concerten, ook in zorginstellingen en dienstencentra. Voor bijzondere concerten verzorgt zij de fondsenwerving.

De heer A. (Aart) Quak te Naaldwijk ging in de jaren zestig als ontwikkelingswerker in de tuinbouw werken in Brazilië en Colombia. Het doel was het verbeteren van het voedselpakket door het opstarten van school- en huistuinen. 

Hij werkte als vrijwilliger bij de Kerkenraad en als ouderling bij de Protestantse Gemeente Naaldwijk. Betrokkene was daarbij voorzitter van een aantal taak- en werkgroepen zoals het Missionair Beraad en de werkgroep Kerk in Actie.

Sinds 2006 is hij voorzitter en secretaris bij de Voedselbank Westland als. Als coördinator zorgt hij voor het beoordelen van de aanvragen, het verwerven van voedsel en is hij verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.

 

De heer F.C. (Frank) Rijneveen te Monster was van 1997 tot 2017 bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ‘De Novitiet’ in Monster.

In 2002 werd hij raadslid in de gemeente Monster. Toen er in 2004 extra gemeenteraadsverkiezingen kwamen in verband met de herindeling, werd hij steunraadslid van de gemeente Westland.

In 2006 werd de heer Rijneveen weer raadslid en dat hij gebleven tot 2017. Toen legde hij het raadslidmaatschap neer om wethouder te worden.

Mevrouw M.M.J.J. (Marian) Ruivenkamp te Monster was van 1975 tot 1998 dirigent bij het kerkkoor van het klooster Monster. Vanaf 1999 is zij verzorger van de liturgie en dirigent bij de Heilige Lambertuskerk. Zij was verzorger en begeleider bij de Huntington week van het Rode Kruis (2006-2015). Als voorzitter en organisator van de Soos in Monster was zij betrokken bij allerlei evenementen voor mensen met een beperking uit Monster, Ter Heijde en 's-Gravenzande.

Vanaf 2007 is zij mantelzorger voor een dame met een beperking en sinds zeven jaar ook van een vriendin met Alzheimer. Sinds 2007 is zij vrijwilliger en actief op het secretariaat voor de parochieadministratie bij de Parochie H. Machutes.

De heer A. (Alex) de Zeeuw te Naaldwijk is sinds 1978 hulpkoster bij de Protestantse Gemeente Naaldwijk. Daarnaast is hij ook sleutelbeheerder, vouwer van het kerkblad en lid van de orgelcommissie. 

Vanaf 1979 is hij vrijwilliger bij de vakantieweek F.D. Roosevelthuis in Doorn, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking.

Hij was voorzitter van de Fiets Tour Club Glazen Stad (1986-1990) en jurylid bij de marathon-schaatswedstrijden van Schaatsclub De Eendracht (1992-1996).Vanaf 2008 is betrokkene verkeersregelaar bij de Stichting Naaldwijkse Wielerronde. Sinds 2013 is hij koormeester en vicevoorzitter van het Christelijk Schevenings Mannenkoor.

Sinds 2014 is hij actief bij het Buddy Netwerk. Eerst als buddy, nu zoekt hij als coördinator de goede combinatie van buddy's en maatjes.

Meer foto 's staan op de facebookpagina van Westlanders.nu