Duurzame energie in Nederland; nog veel te doen

Pricewise

Westlanden 20.03.2018 - Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is het nodig om de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide drastisch te verlagen.

Om de doelen verder te concretiseren heeft Nederland ook doelen gesteld voor het percentage van onze energievoorziening dat duurzaam moet zijn. Dit omdat bijna alle uitstoot van broeikasgassen te wijten is aan ons energieverbruik.

Om duurzame stroom in te kopen moet je de juiste energieleverancier kiezen. Duurzame energie is niet meer zo duur als vroeger, al is het goedkoopste contract er vaak nog wel een met grijze stroom. En daarnaast bestaat ons energieverbruik echter niet alleen uit elektriciteit, maar ook uit onder andere vervoer en aardgas.


Vormen van duurzame energie
De meest bekende vorm van duurzame energie is natuurlijk het opwekken van stroom uit zonlicht en wind. Veel mensen hebben zelf zonnepanelen aangeschaft en ook zijn er enkele zonneparken in Nederland te vinden. Desondanks neemt de zonne-energie een klein deel in van de totale hoeveelheid duurzame energie. Veel meer duurzame energie is afkomstig van windmolens, waarmee windenergie wordt opgewekt. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe windparken op land en op zee bijgebouwd, mede hierdoor stijgt de hoeveelheid duurzame energie.

Deze groei zal ook de komende jaren nog gestaag doorzetten. Het grootste deel van de duurzame energie is nog steeds afkomstig van biomassa. Duurzame energie uit biomassa verkrijgen kan bijvoorbeeld door afval te verbranden, houtafval in kolencentrales bij te mengen of vrachtwagens op biogas te laten rijden. Het gebruik van organisch materiaal om energie op te wekken wordt duurzaam genoemd omdat de koolstofdioxide die vrijkomt eerst door een plant zelf uit de atmosfeer is gehaald. Energie uit biomassa is dus klimaatneutraal. Energiebesparing is geen officiële vorm van duurzame energie. Desondanks hoeft alle energie die bespaard wordt niet opgewekt te worden en zodoende zorgt energiebesparing dus ook voor minder uitstoot.

Hoe staan we ervoor?
De laatste cijfers die bekend zijn, komen uit 2016. 5,9% van onze energievoorziening was toen duurzaam. Dit is een groei van slechts 0,1% ten opzichte van 2015. De Nederlandse overheid heeft zich als doel gesteld om in 2020 te zorgen voor 14% duurzame energie. Al die windparken en zonnepanelen lijken dus nauwelijks effect te hebben op het percentage duurzame energie. Als we echter alleen kijken naar duurzame elektriciteit, dan zien de cijfers er wat beter uit. In 2016 was namelijk het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit 12%. De komende jaren zal het percentage van de energie die duurzaam opgewekt is, gaan groeien. De meeste experts gaan er desondanks van uit dat we die beoogde 14% in 2020 niet gaan halen. 

Hoe doet de rest het?
Als we kijken naar de andere landen in de EU, dan zien we dat Nederland een beetje onder aan het lijstje bungelt wat betreft duurzame energie. Alleen Luxemburg en Malta doen het slechter. Koploper in Europa zijn de Scandinavische landen. Deze halen door hun vele waterkrachtcentrales al 40% of meer van hun energie uit duurzame bronnen. Als we naar de Europese Unie als geheel kijken is 17% van de energie duurzaam. In 2016 hadden elf landen al hun doelstelling voor 2020 gehaald. In vergelijking met andere landen is er dus voor Nederland nog veel werk aan de winkel als we de doelen van het klimaatakkoord willen behalen.  

Pricewise