Het integraal huisvestingsplan VO Westland, de tijd is rijp voor een nieuwe fase!

Advertorial

Westland 29.06.2020 - Op dinsdag 23 juni jl. presenteerde Geert Millekamp, regiodirecteur ISW, het Integraal Huisvestingsplan VO Westland aan het college van B&W.

Een belangrijke stap in vernieuwing van het VO onderwijs in het Westland en optimale behuizing voor de leerlingen van de toekomst.

Van een toekomstvisie op vernieuwend onderwijs in 2018 tot een integraal huisvestingsplan in 2020
Het integraal huisvestingsplan ISW is de meest recente mijlpaal in de ontwikkeling die begon in 2018 met de presentatie van de toekomstvisie van ISW aan onderwijs wethouder Ben van der Stee. Deze toekomstvisie ontmoette enthousiasme bij de gemeente Westland en leidde tot de opdracht om deze uit te werken in een integraal huisvestingsplan VO Westland.

Heel in het kort vallen onze plannen in vijf hoofdonderdelen uiteen:

• Montessorionderwijs starten op de locatie Sweelincklaan per augustus 2020.
• Vormen van één vakcollege per augustus 2020.
• Toewerken naar centrale huisvesting van het Westland Vakcollege op de Greenport Horti Campus.
• Tienercollege (10-14) in nieuwbouw samen met WSKO op de locatie Irenestraat.
• Nieuwbouw van twee gymzalen op de locatie Sweelincklaan.

Verbinden, ontwikkeling, dynamiek, maatwerk en traditie
ISW merkt heel sterk in Westland dat de tijd rijp is voor intensieve samenwerking. Neem alleen al de meer dan honderd convenanten met het bedrijfsleven. Ook op andere dossiers staat het Westlandse bedrijfsleven klaar om met ISW samen te werken. Over de ideeën voor een ‘hotspot Techniek’ voor de regio is men zo enthousiast dat hij er bij wijze van spreken al bijna staat. Of neem het initiatief ‘ISW onderneemt’, waarmee ISW de verbinding met het bedrijfsleven legt. ISW prijst zich gelukkig dat zij geworteld is in Westland. Vanwege de bedrijvigheid en de mentaliteit, maar ook vanwege de gemeente Westland zelf. ISW ervaart de gemeente als een dynamische, constructieve partner en ziet dat de plannen van ISW heel mooi aansluiten op zowel de Economische Visie als de Omgevingsvisie van de gemeente. Maar ook op het sociaal beleid, want kinderen die zo worden opgeleid dat ze een baan krijgen en gelukkige burgers worden, vormen geen sociale belasting maar leveren juist een bijdrage aan Westland.

Het beste onderwijs maak je samen. Samen met de gemeente voor de huisvesting van de leerlingen. Samen met ouders en leerlingen voor bijvoorbeeld de start van het montessorionderwijs aan de Sweelincklaan en het vormen van één vakcollege. En samen met het WSKO voor het vormgeven van een Tienercollege.’

De tijd is nu rijp om te oogsten, zodat het onderwijs in Westland een nieuwe fase in kan gaan en ISW nog meer invulling kan geven aan de slogan – ISW: Leidend in leren.

Advertorial