Aanleg stratenmaken in nieuwbouwwijk Tuinveld gestart

College Westland

's-Gravenzande 05.02.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft in januari collegevragen gesteld over een modderpoel in nieuwbouw-woonwijk Tuinveld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is uw college bereid z.s.m. actie te ondernemen, zodat het openbaar gebied in deze (nieuwe) wijk aanvaardbaar schoon is en voldoende afwatering heeft.

Antwoord 1

Ja, op ambtelijk niveau heeft in week 2 overleg plaatsgevonden met ONW, over de overlast in Tuinveld (momenteel is het betreffende gebied in beheer bij ONW). Daarna is in opdracht van ONW een aantal noodmaatregelen getroffen (sleuven en noodkolken), waardoor de wateroverlast sterk verminderde. De stratenmaker is in week 3 begonnen met het straten van de definitieve verharding. ONW heeft aangegeven dat zodra het gaat dooien er een veeg-zuigcombinatie wordt ingezet om de straat te vegen.

Vraag 2

Indien de gronden nog niet aan de gemeente zijn overgedragen wilt u dan z.s.m. contact opnemen met de bouwer c.q. ontwikkelaar met het verzoek zoals beschreven onder 1.

Antwoord 2

Ja, dat is gebeurd in week 2. Zie antwoord vraag 1

Vraag 3

Wilt u of de ontwikkelaar ( nood ) belijning aanbrengen zodat duidelijk is waar er geparkeerd kan worden en dat er ruimte is voor ( eventuele) hulpdiensten.

Antwoord 3

Ja, de stratenmaker is momenteel bezig met het aanbrengen van de definitieve verharding. Hierdoor komen er op zeer korte termijn parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zullen van belijning worden voorzien.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak