Aanleunwoningen Pijletuinenhof zijn onmisbaar

College Westland

Westland 25.04.2014 - De fractie CDA Westland heeft B&W een vijftal vragen gesteld over de aanleunwoningen op het complex Pijletuinenhof in Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag als volgt:

Vraag 1

Deelt u de mening dat de aanleunwoningen op het complex Pijletuinenhof onmisbaar zijn gezien de toenemende vraag naar ouderenhuisvesting?

Antwoord 1

De aanleunwoningen Verdipark/Verdilaan, die deels eigendom zijn van de Diaconie van de Hervormde gemeente Oude Kerk te Naaldwijk en deels van Arcade, zijn inderdaad onmisbaar als er geen alternatieven voor worden gerealiseerd. De woningen aan de Verdilaan zijn van de Oude Kerk (beheer is in handen van Vestia) en aan het Verdipark van Arcade. Wij gaan er vanuit, dat de woningen blijven en niet op korte termijn worden onttrokken aan de ouderenhuisvesting. Uiteraard realiseren we ons dat door sluiting van de Pijletuinenhof er voor de bewoners van de aanleunwoningen enige veranderingen optreden.

Vraag 2

Naar aanleiding van de motie “onderzoek naar verzorgingshuizen inzetten voor ouderenhuisvesting” zal het College initiatief nemen om partijen om de tafel te brengen.
Bent u het ermee eens dat gezien de termijn van sluiting van de Pijletuinenhof half mei er op korte termijn al actie moet worden ondernomen?

Antwoord 2

Ja. Inmiddels zijn Careyn en Vitis Welzijn gezamenlijk in gesprek met de bewoners om behoeften en mogelijkheden te bekijken. De problematiek beperkt zich niet tot de ouderenzorg. Het gaat hier immers om langer thuis blijven wonen voor alle inwoners met beperkingen. Hiernaast werken wij uiteraard ook aan een bredere uitwerking van de motie van de Raad.

Vraag 3

Heeft Careyn met het College overlegd op welke wijze de veiligheid, zorgverlening en recreatieve activiteiten voor deze bewoners gecontinueerd worden?

Antwoord 3

De bewoners van de aanleunwoningen wonen zelfstandig en ontvangen geen zorg vanuit het verzorgingshuis; wat de zorgverlening betreft verandert er dus niets voor deze bewoners.
Mocht een bewoner zorg nodig hebben dan blijft hij of zij deze zorg aan huis ontvangen. Maakt een bewoner gebruik van alarmering, dan wordt dit ook door de thuiszorgorganisatie opgevolgd, zoals nu ook het geval is. Bewoners kunnen/of maken al gebruik van maaltijden-aan-huis.

Het wonen in de onmiddellijke nabijheid van een verzorgingshuis biedt wel een gevoel van veiligheid. Dit verdwijnt met de verhuizing van Pijletuinenhof. De levendigheid van de omgeving vermindert. Omdat de woningen niet in eigendom zijn van Careyn, maar van Diaconie Naaldwijk, heeft Careyn in dit geval niet gericht overleg gevoerd met de gemeente.

Wij hebben het initiatief genomen om Careyn en Vitis Welzijn samen aan tafel te zetten. Er wordt ingezet op een goede overgangssituatie.   

Vraag 4

Wat zijn de mogelijkheden voor Vitis Welzijn om voor deze bewoners activiteiten op de locatie aan te bieden, zodat ‘elkaar ontmoeten’ mogelijk blijft?

Antwoord 4

Vitis Welzijn is in gesprek met bewoners en omwonenden om van daaruit een analyse te maken en te bekijken of een ander aanbod nodig is. Indien de bestaande mogelijkheden niet volstaan, zal Vitis Welzijn zich inzetten voor nieuwe activiteiten.

Overigens ontvangt een aantal bewoners begeleiding van zorgaanbieder Middin. De begeleiders zullen deze bewoners naar het nieuwe complex op het Woerdblokeiland begeleiden en/of naar het wijkcentrum.

Vraag 5

Kunt u aangeven op welke manier deze continuïteit is gewaarborgd?

Antwoord 5

Naar aanleiding van vragen zijn wij in gesprek gegaan met Vitis Welzijn en Careyn. Op dit moment worden door deze partijen de behoeften in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om continuïteit te waarborgen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak