Aanpak verzakkingen De Lier start in 2021

College Westland

De Lier 11.06.2018 - Op 28 maart heeft de fractie LPF collegevragen gesteld over de situaties rondom verzakkingen en parkeren in de Druivenbuurt in De Lier.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1          

Is de wethouder op de hoogte van de steeds toenemende klachten in de Druivenbuurt over zowel de verzakkingen als parkeren?

Antwoord 1

Ja, de toename van de klachten over de verzakking in de Bomen- en Druivenbuurt is bekend.

Vraag 2

Klopt het dat het zeker nog vijf jaar zal duren voordat er werkzaamheden zullen starten om de verzakkingen in de Druivenbuurt aan te pakken?

Antwoord 2

Nee, volgens planning starten de werkzaamheden in de Druivenbuurt in 2021. Er is een ophoogprogramma Bomen- en Druivenbuurt waarin met de Bomenbuurt is gestart. De Bomenbuurt telt vier deelprojecten. Per jaar kan één deelproject worden uitgevoerd. De uitvoering per deelproject duurt ca 1 jaar. Nadat de deelprojecten in de Bomenbuurt zijn uitgevoerd volgt de Druivenbuurt.

Vraag 3

Als er nog zoveel jaren gewacht moet worden op een goede oplossing wat kan of moet er dan in de tussenliggende tijd gedaan worden om de huidige problemen op te lossen en wie gaat daar zorg voor dragen?

Antwoord 3

De delen met de grootste verzakkingen worden als eerste aangepakt. Indien er geen calamiteiten ontstaan (gebroken of geknikte leidingen) worden er geen tussentijdse maatregelen uitgevoerd.

Vraag 4

Is de wethouder het met LPF Westland eens dat de verzakkingen een groot probleem is dat sneller opgelost zou moeten worden omdat uitstel alleen maar meer problemen, ergernis en meer kosten met zich meebrengt?

Antwoord 4

Ons college is het ermee eens dat de verzakkingen een groot probleem zijn. Een versnelde aanpak is echter om organisatorische en financiële redenen niet haalbaar. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Vraag 5

Heeft de wethouder zicht op de klachten over het parkeerprobleem in deze wijk en kloppen deze met de bevindingen van de gemeente?

Antwoord 5

Ja, de klachten over parkeren zijn bekend. De parkeerdruk in oudere woonwijken en in deze wijk is bekend. Vaak wordt gevraagd groen op te offeren voor parkeerplaatsen. Wij zijn hier zeer terughoudend in omdat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. Vaak is er in de omgeving wel voldoende parkeergelegenheid, wat inhoudt dat de auto niet altijd voor de deur geparkeerd kan worden en men in sommige gevallen een stukje moet lopen om bij de auto te komen.

Vraag 6

In veel wijken speelt het parkeerprobleem en dit geeft vaak onrust in de wijk onder bewoners omdat aanspreken op parkeergedrag soms lastig is. Kan de gemeente hierin een rol gaan spelen door de klachten te inventariseren en via een bewonersbrief bewoners te wijzen op mogelijke oplossingen en meldingen bij meldpunt leefomgeving serieus opgepakt worden?

Antwoord 6

Ja, wij spelen hier al een actieve rol in. Voor de start van een deelproject van het ophoogprogramma vindt er een integrale aanpak plaats, waarbij wordt geïnventariseerd wat er in het openbare gebied verbeterd kan worden. Samen met de bewoners wordt dan ook onderzocht of er binnen de wijk mogelijkheden zijn om het parkeerprobleem te verlichten in de vorm van herinrichting van de openbare ruimte.

Vraag 7

Is het college bereid binnen afzienbare termijn de mogelijkheden te inventariseren om extra parkeerplaatsen te realiseren en zo ja wanneer denkt het college deze inventarisatie aan de raad te kunnen aanbieden?

Antwoord 7

Inventarisatie vindt plaats tijdens de voorbereidingsfase van een deelproject van het ophoogprogramma. Op dat moment wordt gekeken naar de eventuele mogelijkheden om de parkeercapaciteit uit te breiden.