Aantrekkende woningmarkt geen invloed op grondposities Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/09/2016 15:56 - Gewijzigd op 02/09/2016 16:03

Westland 02.09.2016 - De fractie VVD Westland heeft B&W in augustus vragen gesteld over het einde afwaardering van grondposities in verband met de aantrekkende woningmarkt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college zich bewust van dit feit en kent men de resultaten van het onderzoek dat door Deloitte is uitgevoerd?

Antwoord 1

Ja. Ook in het Westland is er sprake van een aantrekkende woningmarkt en de daarmee samenhangende stabilisatie van grondprijzen.

Collegevragen inzake reconstructiegebieden Boomawatering en Poelzone

Vraag 2

Welke consequenties heeft dit voor de balans van de gemeente Westland?

Antwoord 2

Op dit moment geen. Jaarlijks worden met het opstellen en vaststellen van het MPG en de jaarrekening de gronden gewaardeerd en de hoogte van de eventueel te treffen voorzieningen bepaald. Dit heeft ook in de 1e helft van 2016 plaats gevonden voor het jaar 2015. Daarbij zijn ook de gronden in de grondbanken ten behoeve van de deelnemingen ONW en Westlandse Zoom meegenomen. Dit resulteerde in beperkte mutaties, wat dus aansluit bij de conclusies van de rapportage van Deloitte. Voor het jaar 2016 zal dat begin 2017 weer bepaald gaan worden.

Vraag 3

Hoe vergaat nu de verkoop van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeente Westland; toegespitst naar woningbouw en overige ontwikkelingen?

Antwoord 3

Het is merkbaar dat naast woningbouw ook weer wordt geïnvesteerd in glastuinbouw, infraprojecten en bedrijfslocaties. Ontwikkelingen die jaren lang niet of moeizaam op gang kwamen worden nu weer, vaak versneld, opgepakt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak